FluxEnergie https://www.fluxenergie.nl Vakblad voor de energiesector Fri, 20 Apr 2018 14:22:43 +0200 nl hourly 1 https://wordpress.org/?v=4.9.5 https://www.fluxenergie.nl/wp-content/uploads/2017/07/favicon.png FluxEnergie https://www.fluxenergie.nl 32 32 Antwerpse nutsbedrijven samen onder de grond https://www.fluxenergie.nl/antwerpse-nutsbedrijven-samen-onder-de-grond/ https://www.fluxenergie.nl/antwerpse-nutsbedrijven-samen-onder-de-grond/#respond Fri, 20 Apr 2018 14:20:27 +0000 https://www.fluxenergie.nl/?p=62146 De Antwerpse leidingwaterleverancier en rioolbeheerder Water-link en de lokale kabelnetbeheerder Integan gaan samenwerken met de Vlaamse distributienetbeheerders voor elektriciteit en aardgas, Eandis en Infrax. In eerste instantie zullen ze de toestand van alle ondergrondse leidingen bundelen op één digitale kaart. Op die manier krijgt het stadsbestuur een belangrijk nieuw strategisch instrument om toekomstige werken efficiënter aan te pakken een de prioriteiten vast te stellen.

Dit alles kan op termijn leiden tot het ontstaan van één enkele beheersmaatschappij voor alle nutsleidingen op het grondgebied van de stad Antwerpen en mogelijk enkele aangrenzende gemeenten. Die lokaal overkoepelende netbeheerder kan eventueel bepaalde operationele taken toevertrouwen aan Fluvius, de geplande fusiemaatschappij tussen Eandis en Infrax.

Harde lessen geleerd

De samenwerking is het gevolg van lessen uit het verleden. Rond 2010 werd de heraanleg van de Bisschoppenhoflaan in de deelgemeente Deurne overwogen. Destijds had Water-link geen detailgegevens over de staat van het drinkwater- en rioleringsstelsel. De vervanging van de ondergrondse infrastructuur leek niet dringend aan de orde en werd bijgevolg niet voorzien. De gevolgen daarvan waren opeenvolgende breuken, plaatselijke herstellingen en finaal toch de vernieuwing van meer dan zeven kilometer drinkwaterleiding. Het is geen uniek voorbeeld.

De afgelopen jaren ontwikkelde Water-link een digitale toestandskaart voor drinkwater en riolering. Eandis en Infrax beschikken over soortgelijke datasets van hen elektriciteits- en aardgasnetten. Integan beheert dan weer de gegevens van het kabelnetwerk. De data van deze bedrijven worden de komende maanden verzameld in één gezamenlijke toestandskaart. Op die manier krijgen beleidsmakers een waardevol inzicht in de toestand van alle assets van het openbaar domein. Op basis van algoritmes kan de toestandskaart bovendien voorspellen welke werken zich binnen een tijdspanne van vijf jaar in de toekomst zullen aandienen.

“Voor Antwerpen, waar een groot deel van het net decennia geleden werd aangelegd, is een dergelijk instrument bijzonder nuttig om de komende investeringen in het publiek domein efficiënt en doelmatig te plannen,” zegt André Gantman, voorzitter van Water-link. “Door een opeenvolging van werken op eenzelfde locatie te vermijden wordt op kosten bespaard, verlopen de werken met minder hinder voor de burger en verbetert de impact op de stedelijke mobiliteit.”

De partners zullen hun geïntegreerde toestandskaart klaar hebben tegen het einde van dit jaar, zodat de besturen van de stad en haar deelgemeenten haar dan als beleidsinstrument kunnen gebruiken.

Primeur

Het geïntegreerde multi-utility beheerplan is volgens KPMG Global Asset Management Competence Center uniek in Europa. Het vult de bestaande best practices aan met nieuwe, innovatieve methodologieën. Toch zijn er al eerder samenwerkingen tussen nutsmaatschappijen ronkend aangekondigd en geïmplementeerd. Bovendien is er Klip, een Vlaamse kaart van de ondergrondse nutsleidingen. En het nieuwe samenwerkingsverband omvat lang niet alle nutsmaatschappijen. Zo ontbreekt telefoniebedrijf Proximus, dat wel van de partij is in het bestaande Synductis.

“De samenwerking in Synductis er erop gericht voor werken waarvan de uitvoering al is beslist de activiteiten van de verschillende spelers op elkaar af te stemmen, om zo weinig mogelijk hinder te veroorzaken voor de omwonenden,” zegt Steven de Schrijver, COO bij Water-link. Klip staat vooral ten dienste van aannemers, om te vermijden dat ze tijdens hun werken bestaande leidingen beschadigingen. “In de nieuwe samenwerking bekijken we de uit te voeren werken als totaalpakketten. De mate waarop één of andere ingreep dringend is bepaalt dan mee de planning van andere lokale ingrepen.” Er worden dan ook veel meer gegevens gedeeld dan bij eerdere projecten. “We starten met een beperkt aantal deelnemers. Maar het is de bedoeling om op termijn ook andere nutsmaatschappijen mee in bad te nemen, net als het Vlaams agentschap dat instaat voor wegenwerken.”

]]>
https://www.fluxenergie.nl/antwerpse-nutsbedrijven-samen-onder-de-grond/feed/ 0
Energietransitie noodzaakt talrijke omscholingen https://www.fluxenergie.nl/energietransitie-noodzaakt-talrijke-omscholingen/ https://www.fluxenergie.nl/energietransitie-noodzaakt-talrijke-omscholingen/#respond Fri, 20 Apr 2018 07:24:01 +0000 https://www.fluxenergie.nl/?p=62140 De internationale transitie van fossiele brandstoffen naar duurzame energie heeft ingrijpende gevolgen voor de (Nederlandse) arbeidskrachten in de sector. Om werknemers bij de overgang te begeleiden zet de bedrijfstak op grote schaal de loopbaan-APK in. Met deze check krijgen tienduizend werknemers van toeleverings- en productiebedrijven in de energiesector de mogelijkheid om zichzelf onder de loep te nemen en zich voor te bereiden op de transitie.

Enkele duizenden werknemers hebben al aan de loopbaan-APK deelgenomen. De term is overgenomen uit de autosector en verwijst naar de in Nederland gebruikelijke algemene periodieke keuring. Dit deden ze onder begeleiding van loopbaanadviesbureaus aangesloten bij Oval, de brancheorganisatie voor dienstverleners op het terrein van werk, loopbaan en vitaliteit. De check biedt werknemers de gelegenheid om te testen waar hun kwaliteiten liggen, workshops te doen en een coaching traject te volgen. Dit alles bereidt hen mee voor op nieuwe werksituatie en andere veranderingen in hun beroep.

Advies Sociaal-Economische Raad

Uit een recent rapport van de Sociaal-Economische Raad (Ser) blijkt dat de ambities van het kabinet om de uitstoot van CO₂ fors terug te dringen ingrijpende gevolgen hebben voor de arbeidsmarkt. Naast de transitie van fossiele brandstoffen als aardolie en aardgas, naar meer duurzame bronnen zoals zon en wind, heeft het feit dat veel provincies de afgelopen jaren de handen hebben afgetrokken van de voormalige nutsbedrijven gevolgen voor de sector. De Ser roept de overheid dan ook op om met een integraal arbeidsmarktbeleid te komen, waarin wordt geïnvesteerd in loopbaanadvies, onderwijs, opleiding en het opvangen van de sociale gevolgen van de energietransitie.

Werkgelegenheid in traditionele energie daalt

Uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek blijkt dat de werkgelegenheid uit conventionele, niet duurzame energieactiviteiten afneemt: van 73.000 arbeidsjaren in 2016 tot 62.000 in 2020. Dit staat in schril contrast met duurzame energieactiviteiten waar juist steeds meer werk is: tussen 2014 en 2016 steeg het aantal arbeidsjaren van 46.000 naar 52.000. Dit zal naar verwachting verder stijgen naar 64.000 arbeidsjaren in 2020. Deze toename is voor veel werkgevers en werknemers in de sector reden om via het scholingsfonds grootschalig in te zetten op verbetering van de duurzame inzetbaarheid van de werknemers.

Werknemer onzeker over toekomst

“De energiesector verandert snel en dat maakt de uitdaging om iedereen hierin mee te laten bewegen groot,”, aldus Petra van de Goorbergh, directeur van Oval. “Werknemers geven aan onzeker te zijn over hun toekomst. Dat maakt het voor hen lastig om concrete stappen te zetten waar het om hun loopbaan gaat. De loopbaan-APK geeft organisaties een handvat om duurzame inzetbaarheid te vergroten. Door de inzet hiervan krijgen werknemers meer inzicht in hun kwaliteiten waarna ze vervolgens gericht actie kunnen ondernemen naar een nieuw perspectief.“

Arjan van der Stelt werkt als mobility manager bij energiebedrijf RWE. Hij begeleidt er mensen naar ander werk en merkt dat de loopbaan-APK inzichten geeft waardoor de werknemers rust krijgen in een onstuimige sector. “Er is veel onzekerheid: wat wordt besloten over de sluiting van kolencentrales, het dichtdraaien van de gaskraan, hoe kijkt de overheid naar biomassa, enzovoort. Het is belangrijk om te weten wat je als werknemer kunt en wat je waard bent. Door de loopbaan-APK krijgen mensen een andere kijk op hun baan en worden ze gewezen op de potentiële mogelijkheden binnen of buiten het bedrijf. Daarna wordt gekeken naar vervolgstappen.”

Meer flexibiliteit

Dat is belangrijk, want de energiesector vraagt om steeds meer flexibiliteit. “De omslag van de conventionele manier van energie opwekken naar duurzame, innovatieve en alternatieve brandstoffen maakt dat mensen zich anders moeten opstellen,”, aldus Van der Stelt. “Vroeger wisten mensen dat ze hun baan tot aan hun pensioen konden behouden. Nu is het belangrijk om diverse opties open te houden en om je heen te blijven kijken naar wat je nog meer leuk vindt.” Zelf heeft Van der Stelt ook meegedaan aan de loopbaan-APK. Hierdoor weet hij aan welke criteria hij moet voldoen voor een volgende stap, waar zijn kracht ligt en welke mogelijke functies hij ambieert.

]]>
https://www.fluxenergie.nl/energietransitie-noodzaakt-talrijke-omscholingen/feed/ 0
Chinees-Amerikaans handelsconflict kan palmolie boosten https://www.fluxenergie.nl/chinees-amerikaans-handelsconflict-kan-palmolie-boosten/ https://www.fluxenergie.nl/chinees-amerikaans-handelsconflict-kan-palmolie-boosten/#respond Thu, 19 Apr 2018 12:58:59 +0000 https://www.fluxenergie.nl/?p=62135 De escalatie van de ‘handelsoorlog’ tussen China en de Verenigde Staten verhoogt de onzekerheid op de grondstoffenmarkten. Op langere termijn kan ze wel een positieve invloed hebben op de globale marktprijs van palmolie. Dit vermoedt de Belgische groep Sipef, die in Indonesië en Papoea-Nieuw-Guinea diverse plantages uitbaat.

“Momenteel zijn de marktprijzen vrij stabiel en wordt zowat 80% van de palmolie afgenomen door de voedingsindustrie en de oleochemie en gaat 20% naar biobrandstoffen,” zegt Johan Nelis, CFO van Sipef. “De Europese Unie werkt wel aan voorstellen om de verwerking van palmolie in energie te beperken, maar de potentiële implementatie van deze maatregel zal nog veel tijd vergen en de impact op de palmolieprijs zal vermoedelijk beperkt zijn. Deze beweging wordt wel uitgedragen met duurzaamheid –palmolie is in eerste instantie bestemd voor voeding– als motief, maar in de praktijk is hij een protectionistische ingreep ten voordele van in Europa geproduceerde biomassa. Landen zoals Indonesië en Brazilië propageren net het gebruik van palmolie in brandstof.”

Korte en lange termijn

De aangekondigde Chinese importheffing van 25% op Amerikaanse sojabonen kunnen eveneens invloed uitoefenen op de prijzen van palmolie. “Voorlopig is er nog geen concrete beslissing gevallen en de impact is dan ook uiterst onzeker,” zegt Nelis. “Er zijn scenario’s te bedenken met een positieve, maar ook met een negatieve impact. Op langere termijn zou de Chinese vraag naar palmolie moeten toenemen, omdat ze er dan goedkoper kan zijn dan Amerikaanse sojaolie. Maar de Maleise uitvoerbelasting kan dit effect tegenwerken.”

Aardolieprijs kan triggeren

“Ook de aardolieprijs en de mogelijkheid van stijgende wettelijke percentages voor biodiesel, vooral in Indonesië, kunnen de komende maanden aanzienlijke vraagschommelingen met zich meebrengen. Mocht de aardolieprijs stijgen tot 80 à 90 euro per barrel, dan wordt biodiesel qua prijs interessanter en speelt niet alleen meer het verplichte wettelijke quotum. Al bij al zijn er talrijke externe factoren die onze markten kunnen beïnvloeden. De meeste daarvan zouden gunstig moeten zijn voor onze palmoliemarkt, maar de daarmee gepaard gaande onzekerheid is zeker niet bevorderlijk voor eender welke grondstoffenmarkt, gelet op de toename van de risicoaversie.”

In de plantages van Sipef steeg de productie van palmolie tijdens de eerste drie maanden van 2018 met 3,5% ten opzichte van het eerste trimester van 2017. “De sterke stijging van de volumes in Indonesië (+11,4%) worden wel getemperd door dalende volumes in Papoea-Nieuw-Guinea (-19,9%), waar het regenseizoen het oogsten bemoeilijkte. Onze arealen daar zijn gemiddeld ook ouder. We zetten onze expansie in Zuid-Sumatra gestaag verder. Voor de jonge plantages in dit en andere uitbreidingsgebieden waar nog geen eigen verwerkingsfabrieken aanwezig zijn, steeg de volumes geoogste vruchten, door de groeiende maturiteit van de geplante arealen.”

Vooruitzichten

De vooruitzichten voor de palmolieproducties voor het tweede kwartaal blijven positief, met een aanhoudend groeiend volume in de Indonesische plantages, zij het minder sterk dan het eerste kwartaal. “Vooral onze eigen plantages en deze van de omliggende boeren in Papoea-Nieuw-Guinea zullen in het tweede kwartaal herstellen van het regenseizoen en de vertraagde vruchtvorming. Wij verwachten dan ook om de aangekondigde groeicijfers van 9% voor de totale groepsproductie van palmolie te kunnen handhaven voor het jaar 2018.”

In maart werd de global goede vraag vanuit de voedings- en biodieselsectoren getroffen door de verhoging door de Indiase overheid van de invoerheffing op palmolie, wat er het gebruikelijke prijsverschil van palmolie ten opzichte van sojaboonolie tenietdeed. De veel later dan gewoonlijke oogst van sojabonen in Argentinië had echter geen impact op de oliemarkten. “Al bij al gebeurde er heel wat op de markten, zoals een sterkere aardoliemarkt, maar de palmolieprijzen bleven binnen een relatief smalle vork, gewoon omdat palmolie al zeer scherp geprijsd is en er een goede vraag naar blijft.”

Sipef bij het brede publiek

De aandelen van Sipef zijn voor 30,25% in handen van de Antwerpse holding Ackermans & Van Haaren. Ongeveer 57,45% wordt op de beurs verhandeld, maar is in de praktijk grotendeels opgenomen door institutionele investeerders, pensioen- en andere beleggingsfondsen. Maar ook Ackermans & Van Haaren is een vaste waarde op de beurs en bij de professionele beleggers. Waardoor palmolie voor heel wat Belgische en andere spaarders meer betekent dan wat er eventueel in de tank van hun wagen zit.

