Verkiezingsprogramma’s – Bij GroenLinks, D66 en ChristenUnie grootste daling broeikasgassen


16 februari 2017
– Vooral GroenLinks, ook D66 en ChristenUnie en in mindere mate de SP en de PvdA realiseren met hun verkiezingsprogramma een sterke daling van de emissie van broeikasgassen. Het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) heeft o.a. de klimaat- en energie-effecten in de verkiezingsprogramma’s doorgerekend.

Zeven politieke partijen hebben hun programma’s voor de Tweede Kamerverkiezingen in maart 2017 in geconcretiseerde maatregelenpakketten voorgelegd aan het PBL. Het PBL heeft deze maatregelen o.a. geanalyseerd op hun effecten energie & klimaat. Deze analyse beoogt partijen en kiezers te informeren over de effecten van de verschillende beleidsvoornemens. Deelnemende partijen zijn VVD, PvdA, SP, D66, ChristenUnie, GroenLinks en Vrijzinnige Partij.
Het PBL heeft de resultaten vandaag gepresenteerd, gelijktijdig met de resultaten van de meer algemene doorrekeningen van het Centraal Planbureau.

Over de analyse schrijft het PBL:

‘(…) De effecten op de leefomgeving worden berekend ten opzichte van huidig beleid (basispad). Dit basispad ontlenen we aan de Nationale Energieverkenning 2016. Omwille van de compactheid en onderlinge vergelijkbaarheid is de analyse gericht op één enkel zichtjaar: 2030. Op die termijn zijn de effecten van maatregelen goed zichtbaar. Bij het thema energie & klimaat is daarnaast een indicator opgenomen die de voortgang in beeld brengt van de energietransitie op langere termijn (2050). De reden hiervoor is dat niet alle maatregelen die voor de energietransitie van belang zijn al leiden tot een emissiereductie in 2030.
De uitkomsten van deze analyse zijn niet in beton gegoten. Bij bijvoorbeeld een hogere of juist lagere economische groei, snellere of minder snelle technologische ontwikkeling, meer of minder internationaal klimaatbeleid, kan de wereld in 2030 anders zijn. (…) De analyse maakt duidelijk dat de maatregelen en dus de effecten op de leefomgeving sterk verschillen tussen de partijen. (…)’

Uit het PBL-bericht
‘(…) Verschillende tempo’s op weg naar energietransitie
Vooral GroenLinks, ook D66 en ChristenUnie en in mindere mate de SP en de PvdA realiseren ten opzichte van het basispad een sterke daling van de emissie van broeikasgassen. Zij doen dit onder andere door te investeren in energiebesparing en in hernieuwbare energie. Deze vijf partijen plus de Vrijzinnige Partij nemen ook maatregelen die direct of indirect leiden tot het sluiten van kolencentrales. Maatregelen van D66, ChristenUnie, en GroenLinks, en in beperkte mate ook van PvdA, leiden tot het afvangen en opslaan van CO2 (ccs).

Naast emissiereductie in 2030 betekent een overgang naar een duurzame energievoorziening op lange termijn ook een vérgaande transitie in verschillende sectoren. GroenLinks, D66 en ChristenUnie nemen extra maatregelen om deze transitie te faciliteren. De PvdA en SP doen dit ook, maar in mindere mate. De Vrijzinnige Partij en de VVD doen dit beperkt.

Nationale kosten
Er zijn grote verschillen in de kosten van deze maatregelenpakketten. De extra kosten voor bedrijven, burgers en overheden samen lopen uiteen van 0,5 tot 16,4 miljard euro per jaar. De meeste extra kosten worden gemaakt in de sector industrie en energie en in de gebouwde omgeving. Een sterkere daling van de emissies van broeikasgassen gaat gepaard met duidelijk hogere uitgaven aan met name hernieuwbare energie en energiebesparing. (…)

Voorbeeld doorgerekende maatregel: beprijzing autorijden
PvdA, SP, D66, ChristenUnie, GroenLinks en Vrijzinnige Partij kiezen voor beprijzing van het autorijden, in combinatie met andere maatregelen zoals minder geld voor wegen en meer geld voor openbaar vervoer en fiets. Beprijzing levert een sterke vermindering van files op, maar maakt reizen duurder waardoor de bereikbaarheid van banen toch afneemt. De uitstoot van CO2 wordt verminderd. De VVD kiest niet voor beprijzing, maar voor investeringen in weginfrastructuur. Ondanks de kleinere afname van de files, is dit gunstiger voor de bereikbaarheid van banen. (…)’

Bronnen
Planbureau voor de Leefomgeving, 16 februari 2017: Analyse leefomgevingseffecten verkiezingsprogramma’s 2017-2021
Planbureau voor de Leefomgeving, 16 februari 2017: Duidelijke verschillen in leefomgevingseffecten verkiezingsprogramma´s
Planbureau voor de Leefomgeving, rapport, 16 februari 2017: Analyse Leefomgevingseffecten -Verkiezingsprogramma’s 2017-2021 – VVD, PvdA, SP, D66, ChristenUnie, GroenLinks, Vrijzinnige Partij (pdf, 138 pag.)
Foto: FluxEnergie/© Paul Tolenaar

Auteur: Redactie

Reageren op dit artikel is niet mogelijk.