Regels voor ‘energieprestatievergoeding’ bij aanpassing huurwoningen

Regels voor ‘energieprestatievergoeding’ bij aanpassing huurwoningen

24 februari 2016 – Nadat de Tweede Kamer in januari een wetsvoorstel voor de energieprestatievergoeding voor huurwoningen goedkeurde, is minister Blok nu met uitvoeringsbepalingen gekomen. De woningcorporaties zijn er positief over.

De Kamer had aan de goedkeuring van het wetsonwerp wel de voorwaarde verbonden dat dat er zekerheid moest komen dat de woonlasten door de te treffen energiebesparingsmaatregelen niet omhoog zouden gaan. De woningverbetering moest dus betaald worden uit de uitgespaarde energiekosten.
De vereniging van woningcorporaties Aedes en de Woonbond hadden hiervoor al een ‘woonlastenwaarborg’ ontwikkeld (De woonlastenwaarborg garandeert huurders dat woonlasten gemiddeld zelfs dalen voor het hele complex door energiebesparende maatregelen, ondanks eventuele huurverhogingen.)

Het wetsontwerp, dat zich richt  op zeer energiezuinige woningen (nul-op-de-meter), zou dus staan of vallen met de uitvoeringsmaatregelen. Het ontwerpbesluit daarvoor is er nu.

In de begeleidende brief aan de Tweede Kamer schrijft minister Blok (Binnenlandse Zaken):
160224-Blok‘(…) In het ontwerpbesluit is een aantal eisen gesteld aan de warmtevraag van de woning, de opwek van duurzame energie en de informatieverplichting van de verhuurder jegens de huurder. Ook voorzie ik een gecertificeerde methode om de energieprestatie van de woning te bepalen, zodat deze goed gewaarborgd is. In combinatie met het in het Burgerlijk Wetboek opgenomen instemmingsvereiste van de huurder bij renovatie, bieden deze eisen voldoende waarborg dat de woonlasten van de huurder niet (onredelijk) toenemen. In de ontwerpnota van toelichting is uitgebreid ingegaan op de gevolgen voor de woonlasten van de huurder. Voorts wordt daarin aangegeven dat wat betreft de gevolgen voor de woonlasten het de huurder ook vrij staat om, naast de energieprestatievergoeding, afspraken te maken over zijn woonlasten na de renovatie. Zo zouden huurder en verhuurder ook een woonlastenwaarborg kunnen overeenkomen.
Verder heb ik (…) toegezegd om te bekijken in hoeverre een vorm van certificering ter bescherming van de huurder kan worden voorgeschreven (…). Specifiek voor nul-op-de-meter woningen ontwikkelt op dit moment, voor zover mij bekend, alleen de Stroomversnelling een keurmerk. Dit keurmerk heeft nog onvoldoende tijd gehad om zich in de praktijk te bewijzen en wordt nog doorontwikkeld. Het keurmerk zal, naar verwachting, niet gratis zijn en er zijn geen alternatieven. De behoefte bij verhuurders aan een verplicht keurmerk, en de eventueel te omvatten onderdelen, is nog niet uitgekristalliseerd. Het thans aanwijzen van een bepaald keurmerk of een bepaalde vorm van certificering in de algemene maatregel van bestuur is gezien deze situatie prematuur. (…)’

Wetsvoorstel nog bij Eerste Kamer
Het wetsvoorstel Energieprestatievergoeding is nog in behandeling bij de Eerste Kamer. De Tweede Kamer moet nog reageren op de uitvoeringsregeling. Dat zal waarschijnlijk in maart zijn. Het kabinet hoopt dat wet en uitvoeringsbesluit op 1 juli 2016 in werking kunnen treden.

Woningcorporaties tevreden
Aedes, de vereniging van woningcorporaties, is tevreden over het conceptbesluit dat Blok nu heeft ingediend.
‘(…) Ook Aedes vindt dat er voldoende eisen zijn vastgelegd om de woonlasten van de huurder te waarborgen. Wel pleit Aedes ervoor om het ‘maatwerkadvies’ als gecertificeerde methode aan te wijzen. In dit advies staat hoe energiezuinig een woning is, hoe het energieverbruik kan worden verminderd en het wooncomfort verbeterd. Het maatwerkadvies hanteert daarbij de daadwerkelijk in de woning verbruikte energie. Dit advies is onderdeel van de door Aedes en de Woonbond ontwikkelde woonlastenwaarborg. (…)’

Bronnen
Brief minister Blok aan de Tweede Kamer, 22 februari 2016: Aanbieding ontwerpbesluit houdende regels omtrent de mogelijkheid voopr verhuurder en huurder een energieprestatievergoeding overeen te komen (pdf, 2 pag.)
Conceptbesluit (pdf, 18 pag.)
Aedes, 23 februari 2016: Energieprestatievergoeding waarborgt beperking woonlasten
Woonlastenwaarborg, opgesteld door Aedes en de Woonbond (januari 2014, pdf, 4 pag)
Foto: Nul-op-de-meter-woning in Zoetermeer (testwoning voor corporaties) (foto: OnsHuisVerdientHet.nl)

Auteur: Redactie

Reageren op dit artikel is niet mogelijk.