]]>
https://www.fluxenergie.nl/chinees-amerikaans-handelsconflict-kan-palmolie-boosten/feed/ 0
Nederlanders willen dat grote bedrijven zich houden aan Parijsakkoord https://www.fluxenergie.nl/nederlanders-willen-dat-grote-bedrijven-zich-houden-aan-parijsakkoord/ https://www.fluxenergie.nl/nederlanders-willen-dat-grote-bedrijven-zich-houden-aan-parijsakkoord/#respond Thu, 19 Apr 2018 06:43:59 +0000 https://www.fluxenergie.nl/?p=62130 Negen op tien Nederlanders vinden dat –naast overheden– ook grote bedrijven zich moeten houden aan het klimaatakkoord van Parijs. Ruim 80% vindt dat er maatregelen genomen moeten worden als bedrijven niet handelen in lijn met het akkoord. Dat concludeert Milieudefensie uit een bevraging die I&O Research in haar opdracht uitvoerde. Vorige week kondigde Milieudefensie een rechtszaak tegen Shell aan, om af te dwingen dat Shell zich gaat houden aan het Parijsakkoord.

Ruim zeven op de tien ondervraagden vinden dat grote bedrijven die te weinig doen om klimaatverandering tegen te gaan, via de rechter verantwoordelijk gehouden moeten worden om te verduurzamen. Tien procent is het daarmee oneens.

Gevraagd naar het meest vervuilende Nederlandse bedrijf, kiest meer dan de helft Shell – 47% van de ondervraagden weet niet welk bedrijf het meest vervuilend is. “Shell heeft een mond vol duurzame woorden, maar het lijkt erop dat de meeste mensen daar wel doorheen prikken,” aldus Donald Pols, directeur van Milieudefensie.

Het onderzoek laat ook zien dat 88% van de mensen die antwoord gaven vindt dat grote bedrijven die vervuilen, daarvoor moeten betalen. Pols: “Nu draaien jij en ik op voor de vervuiling van bedrijven. Dit onderzoek laat zien dat mensen willen dat juist grote bedrijven hun verantwoordelijkheid nemen en bijdragen aan een duurzame en eerlijke toekomst.”

Zorgen om klimaatverandering

Bijna alle Nederlanders (95%) zijn bekend met het klimaatakkoord van Parijs. De bekendheid met de inhoud is echter lager: 28% zegt ook inhoudelijk op de hoogte te zijn. 67% weet dat het akkoord gesloten is, maar is inhoudelijk niet (goed) op de hoogte, aldus het bevragingsrapport. Uit de bevraging blijkt volgens Milieudefensie ook dat acht op de tien Nederlanders zich zorgen maakt om klimaatverandering. Eén op de drie maakt zich zelfs ‘veel zorgen’.

I&O Research voerde deze bevraging uit in december 2017. Het benaderde hiervoor 9.818 op statistisch verantwoorde basis gekozen Nederlanders. Daarvan gaven er 3.915 ook antwoord, dat is minder dan 40%. De conclusie van Milieudefensie dat acht op de tien Nederlanders zich zorgen maakt om klimaatverandering verdient dan ook flink wat nuance. Je zou net zo goed kunnen concluderen dat minstens 60% van hen er helemaal niet in is geïnteresseerd.

Trots op Philips

Een interessant luik is wel dit over het imago van de bedrijven. Op de vraag waarop Nederlanders trots zijn komen Philips (20%), Heineken (17%) en KLM (16%) het meest voor.2 Een derde is echter op geen enkel bedrijf trots. Veel Nederlanders schamen zich voor geen enkel bedrijf, maar als ze zich ergens voor schamen worden Shell (19%) en ABN Amro (7%) het vaakst genoemd.

Friesland Campina en Rabobank genieten duurzaamste reputatie

Op de vraag welk bedrijf het meest duurzaam is, moet 80% het antwoord schuldig blijven. Als er bedrijven genoemd worden zijn dat Friesland Campina (8%) en Rabobank (7%). Shell (52%) wordt het vaakst genoemd op de vraag naar het meest vervuilende bedrijf, gevolgd door AkzoNobel (23%), KLM (23%) en DSM (20%). Bijna de helft (47%) weet het niet. Ook als bedrijf dat het meeste invloed op het regeringsbeleid heeft wordt Shell (51%) het vaakst genoemd, gevolgd door Unilever (26%), KLM (19%) en ABN Amro (18%).

]]>
https://www.fluxenergie.nl/nederlanders-willen-dat-grote-bedrijven-zich-houden-aan-parijsakkoord/feed/ 0
Provinciebestuur Limburg zet Venlo in de wind https://www.fluxenergie.nl/provinciebestuur-limburg-zet-venlo-in-de-wind/ https://www.fluxenergie.nl/provinciebestuur-limburg-zet-venlo-in-de-wind/#comments Wed, 18 Apr 2018 13:30:23 +0000 https://www.fluxenergie.nl/?p=62126 De provincie Limburg schaart zich achter de bouw van Greenport Venlo, een energiepark met negen windturbines op het grondgebied van de stad Venlo. Eerder had de gemeenteraad van Venlo dit plan echter afgekeurd.

De negen windturbines zouden samen een vermogen krijgen van 30 MW. Limburg wil het plan opnemen in een Provinciaal Inpassingsplan (PIP) en daarmee het gemeentelijk bestemmingsplan –en dit van het naburige Horst aan de Maas– overrulen. Het PIP moet de komende maanden de geijkte procedures doorlopen, zodat de Provinciale Staten –vergelijkbaar met de Vlaamse provincieraden– in het najaar een besluit kunnen nemen. Als uitgangspunt neemt Limburg het oorspronkelijke door initiatiefnemer Etriplus ingediende plan. De provincie Limburg lat overigens weten dat ze niet uitsluit dat ze vaker een PIP zal inzetten om te kunnen voldoen aan de huidige en toekomstige taakstellingen op het gebied van energie en klimaat.

“De provincie gaat er alles aan doen om een voor alle partijen zo gunstig mogelijk plan te maken. Goede en consistente communicatie met omwonenden, in samenspraak met de coöperaties Reindonk en Samenstroom, is een essentieel onderdeel van dat plan,” klinkt het. Daarbij hoort ook het opzetten van een geluidmeetprogramma en het instellen van een leefbaarheidsfonds voor de omgeving. Vanuit het leefbaarheidsfonds worden initiatieven gefinancierd die bijdragen aan verbetering van de sociale, fysieke en/of culturele vitaliteit van de leefomgeving. Ook kunnen omwonenden mede-eigenaar van de turbines worden,” laat het provinciebestuur weten.

Mede-eigenaar

Indirect zijn de inwoners van Venlo al mede-eigenaren van de windmolens die misschien zullen worden gebouwd. Want de eigenaren van Etriplus zijn Greenport Venlo, netbedrijf Alliander, studie- en adviesbureau Arcadis, energie-adviseur Ekwadraat en hernieuwbare energieleverancier Greenchoice. De aandeelhouders van Etriplus zijn de provincie Limburg en de gemeenten Venray, Horst aan de Maas en… Venlo. Met Reindonk en Samenstroom zijn vorig jaar overeenkomsten gesloten, zodat ook hun coöperanten financieel in het toekomstige windpark kunnen instappen.

In Venlo zijn de meningen momenteel erg verdeeld, zelfs over de partijgrenzen heen. Heel wat inwoners vrezen voor onder meer geluidsoverlast en mogelijke hinder van slagschaduwen in de omgeving. De provincie ziet in de bouw van het windpark een essentiële stap in het behalen van de provinciale doelstelling voor windenergie, 95,5 MW in 2020. Momenteel staat de teller op 12 MW. De plannen voor de realisatie van extra productievermogen omvatten, Venlo inbegrepen, 89 MW. Venlo is wel veruit het grootste van deze projecten.

]]>
https://www.fluxenergie.nl/provinciebestuur-limburg-zet-venlo-in-de-wind/feed/ 1
Bedrijven uit Deltaregio werken samen aan CO2-reductie https://www.fluxenergie.nl/bedrijven-uit-deltaregio-werken-samen-aan-co2-reductie/ https://www.fluxenergie.nl/bedrijven-uit-deltaregio-werken-samen-aan-co2-reductie/#respond Wed, 18 Apr 2018 06:16:08 +0000 https://www.fluxenergie.nl/?p=62120 Elf multinationale ondernemingen in het zuidwesten van Nederland en het westen van Vlaanderen gaan samenwerken om de Parijse doelen van 80 tot 95% CO2-reductie in 2050 te bereiken. Dit doen ze via het grensoverschrijdende samenwerkingsverband Smart Delta Resources (SDR).

In SDR werken Arcelor Mittal, Cargill, Cosun, Dow, Engie, ICL-IP, LambWeston-Meijer, Sabic, Trinseo, Yara en Zeeland Refinery samen met de provincie Zeeland, North Sea Port en Economische Impuls Zeeland. Het kwam in 2014 tot stand met het doel de concurrentiepositie van de aangesloten bedrijven en van de regio te versterken. Dit doen ze door samen business cases te ontwikkelen voor de uitwisseling van rest -en materiaalstromen en door industriële transitie. Inmiddels zijn en worden enkele van deze business cases gerealiseerd. Vanuit de klimaatakkoorden van Parijs en het daar uit voortvloeiende Europees en nationaal beleid ging de focus van het samenwerkingsverband meer liggen bij de reductie van CO2 -emissie en de circulaire economie, zonder de oorspronkelijke doelstellingen uit het oog te verliezen.

Onderzoeksbureau CE Delft ontwikkelt samen met deze bedrijven een routekaart met maatregelen die vanaf 2018 nodig zijn om deze doelen te bereiken. De maatregelen zijn opgenomen in de ‘Roadmap towards a climate neutral industry in the Delta region.’ Waarom dit document in het Engels is opgesteld wordt niet gemotiveerd. Het is wel aangeboden aan de Nederlandse Tweede Kamer en de algemeen afgevaardigde van de Vlaamse regering in Nederland.

In de roadmap zijn drie strategische prioriteiten geformuleerd: elektriciteit en waterstof, circulaire grondstoffen en CO2-opslag en gebruik. Deze prioriteiten zijn vervolgens “vertaald” in acht concrete projecten. Bij uitvoering ervan kan dit leiden tot het beoogde effect van CO2-reductie tot 90% in 2050. Het gaat om onder meer een netwerk voor de uitwisseling van waterstof tussen Gent en Vlissingen, een electrolyser van 100 MW om waterstof te produceren, het aanleggen van een netwerk ten behoeve van de opslag van CO2 en het project Steel to Chemicals, waarbij restromen van de staal- en chemische industrie worden omgezet in synthesegas, een mengsel van CO en waterstof en een basismateriaal voor de productie van synthetische koolwaterstoffen.

De SDR-regio is geschikt om te starten met de industrie-transitie, onder meer doordat de bedrijven er relatief dicht bij elkaar liggen. Door onderlinge samenwerking kunnen zij een hogere CO2-reductie realiseren dan wanneer ze de klimaatdoelen afzonderlijk nastreven. Nu al behoren ze tot de top van de wereld in energie-efficiëntie en emissiereductie.

Noodzakelijke randvoorwaarden

De bij SDR aangesloten bedrijven starten nu met de uitwerking van deze projecten en hebben daarvoor budget en menskracht vrijgemaakt. De realisatie van deze projecten hangt echter af van meerdere externe factoren. Daarom zoekt SDR samenwerking met overheden, netwerkbedrijven en andere stakeholders. Het gaat hierbij vooral om investeringen in infrastructuur, de ontwikkeling van technologie, regelgeving, regionale inpassing en de prijsontwikkeling van onder andere CO2, energie en olie. Minstens zo belangrijk is daarnaast de voorwaarde dat de concurrentiekracht en de continuïteit van de SDR-bedrijven bij de uitvoering van de projecten behouden blijft. Dit kan enkel als er voor de bedrijven ook een internationaal gelijk speelveld is, stellen ze.

]]>
https://www.fluxenergie.nl/bedrijven-uit-deltaregio-werken-samen-aan-co2-reductie/feed/ 0
Eerste biopropaan uit Maasvlakte via binnenvaart aangekomen in België https://www.fluxenergie.nl/eerste-biopropaan-uit-maasvlakte-via-binnenvaart-aangekomen-in-belgie/ https://www.fluxenergie.nl/eerste-biopropaan-uit-maasvlakte-via-binnenvaart-aangekomen-in-belgie/#respond Tue, 17 Apr 2018 19:21:14 +0000 https://www.fluxenergie.nl/?p=62111 Op de vestiging van Primagaz langs het Albertkanaal in Tessenderlo heeft een binnenschip vanuit de Rotterdamse Maasvlakte een eerste volume van 555 ton biopropaan geleverd. SHV Energy, het moederbedrijf van Primagaz, heeft hiervoor een vierjarig exclusiviteitscontract afgesloten met producent Neste Biofuels.

BioLPG of biopropaan is een bijproduct van biodiesel en wordt gemaakt uit een mix van dierlijk vetafval uit de voedingsindustrie en plantaardige oliën.

Met de nu geleverde hoeveelheid gas kan Primagaz 650 huishoudens gedurende een jaar voorzien van energie of 92.500 gasflessen vullen, goed voor circa 450.000 barbecues. Het levert dit gas immers zowel in bulk als in flessen. In België is propaan een minder milieubelastend alternatief voor stookolie. Primagaz levert het vooral in die delen van België waar het aardgasdistributie slechts beperkt is uitgebouwd. Dat zijn vooral landelijke zones of wijken zich tussen diverse waterlopen bevinden.

Vanuit Tessenderlo bevoorraadt Primagaz ook zijn afnemers in Nederland. Dat kan niet vanuit Rotterdam, omdat daar geen infrastructuur voorhanden is om tankwagens te laden of flessen te vullen.

“België kampt met een teveel aan fijn stof in de lucht,” klinkt het bij Eelco de Graaf, CEO van Primagaz Benelux. “Deze luchtvervuiling is de vandaag mee het gevolg van de verbranding van hout, houtpellets, steenkool en stookolie. De verbranding van propaan en biopropaan stoot beduidend minder fijnstof uit dan stookolie en steenkool. Het verschil inzake fijn stof is nog veel groter in vergelijking met houtkachels.”

Overleg

Momenteel is biopropaan al verkrijgbaar in Nederland. België zou normaal gezien snel moeten volgen: “We zijn in overleg met de bevoegde ministers rond een aanpassing van het wettelijk kader en overheidsondersteuning.” Op termijn zal biopropaan ook beschikbaar zijn in onder meer Groot-Brittannië, Frankrijk, Denemarken, Zweden, Duitsland en Ierland.

]]>
https://www.fluxenergie.nl/eerste-biopropaan-uit-maasvlakte-via-binnenvaart-aangekomen-in-belgie/feed/ 0
Investeerders in 2017 sterker aangetrokken door windsector https://www.fluxenergie.nl/investeerders-in-2017-sterker-aangetrokken-door-windsector/ https://www.fluxenergie.nl/investeerders-in-2017-sterker-aangetrokken-door-windsector/#respond Tue, 17 Apr 2018 14:53:46 +0000 https://www.fluxenergie.nl/?p=62108 Vorig jaar waren investeringen in windenergie met ruim 51,2 miljard euro goed voor 55% van alle investeringen in de energiesector in Europa. De bouw van nieuwe windmolens zorgde voor 15,7 GW extra productiecapaciteit, een nieuw record.

Het vorige record, 12,8 GW, dateerde van 2015. De windcapaciteit op land groeide met 12,5 GW en op zee met 3,1 GW. Zeven EU-lidstaten telden een recordjaar in nieuwe installaties voor windenergie: Duitsland (6,6 GW), het Verenigd Koninkrijk (4,3 GW), Frankrijk (1,7 GW), Finland (577 MW), België (476 MW), Ierland (426 MW) en Kroatië (147 MW). Het aantal nieuwe windparken lag in 2017 20% hoger dan wat in 2016 werd gebouwd. Hernieuwbare energie in haar geheel nam in de EU in 2017 nagenoeg alle nieuwe stroominstallaties voor haar rekening: 24,1 GW op een totaal van 28,5 GW.

Volgens sectororganisatie WindEurope zijn windmolenparken door technologische ontwikkelingen en de toegenomen concurrentie goedkoper geworden, waardoor in verhouding ook het rendement van een investering toeneemt.

Financiële cijfers zeggen niet alles

Het financiële investeringscijfer is echter indrukwekkender dan de realiteit. Van de 51,2 miljard euro nieuwe investeringen ging slechts 22,3 miljard euro naar de bouw van nieuwe windparken, tegenover 28 miljard in 2016. De rest van het geld zit in de herfinanciering van bestaande projecten, de overname van bestaande windparken of die van bedrijven in de sector. Daarnaast is er het toenemende succes van groene obligaties.

