Vanmiddag Eerste Kamer over ‘STROOM’

22 maart 2016 – Na het wegstemmen van de wet STROOM door de Eerste Kamer, heeft minister Kamp een spoedwet gemaakt om grote vertraging bij wind-op-zee tegen te gaan. Vanmiddag buigt de Eerste Kamer zich over die spoedwet.

Vlak voor Kerstmis vorig jaar verwierp de Eerste Kamer, met één stem verschil, de elektriciteit- en gaswet (wet STROOM). De Eerste Kamer gaf daarmee symbolisch uiting aan het ongenoegen over het vasthouden van minister Kamp aan de splitsing  van de bedrijven Eneco en Delta. Maar omdat de wet ook de aanleg van windmolens op zee regelde (met name de rol van TenneT als netbeheerder) sneuvelde die regeling tegelijkertijd ook.

Afstraffing van Kamp
De reacties op het wegstemmen waren heftig. ‘Staatsrechtelijke sabotage’, vond Diederik Samsom (PvdA). ‘Zo wordt het land onbestuurbaar’, zei staatssecretaris Wiebes. En in een aantal media werd het wegstemmen vooral gekwalificeerd als een gevoelige nederlaag voor minister Kamp (‘afstraffing’). De SP wilde dat Kamp zou vertrekken.
Het belangrijkste effect van het wegstemmen van de wet was dat de bouw en aansluiting van de windparken op zee minstens een half jaar vertraging zou oplopen en dat de kans groter wordt dat de doelstellingen van het Energieakkoord niet gehaald worden.

Aangepaste spoedwet
Als de bliksem heeft minister Kamp toen een aangepaste wet gemaakt om te zorgen dat de kabels voor de windparken op zee toch gelegd kunnen worden. Op 22 januari vroeg Kamp de Eerste Kamer per brief om spoed te maken met de behandeling om de schade van het verwerpen in december zoveel mogelijk te beperken. (En bijna geïrriteerd schreef hij aan het slot van die brief dat het verwerpen van de wet geen gevolgen heeft gehad voor de splitsing van Eneco en Delta.)

Redden Energieakkoord
Op 18 februari is die spoedwet van Kamp door de Tweede Kamer aangenomen en vanmiddag buigt de Eerste Kamer zich opnieuw over de nu aangepaste wet, onder de nieuwe naam: ‘Tijdig realiseren doelstellingen Energieakkoord’.

Uit de toelichting van de Eerste Kamer op die behandeling:
‘(…) Dit wetsvoorstel past de Elektriciteitswet 1998 aan met het oog op de ontwikkeling van een elektriciteitsnet op zee. Dit wetsvoorstel regelt een aantal onderdelen uit het wetsvoorstel Elektriciteits- en gaswet (34.199) dat op 22 december 2015 door de Eerste Kamer werd verworpen. Hierdoor wordt vertraging in de uitvoering van het Energieakkoord beperkt.
De doelstelling uit het Energieakkoord om in 2023 16% duurzame energie te realiseren rust in belangrijke mate op de uitwerking van de afspraken ten aanzien van wind op zee en wind op land. In dit wetsvoorstel worden daarom voorstellen gedaan om het mogelijk te maken dat de afspraken om 3.450 Megawatt windenergie op zee te realiseren tijdig kunnen worden gerealiseerd. Het wetsvoorstel biedt de mogelijkheid om TenneT aan te wijzen als netbeheerder van het net op zee, biedt een daarbij passend reguleringskader en geeft zekerheid aan windparkontwikkelaars over de aansprakelijkheid voor schade door vertragingen en storingen. Om de doelstellingen ten aanzien van wind op land te realiseren is in het wetsvoorstel een versnelling van de aansluitprocedure, een verbetering van de provinciale coördinatieregeling en een gedoogplicht opgenomen. (…)’

Vergadering via internet te volgen
Belangstellenden kunnen de plenaire vergadering van de Eerste Kamer via internet volgen. De behandeling van de spoedwet begint om 14.00 uur (tot 14.50 u; om 16.45 u vervolgt de behandeling, tot uiterlijk 18.10 uur) (Agenda).

Bronnen
Eerste Kamer, toelichting op behandeling
Brief waarin minister Kamp de Eerste Kamer vraagt spoed te betrachten met de behandeling van de aangepaste wet, 22 januari 2016: Voorstel van wet houdende regels met betrekking tot de productie, het transport, de handel en de levering van elektriciteit en gas (Elektriciteits- en gaswet) (3 pag.)

Auteur: Redactie

Reageren op dit artikel is niet mogelijk.