Verkiezingsprogramma SP: ‘Energie voor industrie fors duurder maken’

schermafdruk-2016-10-14-08-34-01

14 oktober 2016De SP kwam gisteren met zijn verkiezingsprogramma. In de presentatie stond vooral de zorg centraal. Maar het programma (‘Nu wij! Pak de macht!’) bevat ook een hoofdstuk over energie. De energiekosten voor de industrie wil de SP fors verhogen en de opbrengst daarvan gebruiken voor een versnelling van de energiebesparing. Ook de SP wil een Klimaat- en Energiewet.

Tekst over energie in het verkiezingsprogramma van de SP

‘(…) Meeprofiteren van duurzame energie
Hoe zorgen we ervoor dat álle mensen profiteren van duurzame energie? Waarom worden de grootste verbruikers van energie door de politiek het meeste ontzien? Als we zorgen voor energiebesparing en schone energie, kunnen dan ook de woonlasten omlaag?

1 Groene politiek en sociale politiek gaan hand in hand
De overgang naar duurzame energie vindt plaats mét en niet ondanks de mensen. Investeringen in duurzaamheid kunnen ook leiden tot meer werkgelegenheid en lagere lasten voor mensen met een middeninkomen of lager inkomen. We vergroten de betrokkenheid van mensen bij het ontwikkelen en uitvoeren van duurzame projecten. Er komt een wettelijke regeling voor inspraak en participatie van omwonenden van windparken en vergelijkbare energieprojecten, in die regeling komen ook compensatiemaatregelen. De energiebelasting drukt grotendeels op de burgers en amper op de bedrijven die het meeste vervuilen, dat gaan we omdraaien.

2 We willen in 2050 een CO2-neutrale samenleving
Dit kunnen we bereiken door concrete en afdwingbare maatregelen, die ook voortvloeien uit het Klimaatakkoord van Parijs (december 2015). We leggen per sector een tijdpad vast om in 2050 CO2-neutraal te zijn.

3 Nieuw energiebeleid begint met het loslaten van oude politiek
De kolencentrales worden zo spoedig mogelijk gesloten, we gaan geen schaliegas winnen, we boren niet meer naar gas in het Waddengebied en we bouwen geen nieuwe kerncentrales. We zetten ons in om de kerncentrales in België snel gesloten te krijgen en onze buren te helpen bij een overstap naar alternatieve energie.

4 De hoeveelheid te winnen gas in het Groningerveld wordt verlaagd tot een veilig en verantwoord niveau
De NAM vergoedt de schade die door de gasboringen is veroorzaakt, wordt op afstand geplaatst bij de verdere afhandeling daarvan en speelt geen inhoudelijke rol meer bij verder onderzoek naar de gaswinning. De bewijslast van mijnbouwschade komt te liggen bij de exploitant.

5 Het belastingvoordeel voor energiegrootverbruikers in de industrie wordt fors verlaagd
Het geld dat we daarmee ophalen investeren we deels in een versnelde energiebesparing.

6 Gebouwen en woningen worden zo snel mogelijk geïsoleerd
Minstens naar energielabel B of verder naar ‘nul-op-de-meter’.

7 We maken serieus werk van hergebruik van restwarmte en van een optimale afstemming van energievraag en -aanbod
Dat doen we op kleine schaal, bijvoorbeeld via de accu in de auto, maar ook op grote schaal, onder meer door het effectief benutten van restwarmte op bedrijventerreinen.

8 Het Energieakkoord en het bijbehorend subsidiekader SDE+ gaan op de schop
Veel te veel geld gaat nu naar maatregelen die leiden tot aanzienlijke weerstand of die niet duurzaam genoeg zijn (waaronder mestvergisting en biomassabijstook).

9 We willen een Klimaat- en energiewet
Hierin worden de noodzakelijk te nemen maatregelen tot 2050 opgenomen om dan CO2-neutraal te zijn. Een nieuw Energieakkoord wordt onderdeel van de nieuwe Klimaat- en energiewet, met meer nadruk op energiebesparing en het (her)gebruik van warmte. Duurzame opwekking wordt geconcentreerd in wind-op-zee, zonne-energie, aardwarmte en kunstmatige foto- synthese. Lokale initiatieven op het gebied van duurzaamheid komen hoger op de prioriteitenlijst.

10 Het Europees emissiehandelssysteem (ETS) werkt niet, omdat de prijs van CO2 te laag is
We ontwikkelen een vorm van CO2-beprijzing die daadwerkelijk prikkelt tot verlaging van de uitstoot, volgens het principe ‘de vervuiler betaalt’.

11 Eneco en Delta worden niet gesplitst
Splitsing dient geen doel meer, maar brengt wel onnodige onrust op de energiemarkt en kost honderden banen, onder meer in Zeeland.

12 We maken de energiesector klantvriendelijker
Verplichte winkelnering bij warmteleveranciers bouwen we af en de energierekening maken we begrijpelijker. Met energieapps en privacybestendige slimme meters wordt het gemakkelijker gemaakt om het energieverbruik te beperken. (…)’

Bronnen
SP, 13 oktober 2016: Nu Wij! Pak de macht!
SP, conceptverkiezingsprogramma, 13 oktober 2016: Nu wij (pdf, 52 pag.) (Energie en klimaat staan op pag 35/36)
Foto: SP

Auteur: Redactie

Reageren op dit artikel is niet mogelijk.