Wind nadert aardgas

Windenergie in Europa heeft nu een totaal geïnstalleerde capaciteit van 169 GW: 153 GW op land en 16 GW op zee. Duitsland blijft het land met de grootste capaciteit aan windenergie (56 GW), gevolgd door Spanje (23 GW), het Verenigd Koninkrijk (19 GW) en Frankrijk (14 GW). Met een aandeel van 18% blijft wind de tweede grootste vorm van stroomopwekkingscapaciteit in Europa en nadert zo op aardgas als krachtbron. Windenergie produceerde 336 TWh in 2017, goed voor 12% van de elektriciteitsvraag in Europa. In Duitsland leverde windenergie 20%, in Denemarken 44%, en in Ierland en Portugal 24% van het elektriciteitsverbruik.

]]>
https://www.fluxenergie.nl/investeerders-in-2017-sterker-aangetrokken-door-windsector/feed/ 0
Eneco met één been uit Luminext, De Haas met allebei uit Eneco https://www.fluxenergie.nl/eneco-met-een-been-uit-luminext-de-haas-met-allebei-uit-eneco/ https://www.fluxenergie.nl/eneco-met-een-been-uit-luminext-de-haas-met-allebei-uit-eneco/#respond Mon, 16 Apr 2018 19:22:14 +0000 https://www.fluxenergie.nl/?p=62102 Eneco heeft een meerderheid in de aandelen van Luminext verkocht aan de Nederlandse investeringsmaatschappij RJT Finance. Bijna op hetzelfde moment deelde het energiebedrijf mee dat Jeroen de Haas op 1 september opstapt als CEO van Eneco.

Luminext is in Nederland marktleider op het gebied van slimme, energiebesparende systemen en software voor het beheren en besturen van de openbare verlichting. De betrokkenheid van een nieuwe investeerder biedt Luminext de kans om optimaal verder te groeien, zegt het bedrijf in een persbericht. Directeur Robert Tissing van RJT Finance neemt zitting in het bestuur van het bedrijf. Eneco blijft als minderheidsaandeelhouder actief betrokken bij de onderneming.

“We zien dat steeds meer gemeenten steeds grootschaligere slimme verlichtingsprojecten implementeren en ook internationaal zijn er kansen,” zegt Jan van de Ven, directeur van Luminext. “Tissing brengt hiervoor ondernemersgeest, financiële expertise en kennis van het internationale speelveld mee. Zijn actieve betrokkenheid helpt ons de groeiambities van Luminext te realiseren.”

Over het vertrek van De Haas is “in goed overleg overeenstemming bereikt,” zoals bij een dergelijk afscheid doorgaans gebeurt. De Haas (°1959) zetelt sinds juli 2000 in het bestuur van Eneco. Hij is sinds 1 januari 2007 voorzitter van zowel de raad van bestuur van Eneco Holding als die van Eneco Groep. In die periode evolueerde Eneco van een netwerkbedrijf en leverancier zonder eigen energieproductie tot een producent-leverancier van hernieuwbare energie en splitste het –door de wet hiertoe verplicht– zijn netwerkactiviteiten af via een nieuw netbedrijf, Stedin.

Geen eensgezindheid over verkoop

Het vertrek van De Haas kan te maken hebben met de voorgenomen verkoop van Eneco door een meerderheid van de huidige aandeelhouders, de Nederlandse gemeenten. In elk geval maakte persbureau ANP maandag bekend dat de centrale ondernemingsraad van Eneco naar de Ondernemingskamer van het gerechtshof in Amsterdam stapt om onderzoek te vragen naar het handelen van de raad van commissarissen van het energiebedrijf. Na de start van het verkoopproces einde vorig jaar werd er geklaagd dat de raad van commissarissen te weinig opkwam voor de belangen van de aandeelhouders en meer oog zou hebben voor het duurzame profiel van het bedrijf. Bovendien zorgt de mogelijke verkoop voor onzekerheid bij de 3.500 medewerkers van Eneco. ANP vernam van en niet nader genoemde “zegsman” dat het vertrek van De Haas zorgen baart omdat hij de belichaming zou zijn van de duurzame visie van het bedrijf.

]]>
https://www.fluxenergie.nl/eneco-met-een-been-uit-luminext-de-haas-met-allebei-uit-eneco/feed/ 0
Tennet werkt –met Franse hulp– echt onder hoogspanning https://www.fluxenergie.nl/tennet-werkt-met-franse-hulp-echt-onder-hoogspanning/ https://www.fluxenergie.nl/tennet-werkt-met-franse-hulp-echt-onder-hoogspanning/#respond Mon, 16 Apr 2018 11:56:58 +0000 https://www.fluxenergie.nl/?p=62097 “Onder hoogspanning” werken is een uitdrukking die tegenwoordig erg gemakkelijk wordt gebruikt, in meer dan één sector. Dat zal volgende week ook in de elektriciteitssector gebeuren, maar dan in de letterlijke betekenis van het woord.

Landelijk netbeheerder Tennet en hoogspanningsspecialist Joulz Energy Solutions gaan op maandag 23 april in Dedemsvaart (gemeente Hardenberg, Overijssel) voor het eerst in Nederland, met (voorlopig) eenmalige toestemming van de overheid, onder spanning aan een hoogspanningsverbinding werken.

Werken onder spanning is in Nederland wettelijk niet toegestaan. Om onderhoudswerkzaamheden aan hoogspanningslijnen uit te voeren, is het wettelijk verplicht om vooraf de lijn uit te schakelen. Dit is vaak moeilijk in te plannen, bijvoorbeeld omdat het gebied achter de verbinding hiervan voor zijn energievoorziening afhankelijk is of omdat het gaat om een belangrijk onderdeel van het hoogspanningsnet.

Hernieuwbare energiebronnen factor van onzekerheid

Daarnaast is het weer een bepalende factor voor de decentrale opwek van stroom. Hierdoor kan een verbinding soms op het laatste moment niet uit bedrijf worden genomen, omdat zonnepanelen of windmolens stroom opwekken. Dit maakt de planning van werkzaamheden aan hoogspanning complex en onzeker.

Door het belang van de beschikbaarheid van het hoogspanningsnet en de toename van duurzame energie is het uitschakelen van verbindingen echter steeds lastiger. “Hierdoor zijn delen van het net niet meer te onderhouden,” stelt Tennet. Werken onder spanning is hiervoor volgens de netbeheerder een veilig alternatief. Om dit te bevestigen willen Tennet en Joulz in Dedemsvaart tonen hoe werken onder spanning verloopt en aantonen werken onder spanning niet meer risico’s kent dan spanningsloos werken.

Frankrijk als voorbeeld

Werken onder spanning is niet nieuw. In bijna de hele wereld worden onderhoudswerkzaamheden uitgevoerd terwijl de lijnen onder spanning staan. “Dit is mogelijk door gebruik van speciale technieken, kleding en materiaal,” laat Tennet weten. “Uiteraard worden er speciale veiligheidsmaatregelen getroffen. Allereerst zijn de medewerkers hiervoor speciaal opgeleid. Ook maken zij gebruik van speciale kranen, geïsoleerde steigers en kleding. De Franse transportnetbeheerder RTE werkt al langer onder spanning. Vorig jaar gingen Tennet en Joulz op bezoek bij RTE. Bij dit bezoek heeft de Franse netbeheerder werkzaamheden onder spanning, vergelijkbaar met de geplande werkzaamheden in Dedemsvaart, gedemonstreerd. Ze worden overigens uitgevoerd door RTE.

]]>
https://www.fluxenergie.nl/tennet-werkt-met-franse-hulp-echt-onder-hoogspanning/feed/ 0
Rotterdam roept op tot coalitie voor gezamenlijke (hogere) CO2-prijs https://www.fluxenergie.nl/rotterdam-roept-op-tot-coalitie-voor-gezamenlijke-hogere-co2-prijs/ https://www.fluxenergie.nl/rotterdam-roept-op-tot-coalitie-voor-gezamenlijke-hogere-co2-prijs/#respond Fri, 13 Apr 2018 16:55:17 +0000 https://www.fluxenergie.nl/?p=62091 Het Havenbedrijf Rotterdam roept de Nederlandse regering op om met andere Noordwest-Europese landen een coalitie te vormen voor de invoering van een gezamenlijke CO2-prijs.

CEO Allard Castelein pleit daarbij meer bepaald voor een veel hogere CO2-prijs. Hij wil met een aanzienlijke hogere CO2-prijs nieuwe investeringen in schone technologieën en innovatie stimuleren. “Een prijs in de range van 50-70 euro per ton CO2 stimuleert bedrijven om te investeren in oplossingen die we echt nodig hebben om de doelen uit het Klimaatakkoord van Parijs te realiseren,” zegt hij.

Daarbij waakt hij voor een ongelijk speelveld. “Ik ben geen voorstander van een solistische aanpak. Nederland is als doorvoerland sterk verbonden met ons omringende landen. Een Noordwest-Europese coalitie waarborgt een ‘level playing field’ voor de industrie.”

Naast de vorming van zo’n coalitie onderstreept het havenbedrijf het belang van een nieuw industriebeleid. “De overheid stuurt nu vooral op vermindering van broeikasgassen. Voor de overstap naar een nieuw energiesysteem moet je als overheid ook een integrale visie en bijpassend industriebeleid hebben voor de nieuwe economie, het toekomstige industrielandschap en wat voor R&D je daarvoor nodig hebt.”

Het havenindustriegebied Rotterdam/Moerdijk staat voor de opgave om tegen 2030 jaarlijks 20 miljoen ton CO2 te reduceren (-49% ten opzichte van 1990). Castelein is ervan overtuigd dat dit doel kan worden gerealiseerd: “We zijn in deze regio op tijd begonnen. In onze portfolio beschikken we nu over circa veertig projecten om de energietransitie vorm te geven. Het gaat daarbij zonder uitzondering om coalities van bedrijven die zich gezamenlijk inzetten voor de opdracht om én klimaatverandering een halt toe te roepen én een vitale haven van wereldklasse te behouden.”

95% minder broeikasgassen

De weg naar 2050 met een broeikasgasreductie van 95% acht hij ingrijpender. Volgens Castelein is hiervoor een radicale verandering nodig. “Nu wordt veelal gekeken naar end-of-pipe oplossingen voor een optimalisatie van het bestaande energiesysteem, richting 2050 gaat het echt om een radicale verandering van het systeem.”

Nieuwe onderzoekscijfers

Op de Energy in Transition Summit 2018 presenteerde het Rotterdamse havenbedrijf ook nieuwe onderzoekscijfers. Waar het Wuppertal Institut vorig jaar in opdracht van het havenbedrijf een studie verrichtte naar opties voor verduurzaming van de industrie in het havengebied, heeft het nu gekeken naar de sector transport en logistiek. Daaruit blijkt dat met transport over zee en in het achterland met Rotterdam als eind- of vertrekpunt jaarlijks circa 25 miljoen ton CO2 is gemoeid.

Het grootste deel hiervan (21,5 miljoen ton) kan aan zeetransport worden toegeschreven. Om ook deze sector te laten voldoen aan het Klimaatakkoord van Parijs dient de uitstoot in 2050 met 95% te zijn teruggebracht. Dit kan voor het eerste deel (tot 50%) op basis van efficiency, maar daarna moeten andere brandstoffen worden ingezet. Volgens het Wuppertal Institut kunnen lng en biofuels de komende decennia helpen om de transitie vorm te geven, maar het uiteindelijke doel kan alleen worden bereikt op basis van elektrificatie, waterstof en ook de inzet van synthetische brandstoffen zoals methanol.

Geld voor klimaatvriendelijke zee- en binnenvaart

Rotterdam wil zelf het voortouw nemen en kondigt een stimuleringsregeling aan van 5 miljoen euro voor scheepseigenaren en charteraars die experimenteren met low-carbon of zero-carbon brandstoffen voor een klimaatvriendelijke zeevaart. Voor de binnenvaart komt er een korting van 100% op binnenhavengeld wanneer wordt voldaan aan het platina label van Green Award (elektrisch of op brandstofcellen varen voor minimaal 50% van de tijd of 3 uur per dag).

]]>
https://www.fluxenergie.nl/rotterdam-roept-op-tot-coalitie-voor-gezamenlijke-hogere-co2-prijs/feed/ 0
Elektriciteitsnet Groningen-Drenthe kan groei zonne-energie niet volgen https://www.fluxenergie.nl/elektriciteitsnet-groningen-drenthe-kan-groei-zonne-energie-niet-volgen/ https://www.fluxenergie.nl/elektriciteitsnet-groningen-drenthe-kan-groei-zonne-energie-niet-volgen/#comments Fri, 13 Apr 2018 15:24:46 +0000 https://www.fluxenergie.nl/?p=62087 Elektriciteitstransportnetbeheerder Tennet en distributienetbeheerder Enexis brainstormen over maatregelen om de sterke groei van de productie-installaties voor zonne-energie in het noorden van Drenthe en het zuiden van Groningen op te vangen.

De groei van zonne-energie in Nederland overtreft alle verwachtingen. In 2017 werd een recordaantal zonneparken geplaatst. Deze trend lijkt zich de komende tijd voort te zetten, vooral in het noorden van Drenthe en het zuiden van Groningen. Momenteel telt deze regio voor circa 200 MW aan gerealiseerde zonne-projecten en initiatieven in voorbereiding. Daarnaast zijn er voor circa 1.000 MW aan verkenningen voor nieuwe zonne-parken. De SDE+ subsidies vormen hiervoor een belangrijke motivatie.

Niet alle initiatieven en verkenningen leiden daadwerkelijk tot concrete aanvragen voor een aansluiting en daarmee transportcapaciteit. Indien bij nieuwe aanvragen niet direct voldoende capaciteit om de geproduceerde stroom af te voeren in het net beschikbaar is, vraagt dit echter wel om een snelle reactie van Tennet en Enexis. Ze moeten dan maatregelen nemen om meer capaciteit voor zonne-energie in de regio’s Zuid-Groningen en Noord-Drenthe aan te bieden.

Stadskanaal, Musselkanaal, stroomkanaal

Momenteel tekst zich een capaciteitsprobleem af in het gebied rondom Stadskanaal, Gasselte en Musselkanaal. Maar gezien de volumes van mogelijke zonneparken kunnen ook op andere locaties in het net knelpunten ontstaan. “De bestaande netten waren jaren geleden wel aangelegd met een bepaalde overcapaciteit, maar niet een zo grote vlucht aan zon- en windparken” zegt woordvoerder Jan Bakker van Enexis. “Anders zouden ze bij de bouw ervan het verwijt hebben gekregen nutteloze investeringen te doen. Als distributienetbeheerder moeten wij ons baseren op de offerteaanvragen tot aansluiting die we ontvangen. Die zijn door SDE+ sterk toegenomen. De aanvragers moeten zich wel aan een tijdlimiet houden. Wij zijn wettelijk verplicht op hun vraag tot aanvraag in te gaan, maar niet verplicht om hen toe te laten ook stroom in ons net te injecteren. De vraag naar stroom in dit landelijke gebied is niet altijd groot genoeg om alle zonnestroom lokaal te consumeren, zodat we op Tennet zijn aangewezen om de stroom aan andere regio’s te transporteren. Maar zolang die transportcapaciteit er is kunnen wij niet alle nieuwe zonneparken toelating geven om stroom te injecteren. Zelf gaan we alvast onze middenspanningstations uitbreiden en de capaciteit van ons net verzwaren.”

“Voor nieuwe windturbines is er geen probleem,” aldus Bakker. “De Structuurvisie Wind op Land geeft duidelijk aan waar windparken mogen worden ingeplant. De netbeheerders konden daarop inspelen. Maar voor zonneparken, die in de praktijk meestal op landbouwgronden tot stand komen, bestaat zo’n wettelijke leidraad niet.” Zodra er een SDE+ offerte op tafel ligt kost het veel minder tijd om een zonnepark –doorgaans op eigen grond van de aanvrager– te realiseren dan om het transportnet uit te breiden, waarvoor diverse vergunningen en soms zelfs onteigeningen noodzakelijk zijn.

