Verzet tegen onderzoek verhoging energiebelasting industrie

151009-Energiebelasting

9 oktober 2015Dat de Tweede Kamer een stapsgwijze verhoging van de energiebelasting wil onderzoeken  voor industriële grootverbruikers, is de Nederlandse metaalindustrie in het verkeerde keelgat geschoten. ‘We betalen al een extra belasting’.

Afgelopen dinsdag stemde de Tweede Kamer in met een motie van de Kamerleden Grashof (GroenLinks) en Merkies (SP) over een onderzoek naar het verhogen van de energiebelasting grootverbruikers. Zij willen weten wat de te verwachten effecten zijn van het stapsgewijs verhogen van deze energiebelasting.

Uit een bericht van GroenLinks
‘(…) Rik Grashoff: “Als je echt iets wil doen aan klimaatverandering, moet je de grootste verbruikers aanpakken. Op dit moment is de energiebelasting voor grootverbruikers, zoals de metaalindustrie of olieraffinaderijen, zeer laag. Hierdoor is er weinig prikkel om energie te besparen. We moeten ze een positieve prikkel geven om zuiniger met energie om te gaan: energiebelasting omhoog en de opbrengsten weer investeren in energiebesparende maatregelen in de industrie.” (…)’

In het FD reageert de Nederlandse metaalindustrie bij monde van Frank Buijs van de Vereniging Nederlandse Metallurgische Industrie (VNMI, de branchevereniging voor de basismetaalindustrie).

Uit het bericht van het FD
‘(…) Buijs van de VNMI wijst erop dat metaalproducenten in Nederland al een extra belasting voor energie betalen. Daarbij gaat het om een belasting voor het gebruik van aardgas (als grondstof). ‘Onze concurrenten in andere Europese landen hoeven die niet te betalen. Dan is er sprake van een ongelijk speelveld in Europa.’ (…) Nog verdere verhogingen van de energiebelastingen bemoeilijken verdere investeringen van de (basis)metaalsector. ‘We presteren al boven verwachting als het gaat om energiebesparing. Ten opzichte van tien jaar geleden besparen we nu al 30%’, aldus de directeur van de VNMI.(…)’

Eerder deze week meldde de metaalindustrie al dat de ambitie van 50 procent energiebesparing (in 2030) reeds voor de helft gerealiseerd is.

Meteen na Prinsjesdag maakte de VEMW, de belangenbehartiger voor zakelijke energieverbruikers, al duidelijk zich zorgen te maken over de jaar op jaar stijgende energiebelasting.

Uit een bericht van VEMW
Algemeen directeur Hans Grünfeld van VEMW:  ‘(…) “Wij maken  ons zorgen over de constante toename van de energiebelasting. Waar het ooit gebruikelijk was dat de Energiebelasting jaarlijks slechts verhoogd werd met een inflatiecorrectie wordt de afgelopen jaren de energiebelasting vaak ingezet om belastingderving elders te compenseren of dient het als sluitpost op de begroting onder het mom van vergroening. De constante  verhoging van de energiebelasting voor de zakelijke gebruikers van gas en elektriciteit leidt nauwelijks of niet tot vergroening noch tot het verlagen van de drempel om besparingsmaatregelen te nemen. Om energie-efficiënte te bevorderen pleiten wij daarom voor positieve prikkels en het wegnemen van barrières in plaats van heffingen, toeslagen en boetes”. (…)’

Bronnen
FD, 8 oktober 2015: Metaalindustrie mordicus tegen hogere energiebelasting (registratie)
GroenLinks, 6 oktober 2015: Kamer steunt motie voor onderzoek naar verhoging energiebelasting
FluxEnergie, 6 oktober 2015: Metaalindustrie goed op weg met energie-ambities
VEMW, 16 september 20156: Rijksbegroting 2016 Energiebelasting wederom omhoog

Auteur: Redactie

Reageren op dit artikel is niet mogelijk.