Vergunning voor biomassacentrale GDF SUEZ Nijmegen

11 juni 2015 – De provincie Gelderland verstrekt een omgevingsvergunning aan GDF SUEZ Energie Nederland B.V. voor het bouwen van een biomassacentrale in Nijmegen.

Persbericht van de provincie Gelderland
(…) 
 De centrale wordt gebouwd aan de Hollandiaweg 11. De huidige kolengestookte centrale gaat weg. De vergunning wordt verstrekt met een aantal aanvullende eisen. Zo kan de voorbereiding van de bouw direct starten. Tijdens de voorbereiding en de bouw kunnen nog technische aanpassingen plaatsvinden.

Vormen van biomassa
De Commissie m.e.r. (die de milieugevolgen in beeld brengt) en diverse belangengroepen drongen aan op aanpassingen tijdens gesprekken over de effecten van de biomassacentrale. In de vergunning staat onder andere dat het bedrijf nog beter aan moet geven wat voor biomassa er gebruikt gaat worden. Provincie en gemeente vinden het belangrijk dat ‘schone’ vormen van biomassa worden gebruikt. Bijvoorbeeld geen GFT afval of vervuild afvalhout. Ook zijn er strenge eisen geformuleerd over de uitstoot van stoffen in de lucht (emissiewaarden).

Duurzame energie in plaats van kolen
GDF SUEZ wil meer duurzame energie opwekken en vervangt daarom de kolencentrale. Door de aanleg van een zonnepanelencentrale en het verbranden van biomassa (plantaardig materiaal) in plaats van kolen, wordt meer duurzame energie opgewekt. Provincie en de gemeente Nijmegen staan achter het plan omdat het bijdraagt aan meer duurzame energie en behoud van werkgelegenheid in Gelderland.

Beroep en mogelijkheid van voorlopige voorziening
Belanghebbenden kunnen een beroepschrift indienen bij de rechtbank Gelderland, afdeling Bestuursrecht (Postbus 9030, 6800 EM Arnhem). Het beroepschrift moet worden ingediend binnen 6 weken na 12 juni 2015, de dag waarop het besluit ter inzage wordt gelegd. Wanneer een beroepschrift wordt ingediend kan tevens een verzoek om een voorlopige voorziening worden ingediend bij de voorzieningenrechter van de rechtbank Gelderland (Postbus 9030, 6800 EM Arnhem). Een voorlopige voorziening is een tijdelijke maatregel in afwachting van een bestuursrechtelijk besluit of een vonnis in een bodemprocedure.

Het besluit en de bijbehorende stukken liggen vanaf 12 juni gedurende zes weken ter inzage (…)

Bronnen
Provincie Gelderland, 5 juni 2015: Vergunning voor biomassacentrale GDF SUEZ Nijmegen

Auteur: Redactie

Reageren op dit artikel is niet mogelijk.