Waterschappen leggen verantwoording af over voortgang klimaatinspanningen

Waterschappen leggen verantwoording af over voortgang klimaatinspanningen

30 maart 2017Met de ‘Klimaatmonitor 2016’ leggen de waterschappen verantwoording af over wat ze al bereikt hebben met hun klimaat- en energieprojecten. De voor 2020 gestelde doelen lijken gehaald te worden. De waterschappen noemen zichzelf daarom nu ‘koploper en belangrijke partner’.

Uit een bericht van de Unie van Waterschappen
‘(…) In de Klimaatmonitor staat hoe de waterschappen presteren op het gebied van energiebesparing, het opwekken van duurzame energie en het terugdringen van de uitstoot van broeikasgassen.
Met de Klimaatmonitor leggen de waterschappen verantwoording af over de afspraken die zijn vastgelegd in het Klimaatakkoord, SER Energieakkoord en de Green Deal Energie. De waterschappen hebben hoge ambities tot 2020, maar ook voor de periode daarna. De waterschappen streven naar 100% energieneutraliteit in 2025.

30% van de energie wordt zelf opgewekt
De waterschappen wekken zelf al 30% van hun totale eigen energieverbruik op met duurzame energie (voornamelijk biogas) en daarnaast nog eens 6% door het beschikbaar stellen van eigen terreinen voor duurzame energieprojecten. De verbetering in energie-efficiency bedraagt 4,7% per jaar over de periode 2009 – 2015.

CO2-uitstoot 45% lager
De CO2-uitstoot nam met 45% af in de periode 2005 – 2015 en de waterschappen kopen nagenoeg 100% duurzaam in. (…)

Aanscherping doelen
De waterschappen monitoren jaarlijks hun klimaatambities en scherpen de invulling van de Klimaatmonitor continu aan. Zo komt er bijvoorbeeld meer aandacht voor verduurzaming van het personenvervoer en vrachttransport en worden de inkoopcriteria voor inkoop van groene energie aangepast.

Investeringsagenda ‘lagere overheden’
Om de overgang naar een energieneutraal en klimaatbestendig Nederland te versnellen, werken provincies, gemeenten en waterschappen samen. Deze maand presenteerden zij een gezamenlijke investeringsagenda, Naar een duurzaam Nederland. De waterschappen geven daarin aan dat zij hun inzet verder verhogen met de ambitie om 100% energieneutraal te worden in 2025 door energieproductie op hun eigen terreinen.
Dirk-Siert Schoonman, bestuurslid Unie van Waterschappen:: “Met onze investeringsagenda vragen wij het nieuwe kabinet om mee te investeren in nationale programma’s en om knelpunten in wet- en regelgeving weg te nemen. Bijvoorbeeld het toestaan dat waterschappen meer duurzame energie opwekken dan alleen voor eigen gebruik.” (…)’

Bronnen
Unie van Waterschappen, 29 maart 2017: Waterschappen hard op weg  met waarmaken klimaatambities
Unie van Waterschappen, 29 maart 2017: Klimaatmonitor 2016 (Arcadis) (pdf, 105 pag.)
Unie van Waterschappen, brochure, 29 maart 2017: Waterschappen & Energie (pdf, 4 pag.)

Auteur: Redactie

Reageren op dit artikel is niet mogelijk.