Onvoldoende sturing

“De uitrol van de bevoegdheid voor zon-PV op provinciaal of gemeentelijk niveau leidt tot turbulente hoeveelheid initiatieven voor het installeren van (bijvoorbeeld) zonneweides tot gevolg, door een groot aantal ontwikkelaars. Door het ontbreken van voldoende sturing middels de aanwijzing van concrete geografische “zon-gebieden” kunnen de netbeheerders onvoldoende anticiperen,” voegt Tennet-woordvoerder Jeroen Brouwers eraan toe.

“Daarnaast is er op provinciaal en gemeentelijk niveau onvoldoende inzicht in de complexiteit van de aansluiting van Zon-PV op het elektriciteitsnet, en veelal is er geen beeld bij de doorlooptijd van diepere netinvesteringen (die veel langer kan zijn dan de doorlooptijd van de ontwikkeling van een zonneweide). Tot slot kan de huidige situatie van onvoldoende betrokkenheid van overheden en netbeheerders leiden tot een disbalans tussen de aanwijzing van zon-gebieden en de benodigde investeringen in de elektrische infrastructuur.”

“Daarom zijn Tennet en Enexis gestart met een traject om nieuwe marktsimulaties en netberekeningen uit te voeren om te anticiperen op de meest recente ontwikkelingen voor duurzame energieproductie, vooral voor zon,” verklaart Brouwers, woordvoerder van Tennet. “Dat moet op redelijke termijn –verwacht wordt dit najaar– leiden tot een gezamenlijk integraal plan hoe de geprognotiseerde duurzame energieproductie in de regio’s Zuid-Groningen en Noord-Drenthe te kunnen accommoderen.”

“Wanneer er sprake zou zijn van uitbreiding van het hoogspanningsnet, moet voor de hele besluitvorming en bouw rekening worden gehouden met een periode van enkele jaren. Deze periode zal mee afhankelijk zijn van de oplossing waarvoor wordt gekozen.”

Individuele aanvragen evalueren

“Het is overigens niet zo dat er in Noord-Drenthe en Zuid-Groningen niets meer aangesloten kan worden. Er zijn in beide provincies nog meerdere locaties waar nog capaciteit beschikbaar is en waar zonder problemen zonneparken –al dan niet via het net van Enexis– kunnen worden aangesloten. Samen met de initiatiefnemer voor een nieuw wind- of zonnepark en Enexis zullen we per aanvraag kijken naar de mogelijkheden en met de initiatiefnemer in gesprek gaan om de mogelijkheden te bespreken. Mochten initiatiefnemers vast blijven houden aan een aansluiting rondom de 110 kV-stations Stadskanaal, Gasselte en Musselkanaal, dan kan Tennet waarschijnlijk onvoldoende transportcapaciteit garanderen.”

]]>
https://www.fluxenergie.nl/elektriciteitsnet-groningen-drenthe-kan-groei-zonne-energie-niet-volgen/feed/ 1
Fastned breidt aantal stations uit in Nederland en Groot-Brittannië https://www.fluxenergie.nl/fastned-breidt-aantal-stations-uit-in-nederland-en-groot-brittannie/ https://www.fluxenergie.nl/fastned-breidt-aantal-stations-uit-in-nederland-en-groot-brittannie/#respond Fri, 13 Apr 2018 08:04:51 +0000 https://www.fluxenergie.nl/?p=62080 Fastned heeft een overeenkomst gesloten met het vastgoedbedrijf van Albert Heijn voor het plaatsen van snelladers bij drie winkels van de supermarktketen. Als de proef bij de drie supermarkten succesvol verloopt, zullen beide partijen het aantal locaties uitbreiden, laat Fastned weten. Ook gaat het bedrijf aan de slag in Groot-Brittannië. 

Het bedrijf dat snellaadstations voor elektrische auto’s bouwt en exploiteert, opent komende tijd bovendien twaalf nieuwe stations langs snelwegen in Nederland. De bouw van deze nieuwe locaties is ondertussen gestart. Ook in Duitsland wordt inmiddels gewerkt aan het neerzetten van snellaadstations door Fastned. De bouw van de eerste achttien stations bij onze oosterburen is inmiddels in een vergevorderd stadium.

Het Nederlandse bedrijf maakte vrijdag ook bekend dat het een tender heeft gewonnen voor het neerzetten van laadstations in Newcastle en Sunderland. Op beide locaties in Groot-Brittannië komen zes snelladers te staan. Een onderdeel van de overeenkomst, die door de North East Combined Authority (NECA) en Newcastle University was uitgeschreven, is dat Fastned gaat samenwerken met onderzoekers van de universiteit om een beter inzicht te krijgen in het effect van laden op het elektriciteitsnetwerk. Ook zal de rol van elektrische auto’s en batterij-opslag in toekomstige slimme elektriciteitsnetten onderzocht worden. Fastned gaat samen met de NECA onderzoek doen naar verdienmodellen voor laadinfrastructuur in de regio.

Nieuwe locaties

Onlangs opende Fastned drie nieuwe snellaadstations in Nederland, waarmee het totaal aantal op dit moment uitkomt op 66. De locaties zijn te herkennen aan het nieuwe ontwerp. Bovendien zijn op vier stations nieuwe snelladers geplaatst waarmee elektrische auto’s tot 175 kW en zelfs tot 350 kW kunnen laden.

In het eerste kwartaal van 2018 zijn 30 procent van alle Fastned-stations het operationeel break-even punt gepasseerd. Dit betekent dat de operationele kosten van die stations worden gedekt met de daar gegenereerde inkomsten. Verder laat het bedrijf weten dat de afzet in Q1 is gestegen naar 483.487 kWh (+148%) en de omzet naar 210.962 euro (+140%). Het aantal klanten ligt volgens Fastned op dit moment op 8.303. Winst wordt op dit moment nog niet gemaakt door het bedrijf.

Concurrentie

Niet alle berichten in het eerste kwartaal waren even gunstig voor Fastned. Het bedrijf trok in januari bij de rechter aan het kortste eind in een zaak die het had aangespannen tegen de Staat. De aanbieder van laadpalen probeerde te voorkomen dat de Staat tankstations langs snelwegen groen licht geeft om ook laadpalen te plaatsen.

De zaak gaat erover of een tankstation naast de gangbare brandstoffen ook stroom mag verkopen op dezelfde verzorgingsplaats waar al een laadstation is of waar een vergunning is vergeven. De staat gaf onlangs toestemming aan onder meer Shell om op een aantal tankstations ook laadpunten te openen. Fastned heeft inmiddels hoger beroep aangetekend.

]]>
https://www.fluxenergie.nl/fastned-breidt-aantal-stations-uit-in-nederland-en-groot-brittannie/feed/ 0
Nam vergoedt aardbevingsschade Drenthe op zelfde manier als Groningen https://www.fluxenergie.nl/nam-vergoedt-aardbevingsschade-drenthe-op-zelfde-manier-als-groningen/ https://www.fluxenergie.nl/nam-vergoedt-aardbevingsschade-drenthe-op-zelfde-manier-als-groningen/#respond Thu, 12 Apr 2018 19:20:51 +0000 https://www.fluxenergie.nl/?p=62073 Inwoners van de gemeenten Emmen en Tynaarlo in de provincie Drenthe, die voor 10 april 2018 bij de Nederlandse Aardolie Maatschappij (Nam) schade hebben gemeld na de aardbevingen van respectievelijk 30 september 2015 en 23 december 2016, krijgen een aanbod tot schadeherstel.

Dit is de uitkomst van het overleg tussen bestuurders van beide gemeenten, de provincie Drenthe en vertegenwoordigers van het ministerie van economische zaken en klimaat en de Nam. Na deze aardbevingen zijn in opdracht van de Nam schadeonderzoeken uitgevoerd. De schademelders vanwege deze bevingen krijgen binnenkort een aanbod van NAM, ongeacht of de onderzoeken wel of geen relatie hebben gelegd met gaswinning. Met dit aanbod wil de Nam deze schadedossiers definitief afsluiten.

Vanaf deze week ontvangen de schademelders hierover een brief, waarin de Nam hen uitleg geeft over de manier waarop de schade wordt afgehandeld. In een tweede brief –die voor 1 juli in de brievenbus zal vallen– krijgen ze een aanbod, met keuzemogelijkheid tussen schadeherstel of uitbetaling. Eerder al was bekendgemaakt dat de schades nabij de ondergrondse gasopslag Norg in de eveneens Drenthese gemeente Noordenveld op dezelfde wijze worden afgehandeld als de zesduizend oude schades in de provincie Groningen.

Lat ligt gelijk

In Drenthe waren na de wee aardbevingen ruim vijfhonderd schades gemeld in met name de gemeenten Tynaarlo, Aa en Hunze en Emmen. Provinciaal gedeputeerde Tjisse Stelpstra (CU) is tevreden met dit besluit: “Wij hadden gepleit voor een pilot waarbij in Zuidlaren alle schadegevallen opnieuw en onafhankelijk beoordeeld werden. Dat kost tijd. In plaats daarvan is deze regeling is de meest snelle en zeker gunstige oplossing. Sommige mensen krijgen misschien een vergoeding van de Nam, terwijl de aardbeving geen oorzaak was van de schade. Rechtvaardig is het dus niet per definitie. Maar zo doen ze het met de zesduizend gevallen in Groningen en mensen in Drenthe hebben recht op gelijke behandeling. Daar hebben we op ingezet. Het is een gebaar van de Nam dat we kunnen waarderen, waarmee ze ook een streep kan zetten achter het verleden.”

Extra geld voor woningverbetering

De waardevermeerderingsregeling die in Groningen van kracht is, waarbij gedupeerden een toelage krijgen van 4.000 euro voor verbetering van de woning met bijvoorbeeld zonnepanelen, geldt niet voor Zuidlaren (n.v.d.r.: de betrokken deelgemeente van Tynaarlo) en Emmen. “Die regeling is namelijk bedoeld om de woningvoorraad in Groningen te versterken,” zegt burgemeester Marcel Thijsen van Tynaarlo. “Maar om er in Drenthe niet helemaal aan voorbij te gaan, hebben we een toelage van 25% op het schadebedrag afgesproken tot een maximum van 4.000 euro. Als mensen dat willen, kunnen ze dat geld ook investeren in hun woning.”

]]>
https://www.fluxenergie.nl/nam-vergoedt-aardbevingsschade-drenthe-op-zelfde-manier-als-groningen/feed/ 0
ACM: energiedata maken innovatieve diensten mogelijk https://www.fluxenergie.nl/acm-energiedata-maken-innovatie-diensten-mogelijk/ https://www.fluxenergie.nl/acm-energiedata-maken-innovatie-diensten-mogelijk/#respond Thu, 12 Apr 2018 17:24:57 +0000 https://www.fluxenergie.nl/?p=62066 De Nederlandse Autoriteit Consument & Markt (ACM) ziet het belang van data in de energiesector ziet de ACM sterk toenemen, met kansen voor de energietransitie en innovatieve diensten. De toezichthouder is van mening dat een verdere uitrol van de slimme meter een eerste basisconditie om deze mogelijkheden te benutten. Maar hij waarschuwt ook voor mogelijke risico’s.

Onafhankelijke dienstaanbieders en aggregatoren lopen in het huidige stelsel tegen beperkingen aan. Zij kunnen niet beschikken over de juiste data op het juiste moment, ook wanneer consument willen dat ze daarover beschikken. In een omgeving met talrijke kleine, lokale energieproducenten, zoals huishoudens met pv-panelen op het dak, kunnen aggregatoren die in het bezit zijn van de nodige data een interessante rol spelen, door bijvoorbeeld de gebundelde, variabele productieoverschotten te vermarkten. Met krachtige algoritmen kunnen ze dan het variabele karakter van die hernieuwbare productie in werkbare modellen omzetten.

Risico op prijsdiscriminatie

In veel sectoren hangen de prijzen af van de situatie of de doelgroep. Niet alleen de prijs, maar ook het aanbod dat de consument te zien krijgt wordt steeds persoonlijker. “Zo bepalen algoritmes welke selectie uit het hotelaanbod het eerste getoond wordt of wat in de tijdlijn op sociale media verschijnt. Waarop die selectie is gebaseerd, is voor consumenten niet transparant zodat ook niet altijd goed te bepalen is in hoeverre de selectie aansluit bij de voorkeur van de consument. De meest extreme vorm van economische personalisering is individuele prijsdiscriminatie: elke consument betaalt dan precies het maximale waartoe hij bereid is,” meldt ACM in zijn jaarlijkse Signaal.

Waarschuwing

“De technologie om dit soort dynamische prijzen, differentiatie en discriminatie toe te passen zal ongetwijfeld fijnmaziger worden en bredere toepassing vinden. Er zijn voor- en nadelen aan personalisering verbonden, die we nu lang niet allemaal kunnen overzien. Voor consumenten is het prettig als ze beter op hun interesses toegesneden informatie krijgen, minder irrelevante reclames zien of sneller kunnen zoeken en vergelijken. En (geautomatiseerde) dynamische energieprijzen kunnen bijdragen aan besparingen en daarmee aan klimaatdoelstellingen. Maar bij ver doorgevoerde individuele prijsdiscriminatie verschuift het consumentensurplus geheel naar producentensurplus,” waarschuwt ACM.

ACM steunt het ministerie van economische zaken en klimaat bij zijn initiatieven om de regelgeving rond data governance in de energiesector te herijken, zodat innovatieve bedrijvigheid ruimte krijgt. “Daarbij zijn aandacht voor privacy, het eigenaarschap van data en een gelijk speelveld voor toegang belangrijk,” stelt ACM. Nu zijn er volgens ACM weinig wettelijke mogelijkheden om ongewenste vormen van personalisering tegen te gaan. Nieuwe en aanvullende regelgeving kan nodig zijn. “Gezien de snelle ontwikkelingen en de complexiteit van deze digitaliseringsvraagstukken vraagt dit nu aandacht van de politiek,” klinkt het. “Hierbij is een complexe belangenafweging onontbeerlijk. Ze kan per sector anders uitvallen. ACM roept wetgevers, beleidsmakers, marktpartijen en (andere) toezichthouders op om hieraan en aan het publieke debat hierover hun bijdrage te leveren.

Voordelen wegen door op mogelijk privacyverlies

ACM verwacht dat in gereguleerde sectoren, zoals energie en openbaar vervoer, het anders of beter openstellen van datasets een impuls kan geven aan innovatie en daarmee het bereiken van maatschappelijke doelstellingen als de energietransitie of een duurzamere mobiliteitsmix. “Relevante data kunnen in deze sectoren vaak door slechts één partij worden verzameld, doordat ze onlosmakelijk zijn gekoppeld aan een infrastructuur die een natuurlijk of wettelijk monopolie is. Bovendien is de rechtvaardiging van verplichte openstelling vanwege het publieke karakter er minder problematisch.”

]]>
https://www.fluxenergie.nl/acm-energiedata-maken-innovatie-diensten-mogelijk/feed/ 0
Van Brempt: “Geen Europees belastinggeld meer voor gasinfrastructuur” https://www.fluxenergie.nl/van-brempt-geen-europees-belastinggeld-meer-voor-gasinfrastructuur/ https://www.fluxenergie.nl/van-brempt-geen-europees-belastinggeld-meer-voor-gasinfrastructuur/#respond Wed, 11 Apr 2018 18:43:56 +0000 https://www.fluxenergie.nl/?p=62061 “De Europese Unie moet ermee ophouden geld van de belastingbetalers te gebruiken om nieuwe infrastructuur voor aardgas te bouwen.” Dat zegt Kathleen Van Brempt, Europees parlementslid en ondervoorzitter van de Europese sociaal-democraten.

Haar fractie in het Europees parlement liet door het Nederlandse Trinomics een studie opstellen. Deze studie wijst uit dat de investeringen van de voorbije jaren volstaan om de EU-lidstaten te verzekeren van gasleveringen uit voldoende diverse bronnen. “Europese subsidies zijn er niet om de fossiel brandstoffensector te steunen, we moeten focussen op energie-efficiëntie en hernieuwbare energie,” aldus Van Brempt. “Het moment om de steun aan fossiele brandstoffen stop te zetten is aangebroken.”

