Zonne-energie – ‘Afblijven van de salderingsregeling’

151208-Zonne-energie8 december 2015 – Minister Kamp mag niet tornen aan de salderingsregeling waarbij de consument eigen duurzaam opgewekte stroom in huis mag verrekenen met zijn verbruikte stroom. De Consumentenbond en de Vereniging Eigen Huis hebben de regeling grondig onderzocht en concluderen: ‘Afblijven’.

Minister Kamp heeft een evaluatie van de salderingsregeling aangekondigd en dat heeft voor veel onrust gezorgd. De overheid mist via de salderingsregeling inkomsten uit energiebelasting, omdat de thuisopwekker ook de betaalde energiebelasting mag verrekenen. De aankondiging van de evaluatie heeft voor veel onrust gezorgd onder de mensen die geïnvesteerd hebben in zonnepanelen.
De Consumentenbond en de Vereniging Eigen Huis vrezen dat een verandering van de regeling alle berekeningen over het terugverdienen van de investering onderuit zal halen.

Brief aan minister Kamp
In een brief aan minister Kamp schrijven beide organisaties:
‘Zonnepanelen in combinatie met de salderingsregeling, als sterk en helder instrument, dragen substantieel bij aan de verduurzaming van Nederland. Er ligt een groot groeipotentieel in deze combinatie (van 0,4% van het totale elektraverbruik in 2013 tot 10,4% in 20302). Wij vinden dat dit potentieel met beide handen aangegrepen moet worden gezien de duurzaamheidsslag die Nederland nog moet maken. Behoud van zekerheid op salderen is daarbij essentieel. Naast het milieu zijn ook de consument en de markt gebaat bij salderingszekerheid. Consumenten die investeren in zonnepanelen, of dat reeds gedaan hebben, willen zekerheid dat ze de panelen binnen een acceptabele periode terugverdienen. De markt heeft zekerheid nodig om stabiel en innovatief te blijven en kwaliteit te kunnen leveren.’

Gemiste inkomsten vallen voor de overheid reuze mee
De Consumentenbond en de Vereniging Eigen Huis rekenen minister Kamp in de brief voor dat het reuze meevalt met de gemiste inkomsten: ‘De indruk zou kunnen ontstaan dat de salderingsregeling leidt tot aanzienlijke derving van inkomsten voor de overheid. Echter deze derving is inherent aan de verduurzaming en met name de consequentie van steeds meer decentrale duurzame opwek. In mindere mate komt de derving door de salderingsregeling. Namelijk 30 tot 60% van de zelf opgewekte stroom soupeert de consument direct op in huis en saldeert hij daarmee niet. Dit percentage zal groeien door technologie en aanpassing van energiegedrag. De daadwerkelijke derving van de salderingsregeling door huishoudens is op dit moment ca. 50 miljoen euro (in 2015). Dit bedrag valt in het niet bij de bijdrage die de consument aan de verduurzaming levert via de energiebelasting (2,23 miljard euro in 2014). Daarbij zullen de energiebelastingopbrengsten de komende jaren blijven stijgen. Deze zullen ruimschoots voldoende zijn om de regeling te bekostigen. De derving van energiebelasting door het salderen wordt bovendien lager naarmate de energiebelasting op elektriciteit afneemt, zoals nu voorligt aan de Eerste Kamer. Kortom, zekerheid op salderen vinden Vereniging Eigen Huis en de Consumentenbond vanuit alle perspectieven een eerlijke, haalbare inzet.’

Weer morrelen aan lopende financiële regelingen?
Het zou niet de eerste keer zijn dat de overheid morrelt aan lopende financiële regelingen rond investeringen in duurzame energie. Daarom hebben de Consumentenbond en de Vereniging Eigen Huis een lijst met ‘spelregels’ opgesteld waaraan de overheid zich zou moeten houden bij dit soort regelingen, een lijst die zich laat lezen als een checklist voor een betrouwbare overheid:

 • Financiële zekerheid
  de businesscase voor zonnepanelen moet ten alle tijden gunstig blijven;
 • Begrijpelijk en eenvoudig
  de regeling moet begrijpelijk en eenvoudig in de uitvoering blijven zonder administratieve rompslomp voor consument of leverancier;
 • Geleidelijke verandering
  dit voorkomt dat consumenten in de wachtstand gaan of dat er juist nu een ‘run’ komt. Wij trekken hier een parallel met de effecten van de openstelling van nieuwe energiesubsidies;
 • Energiegedrag moet een rol gaan spelen
  er moet een prikkel ontstaan om energie te besparen en het verbruiksmoment af te stemmen op het opwekmoment;
 • Toekomstbestendig
  rekening houden met toekomstige innovaties die eraan zitten te komen;
 • Fair play
  mocht de salderingsregeling versoberd worden dan moet daar een andere energiestimulans tegenover staan, zoals bijv. het openstellen van de SDE+ regeling voor de consument;
 • Ruimte voor flexibilisering van de energiemarkt
  afname en teruglevering zou niet verplicht bij dezelfde leverancier moeten geschieden.

Feitenkaart
Om de minister te overtuigen is er bij de brief aan Kamp ook een ‘feitenkaart’ bijgesloten waar het belang van de huidige salderingsregeling zonneklaar blijkt. De kaart is opgesteld samen met het ECN en het Centrum voor Energievraagstukken CvE.

Enkele feiten van de zeer overtuigende argumentenlijst:

 • ‘Zonnepanelen in combinatie met de salderingsregeling dragen substantieel bij aan de verduurzaming van Nederland. Het groeipotentieel van deze combinatie is groot: van 0,4% van het totale elektraverbruik in 2013 tot 10,4% in 2030’ (ECN)
 • Zon-PV heeft ten opzichte van biomassa, biobrandstoffen, WP/WKO, geothermie en wind op land, de hoogste groeifactor van alle duurzame opties op land. Groei van <1 GWp in 2013, >5 GWp in 2020, >15 GWp in 2030
 • Bij de doorrekening van het energieakkoord is uitgegaan van ruim 4 GWp Zon-PV in 2020. Zon-PV is een van de weinige opties die harder zou kunnen groeien dan verwacht ten tijde van het energieakkoord.
 • Recente onderzoeken wijzen uit dat de populariteit van duurzame opwek met zonnepanelen en het behalen van de doelstellingen op dit gebied grotendeels te wijten is [hopelijk bedoelen de briefschrijvers hier toch echt ’te danken is’] aan de salderingsregeling.

Bronnen
Consumentenbond en Vereniging Eigen Huis, persbericht, 7 december 2015: VEH en Consumentenbond: geef salderingszekerheid bij zonne-energie
Brief aan minister Kamp (met feitenkaart), 7 december 2015: Maatschappelijke relevantie van salderen
Foto: TNO

Auteur: Redactie

Reageren op dit artikel is niet mogelijk.