Verontreiniging op NAM-locatie Tubbergen

11 augustus 2015In Twente is bodemverontreiniging aangetroffen bij een niet meer in gebruik zijnde gasput van de NAM. Het is verontreiniging die achter is gebleven na een eerdere schoonmaakactie.

Uit een bericht van de NAM
‘(…) Op de NAM-locatie aan de Boortorenweg in Tubbergen is in 1987 een bodemverontreiniging ontdekt. Deze is tussen 1991 en 2005 voor een deel gesaneerd. Er is nog een restverontreiniging in de bodem aanwezig onder en naast de lokatie. NAM voert in het kader van de Wet Bodembescherming overleg met de provincie Overijssel om deze resterende verontreiniging te saneren.
In de periode 2013-2014 heeft Arcadis in opdracht van NAM onderzoek uitgevoerd naar de nog aanwezige verontreiniging. Dit onderzoek is ter beoordeling aan de provincie Overijssel aangeboden. De provincie heeft NAM recent aangegeven dat de verontreiniging weliswaar als ernstig en spoedeisend wordt gekwalificeerd, maar geen risico’s oplevert voor mens en milieu. Omdat de NAM-locatie in een natuurgebied ligt moet binnen vier jaar gestart worden met de vervolgsanering. NAM gaat – na overeenstemming met betrokken partijen over de wijze van saneren – spoedig een start maken met de vervolgsanering.
De bodemverontreiniging is vrijwel zeker bij het boren van de putten ontstaan. In Tubbergen werd in 1953 de eerste put geboord voor het winnen van aardgas. In 1973, 1974 en 1980 zijn opnieuw putten geboord. Bij het boren van die putten werd zogeheten boorspoeling gebruikt om het boren te vergemakkelijken. Waarschijnlijk is destijds bij de tijdelijke opslag van de boorspoeling lekkage van boorspoeling ontstaan.
De restverontreiniging zit deels onder de huidige locatie, verspreidt zich niet en wordt sinds eind jaren tachtig met peilbuizen gemonitord. (…)’

 

Bronnen
NAM, 10 augustus 2015: Verontreiniging NAM-locatie Tubbergen niet nieuw, sanering krijgt vervolg
Informatiebrief van de NAM over bodemverontreiniging Tubbergen (pdf, 2 pag.)

Auteur: Redactie

Reageren op dit artikel is niet mogelijk.