Om te besluiten welke infrastructuurprojecten Europese steun verdienen baseert de Europese Commissie zich op een lijst met ‘Projects of Common Interest’ (PCI). Dergelijke projecten moeten de energiesystemen van diverse lidstaten met elkaar verbinden en bijdragen tot het bereiken van de klimaatdoelstellingen vastgelegd in het Akkoord van Parijs. De Commissie is nu bezig met het opstellen van een nieuwe versie van die lijst.

Gasinfrastructuur grootste slokop

“Tijdens de afgelopen vier jaar ging meer dan 60% van de Europese steun via het Connecting Europe Fonds naar gasinfrastructuur. Dat was goed voor ongeveer een miljard euro belastinggeld. Ongetwijfeld heeft dit bijgedragen aan onze leveringszekerheid van energie en ons minder afhankelijk gemaakt van individuele gasexporterende landen. Het voorkomt ook dat één enkele leverancier bepaalde Europese landen kan gijzelen, zegt ze zonder Rusland met naam te vernoemen.

“De studie van Trinomics bevestigt dat, op Cyprus en Malta na, alle EU-lidstaten tegen 2022 kunnen terugvallen op minstens drie gas-aanvoerroutes. Er is geen nood aan subsidies voor bijkomende gascapaciteit. Integendeel, extra subsidies kunnen leiden tot overinvesteringen en concurrentievervalsing, wat de overgang naar een duurzamer energiemodel kan ondermijnen. Trinomics toont aan dat overheidssubsidie allen zinvol is als ze in lijn loopt met de decarbonisatie van ons energielandschap.

Verouderde schattingen

Volgens Europees energiecommissaris Miguel Arias Cañete worden de meeste gasprojecten op de PCI-lijst al gerealiseerd. “Deze uitspraak stemt ons hoopvol wat betreft de nieuwe versie van de lijst,” aldus Van Brempt. “Al moeten we op onze hoede zijn voor de lobbyisten van de fossiele brandstoffenindustrie. Want de Commissie baseert zich vandaag nog altijd op verouderde schattingen van de vraag naar aardgas. Die overschatting bedraagt wel 35%, want de recentste studies voorspellen een beduidende terugval van die vraag vanaf 2030. Zelfs op piekmomenten zal de vraag lichtjes terugvallen of hooguit op het in 2020 verwachte peil blijven. Maar gasinfrastructuurprojecten die eerder uit de bestaande PCI-lijst waren geschrapt, komen nu weer opduiken. Daarom daag ik de Europese Commissie uit haar geld te steken in dat waarvan ze de mond vol heeft en de afbouw van koolstofverbranding te versnellen.”

Biomethaan en synthetisch methaan stimuleren

Van Brempt pleit wel voor meer inspanningen om het gebruik van biomethaan en synthetisch methaan te stimuleren. “Momenteel laten slechts acht EU-lidstaten de injectie van biotmethaan in hun aardgasnet toe. Onderzoek wijst uit dat tegen 2020 biomethaan een alternatief kan vormen voor ongeveer 19% van de aardgasinvoer uit Rusland. We moeten de administratieve formaliteiten voor biogas op Europees vlak harmoniseren en de lidstaten waar dit nog niet is gebeurd aanmoedigen ook voor biomethaan en synthetisch methaan Garanties van Oorsprong in te voeren. Verder verdienen technologieën zoals ‘power to gas’ steun.”

In een moeite door vraagt ze ook een Europees prijssignaal voor CO2-emissierechten, om de opvang, de opslag en het praktische gebruik van CO2 , liefst met behulp van uit dienst genomen aardgasleidingen, een economisch draagvlak te verschaffen.

]]>
https://www.fluxenergie.nl/van-brempt-geen-europees-belastinggeld-meer-voor-gasinfrastructuur/feed/ 0
Vlaanderen vergemakkelijkt rechtstreekse stroomlevering https://www.fluxenergie.nl/vlaanderen-vergemakkelijkt-rechtstreekse-stroomlevering/ https://www.fluxenergie.nl/vlaanderen-vergemakkelijkt-rechtstreekse-stroomlevering/#respond Wed, 11 Apr 2018 02:11:37 +0000 https://www.fluxenergie.nl/?p=62055 De Vlaamse regering is van plan om de mogelijkheid te versoepelen om een rechtstreekse verbinding te maken tussen een producent van hernieuwbare energie en één nabijgelegen afnemer.

Vandaag is dit ook al mogelijk, maar de voorwaarden hiervoor zijn zo scherp dat er in de praktijk amper gebruik van wordt gemaakt. De netbeheerders beschikken hiervoor over een wettelijk verankerd quasi-monopolie. Een van de enige mogelijke voorwaarden om zonder hun tussenkomst elektriciteit rechtstreeks van een producent naar een afnemer te transporteren is dat het stroomnet lokaal onvoldoende sterk is om dit te doen. En dat is bijna nergens het geval.

“Voor industriële gebruikers is investeren in hernieuwbare energie nu pas rendabel als ze zelf voldoende van de op die manier elektriciteit kunnen afnemen,” zegt Vlaams minister van energie Bart Tommelein (VLD). “Wanneer dit niet het geval is doen ze dit niet. Er gaan dus heel wat opportuniteiten verloren. Met deze versoepeling willen we hernieuwbare energie bij bedrijven en lokale overheden een boost geven. Het containerpark van een gemeente heeft bijvoorbeeld een aantal loodsen, maar ter plaatse is amper verbruik. Een nabijgelegen bedrijf verbruikt heel wat energie en zal in de toekomst via een rechtstreekse verbinding de elektriciteit kunnen afnemen.”

Bedrijven die een directe lijn installeren zullen net als de netbeheerders moeten bijdragen aan de ‘openbare dienstverplichtingen.’ “Dat zal in hun geval gebeuren door een vergoeding per MWh die ze in de directe lijn injecteren.” Om oversubsidiëring te vermijden zal de mogelijke overheidssubsidie per project worden bekeken.

Intussen investeren bedrijven nog volop in hernieuwbare energie die ze zelf verbruiken. De aangekondigde versoepeling en andere manieren om die installaties te laten ‘gebruiken’ door derden zonder eigen productiefaciliteiten speelt daarin al op de achtergrond mee.

De Brug

Zo heeft maatwerkbedrijf De Brug (Mortsel) Mortsel recent geïnvesteerd in de plaatsing van 2.106 pv-panelen op zijn daken, goed voor en piekvermogen van 0,574 MWp. Die moeten jaarlijks gemiddeld 570.200 kWh stroom opwekken, goed voor ongeveer de helft van het eigen verbruik. Als omvormer is voor de eerste keer in België Core 1 van SMA gebruikt.

De Brug beschikt op eigen terrein over twee hoogspanningscabines een kan met de pv-panelen grotendeels zelf instaan voor de energieproductie die ze nodig heeft om haar uitgebreid machinepark te laten werken. “We hebben ook plannen om na de vernieuwing van een aantal daken van bedrijfsgebouwen extra zonnepanelen te plaatsen,” zegt projectleider Eric De Backer. “We zullen daarbij zeker de piste onderzoeken om deze te ‘verhuren’ aan werknemers of andere mensen die niet de mogelijkheid hebben om thuis zonnepanelen te plaatsen.”

]]>
https://www.fluxenergie.nl/vlaanderen-vergemakkelijkt-rechtstreekse-stroomlevering/feed/ 0
CO2-opslag onder Noordzee technisch haalbaar en kosteneffectief https://www.fluxenergie.nl/co2-opslag-onder-noordzee-technisch-haalbaar-en-kosteneffectief/ https://www.fluxenergie.nl/co2-opslag-onder-noordzee-technisch-haalbaar-en-kosteneffectief/#respond Tue, 10 Apr 2018 09:08:45 +0000 https://www.fluxenergie.nl/?p=62048 Het afvangen en transporteren van CO2 en het opslaan ervan diep onder de Noordzee is technisch haalbaar. Bovendien is het kosteneffectief in vergelijking met andere maatregelen die bijdragen aan het realiseren van de Nederlandse klimaatdoelen. Dit blijkt uit een studie van Havenbedrijf Rotterdam, Gasunie en Energiebeheer Nederland.

Om aan het Klimaatakkoord van Parijs te kunnen voldoen heeft de regering in het regeerakkoord een reeks maatregelen in het vooruitzicht gesteld die de uitstoot van broeikasgassen moeten beperken. Daarbij ook de afvang, het transport en de opslag van CO2 in lege gasvelden. Het havenbedrijf, de gastransportnetbeheerder en het staatsbedrijf namen vorig jaar onder de naam Porthos een initiatief voor de verkenning naar een dergelijk project in het Rotterdamse havengebied. In de studie onderzochten ze of op basis van techniek, marktsituatie, milieu, kosten, beleid en maatschappelijke acceptatie een volgende stap in het project gemaakt kan worden. Dat kan, blijkt nu.

Porthos staat voor Port of Rotterdam CO2 Transport Hub & Offshore Storage. Het concept voor dit CCUS-project (Carbon Capture Utilisation and Storage) bestaat uit een verzamelleiding door het havengebied in Rotterdam. Die leiding fungeert als een basisinfrastructuur waar verschillende bedrijven op kunnen aansluiten voor de levering van door hen afgevangen CO2.

Glastuinbouw

De opgevangen CO2 wordt deels gebruikt door de glastuinbouw in Zuid-Holland. Het overgrote deel gaat per pijpleiding naar een leeg gasveld dat circa 25 kilometer uit de kust is gelegen onder de Noordzee. Daar wordt het in de diepe ondergrond onder de zeebodem gepompt, in het afgesloten reservoir van zandgesteente waarin zich vroeger aardgas bevond. De verwachting is dat hiermee jaarlijks 2 tot op termijn 5 miljoen ton CO2 kan worden opgeslagen. Het hele Rotterdamse havengebied stoot op jaarbasis ongeveer 30 miljoen ton CO2 uit.

Chemie

CCUS is vooral belangrijk voor de chemische sector, waterstofproducenten en raffinaderijen die over onvoldoende mogelijkheden beschikken om op relatief korte termijn de productieprocessen fundamenteel te verduurzamen. Deze industrietakken gaan zich op termijn bedienen van elektrificatie en waterstof, maar daarvoor is een verandering van het energiesysteem nodig. Voor deze bedrijven vormt afvang en opslag van CO2 een belangrijke optie om de impact van hun productie op korte termijn al te verminderen, terwijl ze gelijktijdig werken aan fundamentele en structurele innovaties in productieprocessen.

CCUS geldt in die optiek vooral als een kosteneffectieve en snel toepasbare oplossing die onmisbaar is om de doelstellingen zoals vastgelegd in het Klimaatakkoord van Parijs tijdig te kunnen realiseren. Met de uitkomst van de studie zijn Havenbedrijf Rotterdam, Gasunie en EBN overtuigd van zowel de technische haalbaarheid als ook de urgentie om CCUS tot ontwikkeling te brengen. Zij zullen de uitkomsten van de studie nu als bouwsteen inbrengen in de lopende gesprekken voor een nieuw Klimaatakkoord.

Subsidies

De komende maanden richten Havenbedrijf, Gasunie en EBN zich elk vanuit hun eigen expertise op de verdere financiële en technische onderbouwing van het project: Havenbedrijf Rotterdam vanuit de lokale situatie en markt, EBN met zijn deskundigheid op het gebied van de diepe ondergrond en offshore infrastructuur en Gasunie met de ervaring van gasinfrastructuur en -transport. Een investeringsbeslissing voor het CCUS-project wordt in 2019 verwacht. De initiatiefnemers rekenen hiervoor zowel op Nederlandse als Europese subsidie. Ze hopen ook de grote raffinaderijen in het Rotterdamse havengebied mee in het bad te kunnen trekken. De deelname van de grote bedrijven is erg belangrijk. Eerder liep een ander Rotterdams CO2-project mis omdat de energiebedrijven Engie en Uniper zich eruit terugtrokken, nadat er al overheidssubsidies waren toegezegd. Het opzet van dit project, Road, was het opvangen en opslaan van CO2 uit de steenkoolgestookte elektricteitscentrale MMP3 in het havengebied.

Aan land zou de oost-westpijpleiding doorheen het havengebied een lengte van ongeveer 40 kilometer krijgen. Het onderzeese gedeelte is ontworpen als een ringvormige structuur. Een belangrijke financiële factor zal de marktprijs van CO2-emissierechten zijn. Als die lager zou liggen dan de kosten om op de leiding aan te sluiten, zullen bedrijven die CO2 uitstoten eerder geneigd zijn certificaten aan te kopen. Het verhogen van de CO2-taks kan dit echter compenseren.

Verwarming uitschakelen

Het gas dat in de kassen van de tuinbouwers terechtkomt verdwijnt uiteindelijk ook grotendeels in de lucht. Het ecologische voordeel ligt er complexer. “De planten nemen slechts een klein deel van het gas op voor hun groei,” zegt woordvoerder Robert Jan Pabon van leidingbeheerder Ocap. “Tijdens de winter gebruiken de tuinbouwers hiervoor het CO2 uitgestoten door hun verwarmingsinstallaties. In de zomer hebben ze geen verwarming nodig, maar zetten ze hun installaties toch aan om CO2 te produceren. De geproduceerde warmte gaat daarbij verloren. De toevoer van externe CO2 maakt dit overbodig. Door de pieken en dalen in zowel vraag als het huidige aanbod is de aanleg van een opslagbuffer zinvol. Die kan voor bevoorradingszekerheid zorgen en er meer tuinbouwers ertoe aanzetten om hun kassen op een pijpleiding aan te sluiten.”

]]>
https://www.fluxenergie.nl/co2-opslag-onder-noordzee-technisch-haalbaar-en-kosteneffectief/feed/ 0
Energiespelers beloven consumentenadvies over slimme meters https://www.fluxenergie.nl/energiespelers-beloven-consumentenadvies-over-slimme-meters/ https://www.fluxenergie.nl/energiespelers-beloven-consumentenadvies-over-slimme-meters/#comments Mon, 09 Apr 2018 23:33:34 +0000 https://www.fluxenergie.nl/?p=62039 De Nederlandse vereniging van meetbedrijven VMned en de vereniging van energieadviseurs Fedec hebben zich aangesloten bij het convenant voor de grootschalige aanbieding van de slimme meter. Daardoor ontstaat het door de Autoriteit Consument & Markt gewenste speelveld voor energiebesparende diensten.

Alle huishoudens in Nederland krijgen uiterlijk in 2020 een slimme meter aangeboden. Het convenant bevat afspraken over rechten en plichten van netbeheerders en marktpartijen, zodat voor alle marktpartijen zichtbaar is wanneer en in welk postcodegebied slimme meters zijn geplaatst. Hierdoor kunnen marktpartijen huishoudens met een slimme meter een aanbod doen voor energiebesparende producten en diensten, die gebruik maken van de verbruiksdata uit de slimme meter. Dit moet leiden tot een jaarlijkse besparing van 1,5% op hun energieverbruik.

Voor Fedec ondertekende voorzitter Isabelle Sternheim het convenant, voor VMned nam voorzitter Herman Jonkman de honneurs waar. Het convenant blijft van kracht tot 31 december 2020. In de overeenkomst engageren netbeheerders die slimme meters installeren hun klanten erop dat er marktpartijen zijn die producten en diensten aanbieden die gekoppeld kunnen worden aan de slimme meter. Ze verwijzen hiervoor naar de website www.energieverbruiksmanagers.nl. Elk half jaar vindt een evaluatie plaats van de samenwerking tussen de netbeheerders en de marktpartijen plaats. Ze kijken dan samen met het ministerie van economische zaken na of de beoogde effecten worden bereikt.

Eerder al ondertekenden de koepelorganisatie van de netbeheerders Netbeheer Nederland, de vereniging van energieproducenten Energie Nederland, de Vrijhandelsorganisatie voor Elektriciteit en Gas (Voeg), de Vereniging Dienstenaanbieders Energiedata Kleinverbruik (Vedek), en Vereniging Energie Inzicht (VEI) het convenant.

Meer data, meer kwaliteit

“VMned ondertekent pas nu omdat de uitrol van de slimme meter in principe een zaak voor de consumentenmarkt is en VMned zich alleen op de zakelijke speelveld beweegt,” zegt Jonkman. “We willen echter een actieve bijdrage leveren aan de ontwikkeling van de slimme metermarkt, door de proceskwaliteit te verbeteren. De beschikbaarheid en de kwaliteit van de data uit de slimme meter zullen hierdoor toenemen.”

