Verkiezingsprogramma CDA: ‘Alle gebouwen binnen 20 jaar CO2-neutraal’

Verkiezingsprogramma CDA: ‘Alle gebouwen binnen 20 jaar CO2-neutraal’

13 oktober 2016In het concept-verkiezingsprogramma van het CDA komen klimaat en energie pas na tientallen andere onderwerpen aan bod. Alle gebouwen moeten in 2035 CO2-neutraal zijn. Er moet daarvoor een ‘Ontwikkelingsbank voor Technologie, Innovatie & Duurzaamheid’ komen als aanjager. Groningen moet ‘volledig gecompenseerd’ worden voor alle schade door de gaswinning. Dat zijn enkele kernpunten uit het CDA-programma.

Het concept-verkiezingsprogramma 2017-2021 telt 49 pagina’s en heet ‘Keuzes voor een beter Nederland’. ‘Het CDA kiest voor een ander Nederland. Een beter Nederland. Een Nederland waar we weer trots op zijn. Een Nederland waar we met vertrouwen naar de toekomst kijken.’

Citaten rond klimaat en energie uit het verkiezingsprogramma van het CDA

Alle gebouwen in 2035 CO2-neutraal
‘(…) Een duurzame toekomst vraagt om een forse investering in de economie en infrastructuur van ons land. Om dat mogelijk te maken richten we een ontwikkelingsbank voor Technologie, Innovatie & Duurzaamheid op als aanjager voor de verandering. Deze bank kan geld aantrekken op de kapitaalmarkt en daarmee kunnen we onder meer alle woningen, bedrijven en gebouwen voor het jaar 2035 duurzaam isoleren, wijk voor wijk en straat voor straat. Isolatie van gebouwen is namelijk een van de meest effectieve manieren om de uitstoot van CO2 terug te dringen. De overheid, bedrijven en corporaties staan voor een gezamenlijke opdracht om deze transitie in te vullen (…)’

Naar een circulaire economie
‘(…) Een tweede stap op weg naar een duurzame toekomst is de groei naar een circulaire economie waarbij uiteindelijk alle producten na gebruik hergebruikt worden. Afval wordt een grondstof met een nieuwe bestemming. Met onze innovatieve afvalbranche en topuniversiteiten als Delft en Twente kunnen we leidend zijn in de beweging naar een circulaire economie. Dat levert ook nieuwe bedrijvigheid en werkgelegenheid op. Het nieuwe kabinet moet met het bedrijfsleven, de afvalbranche en de wetenschap de handen ineenslaan om deze broodnodige omslag te maken. (…)’

Verduurzamen van de energievoorziening
‘(…) Om onze energievoorziening te verduurzamen zetten we in op energiebesparing, CO2-reductie en investeren we in de opwekking van duurzame energie. Op grond van de klimaatafspraken in Parijs wordt ook van Nederland een extra inspanning gevraagd. Wij verwelkomen lokale initiatieven voor duurzame energie op voorwaarde dat de omwonenden daar zelf profijt van hebben, bijvoorbeeld door een lagere energierekening of een jaarlijkse investering in de lokale gemeenschap. Ook wanneer windmolens die met subsidie zijn neergezet na afloop van de subsidieperiode met winst worden doorverkocht, vloeit een deel van de opbrengst terug naar de samenleving. Dergelijke winsten kunnen ook via de nieuwe ontwikkelingsbank opnieuw worden geïnvesteerd in innovatieve projecten voor hernieuwbare energie. (…)’

Waarborgen van leveringszekerheid
‘(…) In de nieuwe geopolitieke verhoudingen in de wereld schromen energieleverende landen niet om de levering van gas, elektriciteit of olie in te zetten als drukmiddel. Nederland dient daarom de eigen leveringszekerheid in de toekomst te garanderen. Dat kan deels door de transitie naar lokale duurzame bronnen, maar zal de komende jaren ook moeten door een goede spreiding van de import van fossiele brandstoffen: minder fossiel uit meer landen, om de afhankelijkheid van een land als Rusland te beperken. (…)’

Recht doen aan Groningen
‘(…) Heel Nederland heeft de afgelopen decennia geprofiteerd van het Gronings gas. Nu de lasten van de gaswinning zichtbaar worden, moeten we bereid zijn om de Groningers royaler te laten delen in de opbrengsten. De Groningers moeten daar net zo veilig kunnen wonen als in de rest van Nederland. Daarom moeten het kabinet en de NAM ervoor zorgen dat de inwoners en bedrijven in Groningen die schade lijden of hebben geleden door de gaswinning, volledig worden gecompenseerd. Investeringen zijn nodig om ervoor te zorgen dat Groningen ook in de toekomst een vitale, leefbare provincie blijft met voldoende bedrijvigheid en werkgelegenheid. (…)’

