VVD wil na 2020 geen nieuwe windmolens op land

VVD wil na 2020 geen nieuwe windmolens op land

8 november 2016Als de doelen van het Energieakkoord gehaald zijn, mogen er geen nieuwe windturbines op land komen. Dat stellen de VVD-fractievoorzitters van de twaalf provincies in een energie-agenda. De VVD-ers willen vooral inzetten op energiebesparing en exploitatiesubsidies voor duurzame energie afschaffen.

De VVD-bestuurders kwamen eind oktober bij elkaar en stelden een energie-agenda op.

Uit de verklaring van de VVD-ers
‘(…) Constaterende dat op 26 oktober tijdens de Nationale Klimaattop vertegenwoordigers van het bedrijfsleven, overheden en maatschappelijke organisaties afspraken hebben gemaakt om o.a. de uitstoot van CO2 met in totaal 17,6 Megaton terug te dringen.

Spreken de fractievoorzitters van de VVD in Provinciale Staten, bijeen in Loosdrecht, zich uit dat:

  • Wij ons in willen zetten vanuit onze taak en verantwoordelijkheid voor de energietransitie in Nederland;
  • Energie- (& leverings-)zekerheid (betrouwbaar en betaalbaar) hierbij een essentiële randvoorwaarde is;
  • Energiebesparing de grootste bijdrage levert aan de vermindering van de CO2 uitstoot;
  • Nederland over een volledig subsidievrije energiemarkt dient te beschikken om de betaalbaarheid van energiegebruik te garanderen. Bestaande subsidieafspraken worden nagekomen maar geen nieuwe afspraken voor exploitatiesubsidies;
  • De rijksmiddelen, die voor SDE+ regeling beschikbaar zijn, meer ingezet dienen te worden voor innovaties van nog niet uitontwikkelde technologieën;
  • Technologieën passend in de provinciale strategie, die bij kunnen dragen aan regionale economische ontwikkeling, helpen om de energietransitie doelstellingen te realiseren;
  • Het van belang is om beperkende regelgeving aan te passen met betrekking tot energielevering om de transitiedoelstellingen te halen, denk hierbij aan de onderlinge levering van energie of de opgelegde wetgeving van verplichte gasaansluiting bij nieuwbouw;
  • Met het huidige akkoord tussen rijk en provincies met betrekking windenergie op land het plafond (6000 megawatt) is bereikt voor windenergie op land. (…)’

Uit een bericht van VVD Friesland
‘(…) ‘Als provincies staan we garant voor 6000 Megawatt aan windmolens [doel uit het Energieakkoord], maar dat is echt het maximum’, zegt VVD fractievoorzitter in Fryslân Avine Fokkens-Kelder. ‘Verder vinden wij het heel belangrijk dat er altijd energiezekerheid is – het licht moet blijven branden – én het mag niet teveel kosten. We willen geen nieuwe exploitatiesubsidies, maar toewerken naar een subsidievrije energiemarkt.’ (…)’

Jan de Reus (VVD in Flevoland) wijst in het FD op de protesten van de bevolking tegen windmolens op land en op de mogelijkheid om andere technologieën te gebruiken. De overheid moet, omwille van de betrouwbaarheid, wel de afspraak in het Energieakkoord nakomen en vóór 2020 6000 MW aan wind op land realiseren, stelt De Reus. Nederland is ongeveer op de helft van dat doel. Nederland moet nog zo’n 3.000 MW, ‘grof gerekend nog tussen de 1000 en 1500 nieuwe windmolens op land’, bijbouwen, aldus de Rijksoverheid.

De Nederlandse Windenergie Associatie, NWEA, is het niet met de VVD-ers eens dat er genoeg windturbines op land staan als de doelen in het Energieakkoord gehaald zijn.

‘(…) “Voor Nederland is windenergie op land de meest economische vorm van duurzame energie”, zegt voorzitter Hans Timmers. “NWEA vertrouwt erin dat windenergie op land ook na 2020 stevig blijft doorgroeien.” (…)’

Bronnen
FD, 7 november 2016: VVD wil over drie jaar geen nieuwe windparken meer op land
VVD, 29 oktober 2016: VVD Energie-agenda
VVD Friesland, 7 november 2016: VVD provincies: betaalbare energie en geen nieuwe windmolens in provincies
Rijksoverheid, zonder datum: Windenergie op land

foto: Eneco

Auteur: Redactie

Reageren op dit artikel is niet mogelijk.