foto: Eandis

Vlamingen in 2017 22 minuten zonder stroom en 2 minuten zonder gas

controlekamer Eandis

De Vlaamse distributienetten voor elektriciteit en aardgas behielden in 2017 een goed kwaliteitsniveau. Dat meldt de Vreg, de instelling die er toezicht uitoefent op de aardgas- en elektriciteitsmarkt.

Voor elektriciteit keek de marktregulator stroomonderbrekingen en naar de kwaliteit van de geleverde spanning. Gebruikers van het Vlaamse stroomdistributienet hadden in 2017 gemiddeld 22 minuten en 11 seconden geen elektriciteit als gevolg van incidenten. Dit is een lichte stijging tegenover 2016. De gemiddelde frequentie van de ongeplande stroomonderbrekingen is 0,44, één om de 2,3 jaar.

De belangrijkste oorzaken van de onbeschikbaarheid zijn kabeldefecten en kabelbreuken veroorzaakt door derden, zoals aannemers. Volgens de Vreg is de kwaliteit van het elektriciteitsdistributienet en het plaatselijk vervoernet in Vlaanderen van een vergelijkbaar hoog niveau als die in de omringende landen. De netbeheerders nemen concrete maatregelen om de klachten te analyseren en de kwaliteit en betrouwbaarheid van de netten te waarborgen door onderhoud en investeringen.

In 2017 werden er per 100.000 afnemers gemiddeld 2,47 terechte meldingen van spanningsveranderingen gedaan. In 2016 waren dit er nog 3,03. De Vreg merkt hierbij op dat in het werkgebied van Infrax hun aantal (4,18) dubbel zo hoog lag als in dit van Eandis (1,99). Die opmerking zal volgend jaar niet meer vinden, op 1 juli 2018 zijn beide netbedrijven gefusioneerd tot Fluvius, zodat er slechts één operationele Vlaamse distributienetbeheerder meer bestaat. Op papier zijn dit er nog elf, maar die leiden een papieren bestaan en hebben hun personeel en operationele activiteiten al lang bij Eandis of Infrax ondergebracht.

De netverliezen bleven de laatste drie jaar nagenoeg constant 3,75% bedragen. Deze verliezen worden, zolang de bestaande regelgeving op zonnesysteem gehandhaafd blijft, wel deels gecompenseerd door het toenemende aantal kleinschalige zonne-installaties die netto meer stoom in het net injecteren dan ze er afnemen. Eigenaars van zonnesystemen wiens meter op jaarbasis achteruitloopt worden hiervoor immers niet vergoed.

Voor aardgas keek de Vreg naar de beschikbaarheid, de samenstelling en de druk van het verdeelde aardgas. De gemiddelde onbeschikbaarheid per afnemer bedroeg in 2017 2 minuten en 40 seconden. Dat is laag in vergelijking met vorige jaren. In 2016 bedroeg ze 4 (minuten en 31 seconden.

De toezichthouder vindt wel dat wat betreft klachten over de dienstverlening de distributienetbeheerders bijzondere aandacht moeten blijven hebben voor de problematiek van de herstellingen bij uitvoering van werken op het terrein.

Nul klachten over Enexis

In het versnipperde deel van de kleine grensgemeente Baarle-Hertog, die uit talrijke enclaves en subenclaves bestaat, beheert Enexis het aardgasdistributienet. De Vreg ontving in 2017 geen klachten over de dienstverlening in Baarle-Hertog. In de rest van Vlaanderen was dit helaas niet het geval. Daar werden 1.353 terechte klachten over de gasdruk ingediend, gemiddeld één per 1.629 afnemers. Dat is een slechtere score dan in 2015 en 2015, maar beter dan de hele periode 2010-2014.

Het aardgas in de distributienetten was in 2017, zoals in de vorige jaren, integraal afkomstig uit het vervoersnet van Fluxys Belgium. Klachten van afnemers over de samenstelling van het gas zijn eerder zeldzaam. Toch kan soms lokaal een probleem optreden zoals de aanwezigheid van te veel stof na werken en dit ondanks de door de netbeheerder geplaatste filters in het net, of de aanwezigheid van waterdamp. In 2017 kwamen hierover tien terechte klachten binnen, het laagste aantal in heel de periode 2010-2017.

Auteur: Koen Mortelmans

Koen Mortelmans is freelance redacteur voor FluxEnergie en Nieuwsblad Transport.

Reageer ook

Nog maximaal tekens

Log in via een van de volgende social media partners om je reactie achter te laten.