Woningbouwcorporaties belonen voor energiezuinig bouwen
‘(…) Om de woningbouwcorporaties niet verder te beknotten in hun investeringsruimte, en daarmee de wachtlijsten actief te bestrijden, kan de verhuurdersheffing verlaagd worden, op voorwaarde dat de investeringen gericht zijn op het bouwen van, en het renoveren tot, energiezuinige woningen. (…)’

Standpuntenoverzicht CDA

De website van het CDA biedt, los van het verkiezingsprogramma,  ook een standpuntenoverzicht. We zetten de klimaat- en energie-onderwerpen daaruit gelijk ook even op een rij:

CO2-reductie van 20% in 2020
‘(…) Wij zijn voor groei die duurzaam en innovatief is. We streven naar een balans tussen mens, milieu en economie, zodat wij de wereld goed achterlaten voor onze kinderen. Wij willen daarom toe naar een kringloopeconomie, waarin we grondstoffen hergebruiken in plaats van opmaken, zoals we nu doen. Dat betekent dat wij voor duurzame energie zijn. Wij streven naar 14% duurzame energie in 2020. In 2020 willen we ook een CO2-reductie van 20% realiseren. (…)’

Voorlopig nog wel kolen- en kerncentrales
‘(…) We willen de overstap maken naar duurzame energie. In 2020 moet 14 procent van de energie duurzaam worden opgewekt. Op termijn zijn er dan geen kolen- en kerncentrales meer nodig. (…) Kernenergie, maar ook kolencentrales hebben we in Nederland voorlopig nog nodig voor onze energievoorziening. Het CDA streeft ernaar om de komende decennia de overgang te maken naar een koolstofarme, duurzame economie, waardoor de kerncentrales gesloten kunnen worden. Dat betekent wel dat we nu volop moeten investeren in hernieuwbare energie en in energiebesparing. (…)’

Zelf energie opwekken moet makkelijker worden
‘(…) Wij vinden dat het makkelijker moet worden voor bedrijven en particulieren om zelf duurzame energie op te wekken, op te slaan en te verhandelen. De overheid moet daarom voor betere procedures zorgen en als het kan voor minder regels. (…)’

Strengere normen voor nieuwbouw
‘(…) Voor nieuwbouwwoningen moeten er strengere normen komen zodat deze huizen energiezuinig gebouwd worden. (…)’

Niet principieel tegen winning schaliegas
‘(…) Het CDA is niet principieel tegen de winning van schaliegas, maar vindt wel dat dit veilig en schoon moet gebeuren. Onze drinkwatervoorziening mag in geen geval in gevaar komen. Schaliegas mag daarnaast de overgang naar een duurzame energievoorziening niet belemmeren. Ook moet er ook voldoende draagvlak voor de boringen zijn onder de bevolking. Voor een goede besluitvorming over het winnen van schaliegas vindt het CDA dat er eerst een brede discussie over nut en noodzaak gevoerd moet worden.
In andere landen wordt door universiteiten en onderzoeksinstellingen nog onderzoek gedaan naar de risico’s en gevolgen van schaliegaswinning. We kunnen beter de resultaten van die onderzoeken even afwachten, voor we zelf schaliegas willen gaan winnen in Nederland. In de tussentijd moeten we blijven werken naar een duurzame energievoorziening.
De aardbevingen in Groningen als gevolg van gaswinning hebben ervoor gezorgd dat veel mensen zich onveilig voelen. Huizen zijn beschadigd, in waarde gedaald en moeilijker verkoopbaar. Het CDA vindt het van groot belang dat goed gekeken wordt naar eventuele gevolgen voor inwoners van gemeenten waar naar schaliegas geboord gaat worden. De overheid moet voor burgers betrouwbaar zijn, ook bij negatieve effecten. Wat ons betreft vinden er dan ook zeker geen proefboringen plaats voordat het kabinet duidelijkheid verschaft over hoe het de problemen in Groningen oppakt. (…)’

 

Bronnen
CDA, 12 oktober 2016: Concept verkiezingsprogramma 2017-2021. Keuzes voor een beter Nederland. (pdf, 49 pagina’s -niet overal is de tekst onderaan de pagina leesbaar)
CDA website: Standpunten
Foto: CDA-partijleider Sybrand van Haersma Buma gisteren bij de presentatie van het programma (foto: still uit NOS-journaal)

Auteur: Redactie

Reageren op dit artikel is niet mogelijk.