“Slimme meters worden nu in alle woningen geplaatst. Tegelijkertijd wordt de gewenste energiebesparing niet gehaald, omdat bewoners geen idee hebben wat de mogelijkheden van de slimme meter zijn en hoe deze ingezet kan worden om besparingen te realiseren,” vult Sternheim aan. “De adviseur kan hier een belangrijke rol spelen. Fedec sluit zich het convenant aan omdat de slimme meter een prominentere rol bij energiebesparing in woningen moet hebben dan nu het geval is.” Haar vereniging wil informatie- en scholingsbijeenkomsten organiseren over de slimme meter voor verschillende doelgroepen en ook voor de adviseurs zelf.

]]>
https://www.fluxenergie.nl/energiespelers-beloven-consumentenadvies-over-slimme-meters/feed/ 1
Two Towers mag oesters ‘kweken’ op Borssele V https://www.fluxenergie.nl/two-towers-mag-oesters-kweken-op-borssele-v/ https://www.fluxenergie.nl/two-towers-mag-oesters-kweken-op-borssele-v/#respond Mon, 09 Apr 2018 13:52:13 +0000 https://www.fluxenergie.nl/?p=62034 Het consortium Two Towers mag windpark Borssele V in het Nederlandse deel van de Noordzee bouwen. Het project is meer dan een zin innovatief. Het omvat onder meer de aanleg van een oesterbank op de funderingen van de windturbines.

Two Towers kwam als winnaar uit de bus van een aanbesteding die de Nederlandse overheid eerder had uitgeschreven. Het consortium, waarin specialist in waterbouwkunde Van Oord de krachten bundelt met Investri Offshore en Green Giraffe Holding was overigens de enige gegadigde.

Het consortium zal op het perceel tussen de eerder gegunde kavels Borssele I en III twee turbines oprichten met elk een vermogen van 9,5 MW. Vermoedelijk zal Vestas deze machines mogen leveren. Two Towers zal op stenen funderingen van Borssele V oesterbanken aanleggen, met oesters in verschillende levensstadia. Hun groei moet bijdragen tot de stabilisering van de zeebodem. ZE zullen overigens niet geoogst worden. Vermoedelijk zullen andere organismen er zich zonder menselijke hulp vestigen. Dat offshore windparken door onder meer de afwezigheid van storende activiteiten zoals zeevisserij ideale omgevingen vormen voor de ontwikkeling van nieuwe systemen is al langer bekend. In België deed onder meer Universiteit Gent hier al onderzoek naar. Bovendien kunnen oesterriffen bijdragen aan de bescherming van de turbinefunderingen tegen zeestromingen.

Innovatieve technieken marktrijp

Het innovatiekavel biedt ook de mogelijkheid om al ver ontwikkelde technologie uit te testen en te demonstreren. Two Towers gaat er een innovatieve verbindingsmethode tussen fundering en mast toepassen, een innovatieve aluminium coating en een verbeterde kathodische bescherming. Bij kathodische bescherming wordt het metaal lichtjes onder stroom gezet, wat corrosie voorkomt. Aan land is het een al lang ingeburgerde beschermingsmethode voor gebouwen met een metalen draagstructuur.

Wat gedemonstreerd zal gaan worden verschilt per windturbine. Two Towers moet op Borssele V vooral bewijzen dat de huidige techniek klaar is voor concrete toepassingen en marktintroductie. Hiervoor ontvangt het consortium een innovatiesubsidie die kan oplopen tot maximaal 15 miljoen euro en een subsidie van maximaal 35 miljoen euro voor de geleverde elektriciteit.

]]>
https://www.fluxenergie.nl/two-towers-mag-oesters-kweken-op-borssele-v/feed/ 0
Nuts Groep neemt niche-speler Energy Global over https://www.fluxenergie.nl/nuts-groep-neemt-niche-speler-energy-global-over/ https://www.fluxenergie.nl/nuts-groep-neemt-niche-speler-energy-global-over/#respond Sun, 08 Apr 2018 22:15:47 +0000 https://www.fluxenergie.nl/?p=62025 Energieleverancier Nuts Groep neemt Energy Global over. Dit nichebedrijf in de energiesector helpt ondernemingen bij het optimaliseren van grote in- en verkoopposities op de (inter)nationale energiemarkten. De Nederlandse (NLE, Budget Energie) en Belgische (Elegant) dochters van Nuts Groep maakten al gebruik van de diensten van het in 2001 opgerichte Energy Global.

Energy Global voorspelt op basis van eigen modellen het verwachte energieverbruik en de energieproductie uit duurzame energiebronnen. Op basis daarvan maakt het inzichtelijk met welke transacties op de groothandelsmarkt –eventueel aangevuld met vraag- of productiesturing– prijs- en volumerisico’s zo goed mogelijk beheerst kunnen worden. Zo’n service is onmisbaar op een concurrentiële en tegelijk stabiele energiemarkt, vooral voor leveranciers zoals Nuts Groep, die geen eigen stroomproductie hebben en voor om contacten met de eindgebruikers afhankelijk zijn van de groothandelsmarkt, naast eventuele contracten met (kleine) producenten die zich niet zelf op de leveranciersmarkt begeven.

Onafhankelijkheid ligt gevoelig

Nuts Groep gaat Global Energy “hands off” managen. “Energy Global blijft onafhankelijk van andere bedrijven binnen de groep opereren,” onderstreept Nuts Groep. “Bedrijven binnen de Nuts Groep worden bediend tegen dezelfde –transparante– voorwaarden als andere klanten. Daarnaast zijn alle medewerkers en de directie van Energy Global gebonden aan een strikte vertrouwelijkheidsovereenkomst.” Daarmee hoopt Nuts Groep de andere klanten van Global Energy gerust te stellen. Want dit zijn rechtstreekse concurrenten van Nuts Groep. Door de aard van zijn activiteiten beschikt Global Energy over heel wat economisch gevoelige informatie van zijn klanten.

“Energy Global is heel belangrijk voor ons om onze laagste-kosten strategie waar te kunnen maken,” aldus Sjef Peeraer, CEO van Nuts Groep. “In de afgelopen jaren hebben we met hun hulp onze inkoop super-efficiënt gemaakt en de risico’s beheersbaar. Omdat we inmiddels een van de grootste afnemers van EG zijn geworden lag deze transactie voor de hand.”

De transactie, waarvan de financiële aspecten niet bekend worden gemaakt, wordt pas definitief zodra/als de Autoriteit Consument & Markt er haar goedkeuring aan hecht.

Nuts Groep

Nuts Groep profileert zich op de energiemarkt als een prijsspeler. Momenteel bedient hij via Budget Energie en NLE zo’n 600.000 klanten in Nederland en via Elegant meer dan 100.000 in België. NLE kwam pas begin dit jaar bij de groep. Door die overname groeide Nuts Groep in een klap uit tot de op drie na (Nuon, Essent en Eneco) grootste energieleverancier van Nederland.

]]>
https://www.fluxenergie.nl/nuts-groep-neemt-niche-speler-energy-global-over/feed/ 0
Vlaanderen geeft Noorse groene stroom grijs tintje https://www.fluxenergie.nl/vlaanderen-geeft-noorse-groene-stroom-grijs-tintje/ https://www.fluxenergie.nl/vlaanderen-geeft-noorse-groene-stroom-grijs-tintje/#respond Fri, 06 Apr 2018 16:30:12 +0000 https://www.fluxenergie.nl/?p=61917 De discussie over het gebruik van buitenlandse ‘garanties van oorsprong’ (GO) die in Vlaanderen verkochte stroom een groen karakter geven is weer volop opgelaaid. En de oude misverstanden blijven bestaan. Niet alleen in Vlaanderen, maar ook in Noorwegen.

“Vlaanderen importeert massaal groene stroom uit Noorwegen. Maar de Noren nemen het niet al te nauw met de regels,” schrijft De Morgen. Helaas neemt de auteur van deze regels het ook niet nauw met de realiteit. Vlaanderen importeert geen stroom uit Noorwegen, maar met de GO wel het groene etiket dat aan die stroom hing. Daardoor kleurt de stroom op de factuur van de Vlaamse eindgebruiker groen, maar op die van de Noorse eindgebruikers wordt hij groen.

Fysiek zoekt stroom de kortste weg. Consumenten met een groen contract die vlakbij de kerncentrale van bijvoorbeeld Doel wonen, ontvangen via hun stopcontact stroom uit een van de kernreactoren. Bovendien is de productie van elektriciteit uit hernieuwbare bronnen zoals win en zon onregelmatig. Groene leveranciers moeten dus soms GO aankopen op de markt om hun klanten te kunnen bevoorraden. Op de groothandelsmarkt worden GO en stroom afzonderlijk verhandeld. Zonder dit Europese systeem zouden diverse leveranciers zich niet kunnen handhaven op de markt en zou de concurrentie er veel kleiner zijn.

“De Noor denkt immers dat de energie waarvoor hij betaalt, van zijn waterkracht komt. Maar op papier klopt dit niet,” stelt Vlaams parlementslid Andries Gryffroy, de energiespecialist van N-VA. “De GO voor deze groene waterkracht heeft hij verkocht aan de Vlaming. De Vlaming heeft dan grijze stroom doorverkocht aan Scandinavië. We zien echter dat Scandinavische energieleveranciers aan hun klanten vertellen dat al hun productie groen is, terwijl dit op papier niet meer klopt.”

Probleem zit in Noorse hoofden

“Als je een modale Noor vraagt of hij groene stroom gebruikt, zegt hij ja, omdat zijn land bijna uitsluitend groene stroom produceert. Op zijn factuur staat vermeld dat zijn verbruik niet helemaal groen is,” zegt Dirk Van Evercooren, directeur marktwerking van de Vlaamse regulator Vreg. “Maar op die factuur staan ook de productiestatistieken. Die komt vooral uit waterkrachtcentrales en is wel 99,9% groene stroom. Dit leidt tot verwarring. Het is de Noorse marktregulator die zegt wat er op de factuur moet en mag staan. Vanuit andere landen zijn de Norden hierop al herhaaldelijk aangesproken. In buurland Zweden doet dit probleem zich niet voor.”

“Het probleem zit vooral in de hoofden van de Noren. De groene stroom uit Noorwegen wordt niet dubbel geteld, maar kan ook na verkoop van GO bij Sommige Noren gepercipieerd blijven als groen. De productie blijft dan wel groen, maar de verkoop is gedeeltelijk grijs.”

“Het is wettelijk verboden en ook ‘not done’ om op Noorse facturen te vermelden dat de energie hernieuwbaar is als die niet wordt bevestigd met GO,” reageert vanuit Noorwegen een verontwaardigde Tom Lindberg, directeur bij EcoHZ, een bedrijf dat de handel in GO faciliteert. “Dit is fake nieuws. Sommige mensen willen blijkbaar problemen vinden in Noorwegen. Noorse GO worden niet dubbel gebruikt.”

“Almaar meer mensen begrijpen het verschil tussen hernieuwbare productie en hernieuwbare consumptie. De vraag van de Noorse eindconsumenten –burgers en bedrijven– naar GO neemt almaar toe. Momenteel ligt ze er hoger dan in België.

“Zolang de Scandinaviër er zelf niet op hamert dat zijn energie groen moet zijn, kan groene energie weglekken uit deze landen en zal onze energie ‘groengewassen’ blijven worden met Scandinavische waterkracht,” zucht Gryffroy. Hij geeft een voorbeeld. “De 100% groene energie die het Vlaamse Energiebedrijf voor de Vlaamse gemeenten aankoopt, is vandaag voor 39% gedekt door GO uit Noorwegen en voor slechts 28% door GO uit Vlaamse productie. Daarmee scoort het beter dan Engie en Luminus met, amper 11% en 6% groene energie uit Vlaanderen zelf.”

… en in Vlaamse hoofden

Ook in Vlaamse hoofden heerst er een foutieve perceptie, meent Gryffroy. “Ingevoerde GO tellen niet mee voor de Vlaamse doelstellingen voor hernieuwbare energie voor Vlaanderen. Vlamingen denken nu dat ze door gewoon 100% hernieuwbare energie aan te kopen meewerken aan de doelstellingen voor Vlaanderen. Niet dus. Alleen de groene stroom die wordt geproduceerd in Vlaanderen zelf, telt mee voor die doelstellingen.”

“Met de Herkomstvergelijker op de website van de Vreg kunnen elektriciteitsklanten de oorsprong (n.v.d.r.: op basis van de GO) van de vorig jaar geleverde stroom nakijken,” reageert Vlaams energieminister Bart Tommelein (VLD). “Dat informatie-instrument zal einde juni zodanig worden uitgebreid dat deze informatie ook per contract beschikbaar is. Zo kunnen Vlaamse afnemers meer bewust keuzes maken die betrekking hebben op het land van herkomst van de groene stroom.”

]]>
https://www.fluxenergie.nl/vlaanderen-geeft-noorse-groene-stroom-grijs-tintje/feed/ 0
Nuon zoekt zon in Velsen en spaarcenten in heel Nederland https://www.fluxenergie.nl/nuon-zoekt-zon-in-velsen-en-spaarcenten-in-heel-nederland/ https://www.fluxenergie.nl/nuon-zoekt-zon-in-velsen-en-spaarcenten-in-heel-nederland/#respond Fri, 06 Apr 2018 13:07:14 +0000 https://www.fluxenergie.nl/?p=61910 Vanaf mei bouwt Nuon in Velsen een zonnepark met 7.300 panelen, goed voor een piekvermogen van 2,3 MW. Dat kan het verbruik van ongeveer 700 huishoudens dekken. Het nodige geld hiervoor zoekt Nuon gedeeltelijk bij de spaarders, niet noodzakelijk alleen eigen klanten.

Belangstellenden die hun spaargeld in zonne-energie willen investeren kunnen geen mede-eigenaar worden van het zonnepark, maar wel intekenen op een obligatielening. Die levert hen vijf jaar lang een rente van minstens 1,5 % op. Die 1,5% is een vaste rente, een eventuele extra vergoeding is afhankelijk van de verkoop van de in Velsen opgewekte stroom. Nuon schat dat ze ongeveer 2,0% kan bedragen. Na vijf jaar krijgen de spaarders hun inleg terugbetaald. De minimum inleg bedraagt 250 euro, het plafond per spaarder is 2.000 euro.

Meer ambities

In totaal hoopt Nuon via de website Duurzaam Investeren op deze manier 986.000 euro ophalen, 49% van het hele investeringsbedrag. Daardoor blijft het onder de radar van toezicht door de Autoriteit Financiële Markten.

Nu koestert het plannen om in de toekomst vergelijkbare financieringsmethoden te gebruiken voor zonneparken in Eemshaven en Amsterdam. Precedenten waren de plaatsing van zonnepanelen op het dak van het hoofdkantoor in Amsterdam en op de kolencentrale Hemweg. Toen konden echter alleen eigen medewerkers intekenen. Velsen is zowel voor Nuon als voor moederbedrijf Vattenfall het eerste zonnepark dat voor zijn financiering het brede publiek aanspreekt.

]]>
https://www.fluxenergie.nl/nuon-zoekt-zon-in-velsen-en-spaarcenten-in-heel-nederland/feed/ 0
Nederlandse prijzen voor stroom relatief laag https://www.fluxenergie.nl/nederlandse-prijzen-voor-stroom-relatief-laag/ https://www.fluxenergie.nl/nederlandse-prijzen-voor-stroom-relatief-laag/#respond Thu, 05 Apr 2018 20:15:29 +0000 https://www.fluxenergie.nl/?p=61908 De Nederlandse inkoopprijzen voor elektriciteit liggen in de wintermaanden relatief laag ten opzichte van andere landen. Wanneer de meterstanden oplopen, stijgen de prijzen in bijvoorbeeld België veel harder dan in ons land. Dat berekende hoogspanningsnetbeheerder TenneT in een rapport over de elektriciteitsmarkt in 2017.

De prijs per megawattuur was in Nederland in de afgelopen lente en zomer vrijwel gelijk aan die bij de zuiderburen. Dat verschil liep het afgelopen najaar echter op tot circa 20 euro per megawattuur. Ook in Frankrijk steeg die prijs in de koude maanden harder dan hier.

