‘We moeten ons nu al voorbereiden op massale duurzame stroomproductie’

8 oktober 2015 – Op de dag dat bekend wordt dat de verduurzaming van de energievoorziening nog trager gaat dat we al vreesden, komen de energiebedrijven in Nederland met de voorspelling dat over pakweg acht jaar 40 tot 45% van alle elektriciteit duurzaam wordt opgewekt, vaak decentraal. En dat dat grote gevolgen heeft.

40 tot 45% duurzame stroom, vaak decentraal opgewekt kan alleen verwerkt worden na een ingrijpende aanpassing van het energiesysteem. En met die aanpassing moeten we nú beginnen. Dat is de gezamenlijke boodschap van stroomproducenten en netbeheerders.
De stroomproducenten en netbeheerders hebben een Overlegtafel Energievoorziening ingesteld om gezamenlijk tijdig te kunnen overleggen over de enorme veranderingen die nu al begonnen zijn.
De vraag waar de Overlegtafel zich de afgelopen maanden mee bezig heeft gehouden is: Hoe kunnen we een duurzaamheid én stabiliteit in de energievoorziening combineren?

151008-NewSpelregelsRapportHet heeft geresulteerd in het rapport ‘Nieuwe spelregels voor een duurzaam en stabiel energiesysteem’ dat vanmiddag werd aangeboden aan Mark Dierikx, directeur-generaal Energie bij het ministerie van Economische Zaken.
Het rapport komt jammer genoeg net te laat om nog een rol te kunnen spelen bij het Kamerdebat over de nieuwe Elektriciteits- en Gaswet. Maar je kunt ook zeggen dat het nog net op tijd is voor het beïnvloeden van het Energierapport (dat minister Kamp in december zal laten verschijnen).

Uit een persbericht van Netbeer Nederland
‘(…) De Overlegtafel Energievoorziening presenteert vandaag nieuwe spelregels die nodig zijn voor een duurzaam en stabiel energiesysteem. De deelnemers aan de overlegtafel zijn van mening dat met dit breed gedragen voorstel een bestendig energiesysteem ontstaat met volop ruimte en mogelijkheden voor innovatie.
Peter Molengraaf (voorzitter Netbeheer Nederland) en Medy van der Laan (voorzitter Energie-Nederland) bieden het rapport ‘Nieuwe spelregels voor een duurzaam en stabiel energiesysteem’ vandaag aan bij het ministerie van Economische Zaken aan Mark Dierikx, directeur-generaal Energie. De deelnemers aan de overlegtafel willen de oplossingsrichtingen uit het rapport graag samen met de overheid verder uitwerken.
Het energiesysteem zal de komende decennia veranderen, met name als gevolg van de toename van het aandeel hernieuwbare energie. Zo zal vanaf 2023 circa 40 – 45% van de elektriciteit decentraal en duurzaam worden geproduceerd. Dit aandeel zal de jaren daarna verder toenemen. Ook het gebruik van duurzaam gas in het energie- en mobiliteitssysteem zal toenemen. Daarnaast neemt de elektrische mobiliteit toe. Het aandeel woningen met een elektrische warmtepomp zal groeien, terwijl de vraag naar gas zal dalen. Al deze ontwikkelingen leiden tot andere energiestromen met grotere schommelingen in vraag en aanbod. Het energiesysteem moet hierop worden voorbereid.

In het rapport worden de uitgangspunten vastgesteld waaraan het energiesysteem van de toekomst moet voldoen en zijn concrete oplossingsrichtingen geformuleerd. Indien deze spelregels worden gehanteerd, kan de transitie naar een duurzame energievoorziening worden mogelijk gemaakt, ongeacht het tempo waarin dat gebeurt.

De zes oplossingsrichtingen

  1. Optimaliseren en vergroten van de (internationale) elektriciteitsmarkt
  2. Het verbeteren van de prijssignalen, zodat producenten, consumenten en prosumers optimaal geprikkeld worden om hun productie/afname gedrag aan te passen en daarmee bij te dragen aan de stabiliteit van het elektriciteitssysteem
  3. Een nieuw kader voor netverzwaren
  4. Het uitbreiden van een markt voor flexibiliteitsdiensten van het hoogspanningsnet naar alle elektriciteitsnetten
  5. Alternatieven voor warmtevoorziening in de gebouwde omgeving ruimte geven en stimuleren
  6. Generieke maatregelen, zoals stimulering energiebesparing, integrale benadering van energiesysteem en het onderkennen van het belang van dataopslag en –uitwisseling

De Overlegtafel noemt als belangrijke randvoorwaarde dat de klant keuzevrijheid heeft. De klant kiest zelf in welke mate hij meedoet aan de flexibiliteitsmarkt. Bij een hoog elektriciteitsaanbod kan het voor de klant financieel aantrekkelijk zijn tijdelijk zijn zonnepanelen uit te zetten of de accu van de elektrische auto beschikbaar te stellen voor tijdelijke opslag. De klant beslist daar echter over.

De initiatiefnemers van de Overlegtafel zijn Netbeheer Nederland en Energie-Nederland. Deelnemende organisaties zijn verder de Duurzame Energie Koepel, Natuur en Milieu, VEMW, ODE Decentraal, Gasunie en het ministerie van Economische Zaken als toehoorder. (…)’

Bronnen
Netbeheer Nederland, persbericht, 8 oktober 2015: Breed draagvlak voor toekomstige veranderingen in het energiesysteem (pdf, 2 pag.)
Rapport: Nieuwe spelregels voor een duurzaam en stabiel energiesysteem (pdf, 67 pag.)
Foto: Overlegtafel Energievoorziening (foto uit rapport ‘Nieuwe spelregels…’)

Auteur: Redactie

Reageren op dit artikel is niet mogelijk.