‘Warmtealliantie Zuid-Holland’: enorm warmtenet voor woonhuizen en bedrijven

‘Warmtealliantie Zuid-Holland’: enorm warmtenet voor woonhuizen en bedrijven

24 maart 2017Zuid-Holland krijgt een enorm warmtenetwerk. Een bundeling bestaande en nieuwe warmteleidingen gaat een transportnetwerk opleveren dat particulieren en bedrijven van warmte gaat voorzien. Vijf partijen hebben daartoe gisteren een Warmtealliantie Zuid-Holland opgericht: Havenbedrijf Rotterdam, Gasunie, Provincie Zuid-Holland, Eneco en Warmtebedrijf Rotterdam.

Alleen al de restwarmte van de haven van Rotterdam moet 500.000 woningen kunnen verwarmen. De warmte van de kolengestookte elektriciteitscentrales in buiten de plannen gehouden, uit oogpunt van duurzaamheid en omdat niet zeker is wat het lot van de centrales zal zijn. De vijf partijen komen binnen enkele maanden met een gezamenlijk investeringsplan.

Uit een gezamenlijk persbericht van de vijf partijen
‘(…) Havenbedrijf Rotterdam, Gasunie, Provincie Zuid-Holland, Eneco en Warmtebedrijf Rotterdam geven met dit initiatief een krachtige impuls aan de energietransitie in Zuid-Holland met een nieuwe, CO2-arme energievoorziening.

Open transportnet met onafhankelijk beheer
Het warmtenet bevindt zich op dit moment in een ontwikkelingsfase. Een gezamenlijk team van Havenbedrijf Rotterdam en Gasunie werkt nauw samen met de provincie en heeft aansluiting gevonden bij lopende projecten van Eneco en Warmtebedrijf Rotterdam.
Hieruit is Warmtealliantie Zuid-Holland ontstaan. De ambitie is nu om bestaande en nieuwe leidingen te bundelen in een hoofdinfrastructuur in Zuid-Holland. Er wordt toegewerkt naar een open transportnet met een onafhankelijk netbeheer waaraan elke warmte-aanbieder kan leveren.

Voor woningen, kassen en productieprocessen
De warmte die met het netwerk wordt getransporteerd, wordt uiteindelijk geleverd aan particuliere woningen voor verwarming en warm-watervoorziening, aan tuinders voor de verwarming van kassen, maar ook aan bedrijven die warmte gebruiken voor productieprocessen.

Han Weber (gedeputeerde Zuid-Holland): Voorstel voor fonds van €65 miljoen

Voorzitter van het bestuurlijk overleg van de Warmtealliantie Zuid-Holland is Han Weber, gedeputeerde van de Provincie Zuid-Holland. Weber is uitermate enthousiast. “Dit project sluit naadloos aan bij de koers van de provincie. Wij hebben de ambitie vastgelegd om in 2035 de gebouwde omgeving energieneutraal te hebben, en de glastuinbouw in 2050. De inzet en het hergebruik van warmte wordt daarin cruciaal. Eerder deze maand hebben Gedeputeerde Staten al een voorstel tot de oprichting van het warmteparticipatiefonds van €65 miljoen aan Provinciale Staten voorgelegd, om naast de ontwikkeling van een hoofdinfrastructuur voor warmte bijvoorbeeld ook geothermie-projecten te steunen, en overtollige warmte uit de industrie nuttig te gebruiken in plaats van zomaar in de lucht te laten verdwijnen.”

Ook warmte uit geothermie-putten
In de haven van Rotterdam is veel industriële restwarmte beschikbaar. Ook daarbuiten is een reeks projecten die kan worden ingepast, met daarbij ook duurzame bronnen als warmte uit geothermie-putten.

Alleen haven al goed voor warmte in 500.000 woningen
Een eerste inventarisatie geeft aan dat alleen al met de beschikbare warmte uit de haven van Rotterdam in potentie jaarlijkse ruim 500.000 huishoudens van warmte kunnen worden voorzien.
Daarmee is de milieuprestatie significant en van grote betekenis voor het bereiken van de klimaatdoelstellingen. Door de inzet en hergebruik van warmte kan immers het gebruik van fossiele brandstoffen voor warmtevoorziening worden vermeden. Dit leidt tot een belangrijke CO2-reductie.

Geen warmte kolencentrales
De inzet van warmte uit kolengestookte elektriciteitscentrales is vanuit het oogpunt van duurzaamheidsambities en maatschappelijke discussies niet voorzien.

Betrouwbaar, betaalbaar, duurzaam
De Warmtealliantie Zuid-Holland Gaat de komende tijd hard aan de slag om de ambities te verwezenlijken om uiteindelijk een backbone door het gebied te ontwikkelen waar vraag en aanbod op een slimme manier aan elkaar worden gekoppeld. Dit warmtenet gaat daarmee particulieren en ondernemingen een betrouwbare, betaalbare en duurzame warmtevoorziening bieden. (…)’

Ook de Gasunie doet mee

Uit een persbericht van de Gasunie
‘(…) De toegevoegde waarde van Gasunie in dit project is, behalve haar uitgebreide ervaring met het ontwikkelen van grootschalige pijpleidinginfrastructuur, en een rol als mede-investeerder, ook de ervaring als onafhankelijk (gas)infrastructuurbedrijf met het opzetten en beheren van ‘open infrastructuursystemen’. (…)’

Bronnen
Havenbedrijf Roteerdam e.a., gezamenlijk persbericht, 23 maart 2017: Warmtealliantie Zuid-Holland aan de slag met warmtenet
Gasunie, 23 maart 2017: Gasunie neemt deel in Warmtealliantie Zuid-Holland
Foto: aanleg warmteleiding (in 2013, ‘Leiding over de Noord’, bij het Noord-Hollandse Vlaardingen, door Eneco) (foto Eneco)

Auteur: Redactie

Reageren op dit artikel is niet mogelijk.