De lagere prijzen in Nederland zijn volgens TenneT mede te danken aan de vele verbindingen met elektriciteitsnetwerken over de grens. Daardoor wordt de distributie efficiënter. Daarnaast exporteerde Nederland in de winters van 2016 en 2017 elektriciteit.

In doorsnee stegen de elektriciteitsprijzen in Nederland, België, Frankrijk, Duitsland en Oostenrijk vorig jaar licht door hogere prijzen voor gas en steenkool. De gemiddelde prijs per megawattuur lag in 2017 op een kleine 41 euro.

]]>
https://www.fluxenergie.nl/nederlandse-prijzen-voor-stroom-relatief-laag/feed/ 0
Installatieritme zonnepanelen op Nederlandse huurdaken piekt https://www.fluxenergie.nl/installatieritme-zonnepanelen-op-nederlandse-huurdaken-piekt/ https://www.fluxenergie.nl/installatieritme-zonnepanelen-op-nederlandse-huurdaken-piekt/#respond Thu, 05 Apr 2018 17:00:03 +0000 https://www.fluxenergie.nl/?p=61902 De uitrol van zonnepanelen op huurdaken in Nederland groeit onverwacht snel. Bovendien willen de woningcorporaties het aantal huurwoningen met zonnestroom voor 2021 verdrievoudigen voor 2021. Dit blijkt uit een recente enquête onder ruim vierhonderd woningcorporatiedirecteuren en vastgoedmanagers, uitgevoerd door CorporatieNL in opdracht van de Stichting Huurdakrevolutie (HDR).

Zonnestroom op Nederlandse huurdaken is in een eerder ongekende stroomversnelling gekomen: vandaag wekken 80.000 huurwoningen in eigendom van woningcorporaties zonnestroom op. Dat zijn er ruim 60% meer dan begin vorig jaar. 3,5% van alle Nederlandse corporatiewoningen heeft nu zonnestroom. Volgens schatten experts in de sector in dat 30% van de 100.000 in 2017 nieuw geïnstalleerde zonnesystemen op huurdaken zijn geplaatst. Dit beeld wordt onderschreven door de recente groeispurt aan zonnestroomprojecten op de zonnehuurdakkaart van HDR.

De enquête wijst ook uit dat bij de voorhoede in de corporatiesector zonnestroom nog veel sneller is toegenomen. 450 respondenten bij een honderdtal vooruitstrevende woningcorporaties gaven aan dat gemiddeld 10% van de huurvoorraad bij hun corporatie al toegang heeft tot zonnestroom. De ambitie om veel verder te gaan is groot. Voor nog eens 17% van de huurvoorraad zijn er concrete nieuwe plannen om voor 2021 zonnepanelen te plaatsen.

Corporatie NL geeft aan dat veel van de respondenten waarschijnlijk voor corporaties werken die al bovengemiddeld actief bezig zijn met zonnestroom en de enquêteresultaten dus geen representatief beeld geven van de sector als geheel. Ondanks die armslag ziet de HDR de uitslag, in combinatie met de recente groeispurt van zonnestroom in de huursector, als aanleiding om haar doelstellingen –10% van alle huurwoningen bij corporaties op zonnestroom in 2020– fors bij te stellen.

Ambities groeien

“Sinds vorig jaar zien we al een flinke toename van het aantal verzoeken voor informatie en ondersteuning en ook van zonnestroomprojecten,” zegt Philip Blaauw, oprichter van gebouwenverduurzamer Innax en van de Stichting HDR. “Toch heeft de uitslag van de enquête ons positief verrast, met name de ambitieuze groeidoelstellingen van corporaties in de aankomende drie jaar. We hebben als Stichting dan ook besloten om onze doelstelling te verdubbelen van 10% naar 20%, ofwel 440.000 huurwoningen in 2020.”

In Nederland zijn de woningcorporaties belangrijke spelers op de woon- en huurmarkt. Ze bezitten er bijna 30% van alle woningen. Dat is een heel andere situatie dan in België, waar 75% van de huizen eigendom zijn van hun bewoners.

De verhoogde ambitie sluit goed aan bij het feit dat woningcorporaties in de bevraging aangeven dat zonnestroom een belangrijke steunpilaar is voor hun duurzame doelstellingen. Dit zowel door de positieve bijdrage aan het verbeteren van energielabels als door de boost die zonnestroom geeft aan het draagvlak voor verdere vergroening van de huurvoorraad. Cruciale factor hierbij is dat zonnestroom energiekosten voor huurders structureel verlaagt, aldus de respondenten.

Afbouw gas boost voor zonnestroom

“De geplande afbouw van gas bij verwarming van woningen, zal de positie van zonnestroom nog verder versterken,” verwacht Roebyem Anders, oprichtster van zonnepanelenleverancier Sungevity en mede-initiatiefneemster van Stichting HDR. “CV-ketels zullen massaal moeten worden vervangen door alternatieven zoals stadsverwarming en warmtepompen. Maar warmtepompen verbruiken veel stroom. Zonnepanelen kunnen een belangrijke rol spelen om dat stroomverbruik bij de verwarming van je woning te vergroenen.”

]]>
https://www.fluxenergie.nl/installatieritme-zonnepanelen-op-nederlandse-huurdaken-piekt/feed/ 0
Vlaanderen investeert in zonnespiegels https://www.fluxenergie.nl/vlaanderen-investeert-in-zonnespiegels/ https://www.fluxenergie.nl/vlaanderen-investeert-in-zonnespiegels/#respond Thu, 05 Apr 2018 13:53:24 +0000 https://www.fluxenergie.nl/?p=61898 De Vlaamse regering kent 819.000 euro investeringssteun aan een project met zonnespiegels, een warmtetechnologie die nooit eerder in België toegepast. Het bedrijf Azteq zal drie proefinstallaties opstellen, in Oostende, Genk en in de haven van Antwerpen.

Azteq zal proefopstellingen plaatsen met telkens hetzelfde vermogen, maar met telkens een andere toepassing. Het bedrijf wil op die manier expertise opbouwen en data verzamelen rond de warmte-opbrengst, de mogelijke toepassingsgebieden en de integratie van bestaande systemen en de inplanting in de omgeving. In totaal zullen deze drie installaties jaarlijks 1.260 à 1.390 MWh groene warmte produceren.

Door het zonlicht via parabolische spiegels te concentreren, komt warmte vrij met temperaturen die veel hoger liggen dan bijvoorbeeld bij een zonneboiler. Dergelijke warmte komt van pas bij industriële processen. In Oostende, de thuisstad van Vlaams energieminister Bart Tommelein (VLD), plaatst Azteq de proefinstallatie terecht op een oud industrieterrein. De gebruiker van deze warmte (260°) is chemiebedrijf Proviron.

In Kallo, in de haven van Antwerpen is Adpo de afnemer. Dit bedrijf, dat eerder al het eerste lng-tankstation van België optrok, zal de warmte (140°) gebruiken voor de voor de opslag van verwarmde vloeistoffen. De parabolische spiegels krijgen er een plaats boven de parking en de spoorweg en onder een hoogspanningslijn.

De derde installatie komt terecht op de terreinen van het wetenschapspark Thor, op een vroegere steenkoolsite in Genk. Afnemers zijn het lokale proeflaboratorium voor ORC-turbines en het lokale warmtenet voor de verwarming van gebouwen. Samen vergen deze installaties een investering van 1,425 miljoen euro. Dit betekent dat Vlaanderen meer dan de helft van het risico op zich neemt. De bouwwerken moeten nog dit jaar van start gaan om einde 2019 operationeel te zijn.

Kritiek

Energiespecialisten stellen vragen bij de Vlaamse keuze. Zonneparabolen werken, in tegenstelling tot zonnepanelen, alleen wanneer de zonnestraling er rechtstreeks op invallen. Ze draaien wel mee met de zon, maar zijn eigenlijk veel geschikter voor zuidelijker gelegen, droge en erg zonnige omgevingen. Koen Vermout, zaakvoerder van Azteq, vindt de kritiek onterecht. Hij bevestigt wel dat zonneparabolen totnogtoe vooral werden gebruikt op plaatsen met veel zonne-uren zijn. Maar daar dienden ze in de eerste plaats om stroom op te wekken, niet zozeer voor de productie van warmte. In Denemarken, noordelijker dan België, worden de parabolen al ingezet voor de verwarming van huizen. Een groot voordeel van het systeem is dat de warmte kan worden opgeslagen om de nachtelijke behoefte mee te dekken. Dat is goedkoper dan het opslaan van opgewekte zonne-elektriciteit, wegens de huidige hoge kostprijs van de batterijen.”

De Vlaamse investeringssteun beoogt niet alleen de energie-transitie in eigen land. Hij moet er ook toe bijdragen dat in eigen land technologische kennis en praktische bedrijfservaring worden opgebouwd met dit systeem.

]]>
https://www.fluxenergie.nl/vlaanderen-investeert-in-zonnespiegels/feed/ 0
Maart bracht nieuw record aan wind, zonlicht en biogas in Nederlandse lucht https://www.fluxenergie.nl/maart-bracht-nieuw-record-aan-wind-zonlicht-en-biogas-in-nederlandse-lucht/ https://www.fluxenergie.nl/maart-bracht-nieuw-record-aan-wind-zonlicht-en-biogas-in-nederlandse-lucht/#respond Wed, 04 Apr 2018 12:47:39 +0000 https://www.fluxenergie.nl/?p=61466 Maart was een miljoenenmaand voor de opwekking van duurzame energie in Nederland. Gedurende vier dagen volstond deze productie zelfs voor het gemiddelde verbruik van dik een miljoen huishoudens. Dat blijkt uit de cijfers van Energieopwek.nl.

De heldere koude dagen met een stevige wind, die voor een onaangename gevoelstemperatuur zorgde, waren goed voor de records. Op 17 maart vestingen zond, wind en biogas samen 99,7 Gigawattuur, een nieuw nationaal record.

Dat kwam overeen met 6.3% van het binnenlandse energieverbruik. Andere topdagen’ waren 1, 2 en 18 maart. Ten opzichte van maart vorig jaar steeg de zonproductie met 35% naar 0,8 Petajoule (0,6 PJ in maart 2017). De windproductie groeide met 15% naar 4,1 PJ (3,6 PJ in maart 2017).

20 maart was de zonnigste dag. De fotovoltaïsche panelen leverden die dag voldoende energie voor 120.000 Nederlanders. De donkerste dag was 13 maart, toen de teller op het equivalent van 22.000 Nederlandse verbruikers bleef steken.

De winderigste dag was 17 maart, met voldoende windenergie voor 920.000 Nederlanders. Minst windrijke dag was 26 maart, met slechts energie voor 53.000 Nederlanders. Tussen deze pieken en dalen was de productie van biogas een baken van stabiliteit, met dagelijks voldoende energie voor 100.000 Nederlanders.

Warmtepompen en houtkachels

Energieopwek.nl is een initiatief van het Energieakkoord in samenwerking met Entrance, Tennet, Gasunie en Netbeheer Nederland. Het is de bedoeling om nog voor de zomer naast zon, wind en biogas ook de energieproductie van warmtepompen, geothermie, afvalcentrales en houtkachels in beeld te brengen. “om de energieproductie van houtkachels te berekenen moeten we redelijk goede benadering gebruiken,” zegt Martien Visser, lector energietransitie aan de Hanzehogeschool in Groningen. “Maar ze is wel betrouwbaar. We vinden het belangrijk ook dit cijfer mee te geven, omdat te weinig mensen beseffen dat op dit ogenblik de hernieuwbare productie door houtkachels in Nederland ongeveer dubbel keer zo hoog ligt als deze door pv-installaties.”

Records zijn geen blijvers. Doordat er dagelijkse nieuwe pv-installaties worden geplaatst en maandelijks nieuwe windturbines zijn de huidige records geen lang leven beschoren. Zo heeft de provincie Noord-Brabant vandaag het inplantingsplan voor 28 extra windturbines langs de A16 tussen Moerdijk en Hazeldonk nabij Breda voorgelegd aan de vier betrokken gemeenten en aan de andere wettelijke overlegpartners heeft voorgelegd.

]]>
https://www.fluxenergie.nl/maart-bracht-nieuw-record-aan-wind-zonlicht-en-biogas-in-nederlandse-lucht/feed/ 0
Zuinige klanten bezorgen Ecopower groen productieoverschot https://www.fluxenergie.nl/zuinige-klanten-bezorgen-ecopower-groen-productieoverschot/ https://www.fluxenergie.nl/zuinige-klanten-bezorgen-ecopower-groen-productieoverschot/#respond Tue, 03 Apr 2018 22:28:08 +0000 https://www.fluxenergie.nl/?p=61462 In 2017 heeft Ecopower voor het eerst meer elektriciteit geproduceerd dan zijn eigen klanten –tevens coöperanten– verbruiken. Volgens de groene stroomproducent is dit niet alleen te danken aan de verdere groei van het productiepark, maar ook aan het feit dat de eigen klanten almaar zuiniger energie consumeren.

Bovendien hebben heel wat Ecopower-coöperanten al zonnepanelen op hun dank geïnstalleerd. Met einde 2017 52.937 coöperanten, waarvan er 43.662 tevens klant zijn, is Ecopower in België de burger-energiecoöperatie met veruit het grootste aandeel aandeelhouders. Op de komende jaarvergadering, op 14 april in Leuven, zal de raad van bestuur voorstellen om hen een dividend van 2% uit te keren. Vorig jaar was dit nog 4%. Dit ligt in lijn met de eveneens lagere winst, hoewel de omzet in 2017 groter was dan in 2016.

Ecopower produceert en levert uitsluitend elektriciteit uit hernieuwbare bronnen. Het heeft een eigen patrimonium van 22 windturbines, 300 pv-installaties –waarvan 45 groter dan 10 kW– en drie kleine waterkrachtcentrales. Alles samen is dat goed voor een operationeel vermogen van iets meer dan 45 MW. Het koopt ook stroom aan bij andere groene producenten, die zelf niet als leverancier optreden.

“Het geeft en gerust gevoel dat we wat meer produceren dat onze eigen klanten nodig hebben. Want wanneer we stroom moesten bijkopen, kochten we principieel altijd elektriciteit met garanties van oorsprong aan. En dat is op de elektriciteitsmarkt niet de gemakkelijkste weg,” zegt gedelegeerd bestuurder Jim Williame. “Overschotten vermarkten is veel gemakkelijker. We kunnen dan de stroom en de garanties van oorsprong afzonderlijk verkopen. Met onze garanties van oorsprong konden we onze Franse vrienden van Enercoop al uit de nood helpen. Die hebben meer klanten dan ze met hun eigen groene productie kunnen bedienen.”

Ecopower zelf houdt het bij een zachte groei van het aantal klanten. Het heeft verschillende investeringsprojecten lopen. Zo is er al een bouwvergunning uitgereikt voor drie extra windturbines langs het Albertkanaal in Oelegem. De volgende stap is het aanstellen van een aannemer.

Warm bezoekerscentrum

Half maart heeft Ecopower in de watermolen van Rotselaar een vernieuwd bezoekerscentrum geopend. Door het gebruik van de restwarmte van de waterkrachtcentrale voor muurverwarming is deze educatieve ontmoetingsplaats voortaan het hele jaar door toegankelijk. Vroeger was dit alleen tijdens de warmste maanden van het jaar mogelijk.

Eerder ging de warmte die vrijkwam bij de elektriciteitsproductie gewoon verloren. Ecopower onderzoekt nu of de restwarmte via een lokaal warmtenet ook kan worden ingezet in de rest van het molencomplex. De werken konden plaatsvinden dankzij een subsidie van 48.750 euro vanwege de provincie Vlaams-Brabant. Ze dragen wel bij aan de provinciale ambitie om tegen 2040 klimaatneutraal te zijn.

De molen is bovendien een beschermd monument en huisvest ook een cohousingproject met negen woningen, een molenmuseum, een winkeltje met biogroenten, een bakker en een verdeelpunt van Voedselteams.

]]>
https://www.fluxenergie.nl/zuinige-klanten-bezorgen-ecopower-groen-productieoverschot/feed/ 0
Oranje-Nassau Energie neemt mogelijke uitbating gasveld Schiermonnikoog over https://www.fluxenergie.nl/oranje-nassau-energie-neemt-mogelijke-uitbating-gasveld-schiermonnikoog-over/ https://www.fluxenergie.nl/oranje-nassau-energie-neemt-mogelijke-uitbating-gasveld-schiermonnikoog-over/#respond Tue, 03 Apr 2018 13:30:50 +0000 https://www.fluxenergie.nl/?p=61319 Het Nederlandse Oranje-Nassau Energie (ONE) lost zijn Britse partner Hansa Hydrocarbons af als operator van de mogelijke gasveld ten noorden van Schiermonnikoog, deels in de Nederlandse en deels in de Duitse zone van de Noordzee.

De nieuwe rolverdeling is een gevolg van de overname van Hansa door Discover Exploration, zelf een onderdeel van investeringsfonds Carlyle. ONE neemt ook een deel van Hansa’s belang in de vergunningen over. Een aantal Hansa-medewerkers stapt over naar ONE.

Vorig jaar maakte de joint-venture tussen beide bedrijven en Energie Beheer Nederland (EBN) bekend dat het zowat twintig kilometer ten noorden van Schiermonnikoog een gasveld met groot potentieel had ontdekt. Een eerste proefboring toonde de aanwezigheid van commercieel winbare volumes aardgas aan. Momenteel vindt er een tweede proefboring plaats. Afhankelijk van de uitkomst daarvan wil de joint venture de nodige vergunningen aanvragen voor de exploitatie van aardgas. Het vergunningentraject en de voorbereidende werken kunnen echter nog verschillende jaren aanslepen.

Verzet

Op Schiermonnikoog is wel fel verzet gerezen tegen de ontginningsplannen. Greenpeace, dat zich kant tegen het aansnijden van nieuwe gasvelden, heeft in februari een tijdje het platform voor de proefboringen ‘bezet.’ One formuleert het anders. Greenpeace had ‘het platform zonder toestemming betreden,’ luidt het daar. En “vanwege de barre weersomstandigheden hebben wij de actievoerders tijdelijk aan boord onderdak verleend,” klinkt het vol mededogen. Uiteindelijk was het wel de politie die de actievoerders er weghaalde.

“Als we de nodige vergunningen voor gaswinning aanvragen, dan doen we vanzelfsprekend ook uitgebreid onderzoek naar eventuele gevolgen van gaswinning op de omgeving,” zegt Alexander Berger, CEO van ONE. Zijn bedrijf heeft zijn wortels (1893) in de Limburgse steenkool. In 2008 scheidde het zich af van zijn toenmalige moederbedrijf. Sindsdien richt ONE zich sterk op de Noordzee als primair werkgebied.

]]>
https://www.fluxenergie.nl/oranje-nassau-energie-neemt-mogelijke-uitbating-gasveld-schiermonnikoog-over/feed/ 0
Belgische regering bevestigt sluiting kerncentrales…onder voorwaarden https://www.fluxenergie.nl/belgische-regering-bevestigt-sluiting-kerncentralesonder-voorwaarden/ https://www.fluxenergie.nl/belgische-regering-bevestigt-sluiting-kerncentralesonder-voorwaarden/#respond Mon, 02 Apr 2018 22:33:58 +0000 https://www.fluxenergie.nl/?p=61169 De Belgische regering bevestigt dat tegen 2025 de zeven kernreactoren voor elektriciteitsproductie definitief moeten worden stilgelegd. Tenzij er dan onvoldoende elektriciteit uit andere bronnen beschikbaar zou zijn.

Hoewel deze beslissing hoofdnieuws is, verandert ze eigenlijk niets aan de bestaande toestand noch aan de onzekerheid. Want in 2003 had een vorige regering al beslist om de kernreactoren te sluiten zodra ze veertig jaar oud waren. In 2015 hadden de reactoren Doel 1, Doel 2 en Tihange een al uit dienst moeten worden genomen.

Toen het zover was doken er doemscenario’s op, over onder meer een winterse black-out in delen van het land. Eerst kreeg Tihange 1 tien jaar extra levensduur toegekend en op de valreep ook Doel 1 en 2. Concreet betekent dit dat volgens de huidige planning Doel 3 in 2022 dicht moet, Tihange 2 in 2023 en de vijf overige reactoren in de loop van 2025.

N-VA kan niet verliezen

De N-VA, de grootste regeringspartij, verzette zich lang tegen de sluiting van de kerncentrales. Op het eerste gezicht heeft ze de duimen gelegd, maar niets is minder waar. Het voorwaardelijke karakter van de sluiting is eigenlijk een compromis. Bovendien kan de partij haar grote gelijk halen als over enkele jaren blijkt dat er binnenlands te weinig niet-nucleaire elektriciteit wordt geproduceerd en geïmporteerde stroom de elektriciteitsprijs zou opstuwen. In 2017 stonden de zeven kernreactoren nog in voor 40,2% van de in België geproduceerde elektriciteit.

Engie is uitbater van de zeven reactoren en ook de enige eigenaar van Doel 1 en 2. EDF bezit 10,2% van Doel 3 en 4 en Tihange 2 en 3 en 50% van Tihange 1. Alle andere aandelen zijn in het bezit van Engie, al heeft E-On speciale trekkingsrechten op een volume Belgische kernenergie.

Kerncentrales dicht, CO2-uitstoot omhoog

De onzekerheid over de sluiting van de twee kerncentrales (Doel, vier reactoren) en Tihange (drie reactoren) remde investeringen in gasgestookte centrales of hernieuwbare energie af, omdat stroom uit oude, al lang afgeschreven en continu draaiende kernreactoren bleef goedkoper is op de groothandelsmarkt. De nieuwe regeringsbeslissing neemt die onzekerheid niet weg. De nucleaire uitstap is nu immers gekoppeld aan een jaarlijkse monitoring van de bouw van gasgestookte centrales, stroomprijzen en CO2-uitstoot en bovendien aan een energienorm die moet voorkomen dat de elektriciteitsprijzen in België sneller stijgen dan in de buurlanden. De CO2-uitstoot komt eraan te pas omdat de (gedeeltelijke) vervanging van uranium door aardgas deze uitstoot omhoog zal jagen.

Federaal vicepremier Kris Peeters(CD&V) kondigt alvast een concrete stap aan: de federale regering gaat in het Belgische deel van de Noordzee bijkomende zones voor windturbines afbakenen. De zone die daarvoor nu beschikbaar is, is al helemaal ingevuld met bestaande of geplande windparken.

Marghem moet in actie komen

Federaal minister van energie Marie-Christine Marghem (MR) heeft nu de opdracht gekregen om binnen de twee maanden een wetsontwerp op tafel te leggen over eventuele overheidssteun aan gascentrales. Sommige commentatoren merken op dat ze hiervoor al drie jaar de tijd had. De algemene indruk is wel dat de meeste –dus niet noodzakelijke alle– nucleaire reactoren tegen 2025 definitief worden stilgelegd. Daarna kan de ontmanteling nog jaren aanslepen en de nazorg voor het radioactief afval nog eeuwen.

“We zijn opgelucht dat de onzekerheid over de kernuitstap weg is,” luidt de optimistische reactie van Greenpeace. De Bond Beter Leefmilieu is terughoudender en toont zich “afwachtend positief.”

Meedenken

Febeg, de federatie van Belgische energiebedrijven, ziet nog altijd onzekerheden. “Daarom is het belangrijk dat er een federaal energiecomité komt, dat kan bijsturen indien dit noodzakelijk zou zijn, klinkt het. “Febeg en haar leden die investeren in de energietransitie zijn uiteraard ter beschikking om hieraan met hun beschikbare expertise bij te dragen.”

]]>
https://www.fluxenergie.nl/belgische-regering-bevestigt-sluiting-kerncentralesonder-voorwaarden/feed/ 0
Wiebes versoepelt aanpassing bestaande hoogspanningstracés door gemeenten en provincies https://www.fluxenergie.nl/wiebes-versoepelt-aanpassing-bestaande-hoogspanningstraces-door-gemeenten-en-provincies/ https://www.fluxenergie.nl/wiebes-versoepelt-aanpassing-bestaande-hoogspanningstraces-door-gemeenten-en-provincies/#respond Fri, 30 Mar 2018 18:25:33 +0000 https://www.fluxenergie.nl/?p=61166 Minister Eric Wiebes (VVD, economische zaken en klimaat) geeft de Nederlandse gemeenten en provincies meer slagkracht bij het bepalen van bestaande hoogspanningstracés.

Lokale overheden mogen weldra bestaande hoogspanningslijnen deels laten omleggen of onder de grond laten brengen. Netbeheerder Tennet krijgt de verplichting verzoeken hiervoor van lokale overheden uit te voeren. De regering heeft een besluit in die zin ter goedkeuring naar beide parlementskamers gezonden.

De regering heeft met Tennet, de provincies en de gemeenten afspraken gemaakt over de verdeling van de kosten van tracé-aanpassingen. Daarbij is rekening gehouden met de gemeentelijke draagkracht. Kleine gemeenten (30.000 inwoners of minder) betalen 15% van de kosten, grote gemeenten betalen 20% van de kosten. De maximale bijdrage voor lokale overheden is 975.000 euro per kilometer tracé. De rest van de kosten zijn voor rekening van de netbeheerder.

Consument betaalt merendeel kosten

De verwachting is dat deze wijziging –een verlaging van de gemeentelijke bijdrage– van de Elektriciteitswet ervoor zorgt dat 135 kilometer hoogspanningsnet wordt verplaatst of onder de grond wordt gebracht. Het gaat hierbij om bestaande hoogspanningslijnen van 50, 110 en 150 KV die boven of langs de grens van de bebouwde kom hangen. Hoogspanningstracés van 220 en 380 kV kunnen wegens technische beperkingen (nog) niet onder de grond gebracht worden. De extra kosten voor de netbeheerder worden aan de elektriciteitsverbruikers doorverrekend in de transportkosten van elektriciteit. De elektriciteitskosten van een gemiddeld huishouden kunnen hierdoor volgens de regering maximaal met 1,37 euro per jaar stijgen.

Voor individuele personen die onder een hoogspanningslijn wonen bestaat sinds vorig jaar de mogelijkheid zich te laten uitkopen door de gemeente. Die mag de kosten hiervoor inbrengen bij het ministerie van economische zaken en klimaat, dat hiervoor voor de periode 2017-2021 138,7 miljoen euro heeft gebudgetteerd.

]]>
https://www.fluxenergie.nl/wiebes-versoepelt-aanpassing-bestaande-hoogspanningstraces-door-gemeenten-en-provincies/feed/ 0
Gasunie bereidt ondersteuning afbouw gaswinning Groningen voor https://www.fluxenergie.nl/gasunie-bereidt-ondersteuning-afbouw-gaswinning-groningen-voor/ https://www.fluxenergie.nl/gasunie-bereidt-ondersteuning-afbouw-gaswinning-groningen-voor/#respond Thu, 29 Mar 2018 22:15:17 +0000 https://www.fluxenergie.nl/?p=61159 Gasunie heeft minister van economische zaken en klimaat Eric Wiebes (VVD) advies uitgebracht hoe de gaswinning in Groningen zo snel mogelijk kan worden verminderd tot in eerste instantie 12 miljard m³ per jaar. De gastransportnetbeheerder geeft ook een indicatie hoe de Groningse productie verder kan worden afgebouwd, zonder dat de leveringszekerheid in gevaar komt.

Eén van de belangrijkste maatregelen is de bouw van een nieuwe stikstofinstallatie bij Zuidbroek. Een stikstofinstallatie voegt stikstof toe aan hoogcalorisch gas uit Nederlandse en buitenlandse bronnen, waardoor dit gas geschikt wordt gemaakt voor de leidingen en dezelfde huishoudelijke apparaten die zijn gemaakt voor Gronings gas, dat van nature al stikstofrijk is.

De nieuw te bouwen stikstofinstallatie maakt (in een koud jaar) een vermindering van circa 7 miljard m³ Groningengas per jaar mogelijk. Hierdoor kan direct na ingebruikname van de installatie begin 2022 het beoogde productieplafond van 12 miljard m³ gerealiseerd worden, stelt Gasunie. Dit productieplafond van 12 miljard m3 is mee haalbaar doordat ook de vraag naar laagcalorisch gas vanuit Duitsland, Frankrijk en België de komende jaren met 2 miljard m³ per jaar afneemt.

Gasunie zet de voorbereiding van de stikstofinstallatie in volle gang en start meteen met de marktconsultatie hiervoor. Er vindt ook verder overleg plaats met minister Wiebes, over mogelijke aanpassing van wet- en regelgeving die nodig is om de bouw van de stikstofinstallatie te kunnen realiseren.

Verdere verlaging gaswinning

Gasunie ziet nog meer mogelijkheden om de gaswinning uit het Groningenveld te verlagen. Door de inkoop van extra stikstof in combinatie met aanpassing van bestaande installaties is vanaf medio 2020 een extra besparing aan Groningengas mogelijk van 1 tot 1,5 miljard m³ per jaar, omdat daarmee de inzet van de bestaande stikstofinstallaties verhoogd kan worden. Bovendien levert de ombouw van de Nederlandse industrie naar hoogcalorisch gas een verlaging van de Groningse productie op tussen 2,3 miljard en 3,4 miljard m³ per jaar. Gasunie onderzoekt eveneens of na de ingebruikname van de nieuwe stikstofinstallatie de gasberging in Norg geschikt gemaakt kan worden voor de opslag van laagcalorisch gas dat via menging met stikstof uit hoogcalorisch gas wordt gemaakt.

Inzet hernieuwbare gassen

Door het vergroten van het aanbod van hernieuwbare gassen (groen gas, waterstof) kan een substantiële bijdrage worden geleverd aan het verminderen van de behoefte aan Groningengas. Gasunie stimuleert de inzet van hernieuwbare gassen, omdat zij minder CO2 uitstoten en daardoor de energietransitie helpen versnellen. Door de inzet van hernieuwbare gassen kan per 2025 ongeveer 1 miljard m³ Groningengas per jaar vervangen worden. Het gaat om de inzet van groen gas (via vergisting en vergassing) en een versnelde uitrol van superkritische watervergassing en vergistingsoplossingen. Gasunie heeft in 2017 samen met SCW Systems een demo-vergassingsinstallatie gebouwd in Alkmaar met als doel om deze nieuwe technologie ook op industriële schaal toepasbaar te maken.

Waterstof

Waterstof kan eveneens fungeren als een vervanger van aardgas. Er zijn volop ontwikkelingen op dit gebied. Vanaf ca 2025 zou duurzame waterstof (onder andere afkomstig van wind op zee) jaarlijks een hoeveelheid gas oplopend tot ongeveer 6 miljard m3 kunnen vervangen. Gasunie verkent samen met partners in het North Sea Wind Power Hub-consortium de mogelijkheden om grootschalige windprojecten op de Noordzee te combineren met productie, opslag en transport van duurzame energie in de vorm van waterstof.

Energiebesparing

Natuurlijk blijft energiebesparing door betere isolatie noodzakelijk om het energiegebruik snel terug te dringen. Daarnaast kan de inzet van warmtenetten en hybride warmtepompen de vraag naar aardgas helpen terugdringen. Gasunie is partner in de Warmtealliantie Zuid-Holland die een groot warmtenet in Zuid-Holland wil realiseren. Hiermee kunnen 1 miljoen huishoudens en een vergelijkbaar deel aan tuinbouw en industrie met (rest)warmte beleverd worden. Daardoor kan op jaarbasis circa 1 miljard m³ aan Groningengas bespaard worden.

]]>
https://www.fluxenergie.nl/gasunie-bereidt-ondersteuning-afbouw-gaswinning-groningen-voor/feed/ 0
Gaswinning Groningen uiterlijk in 2030 op nul https://www.fluxenergie.nl/gaswinning-groningen-uiterlijk-in-2030-op-nul/ https://www.fluxenergie.nl/gaswinning-groningen-uiterlijk-in-2030-op-nul/#comments Thu, 29 Mar 2018 15:40:20 +0000 https://www.fluxenergie.nl/?p=61157 Uiterlijk in oktober van het jaar 2022 daalt de gaswinning in Groningen tot minder dan 12 miljard kubieke meter per jaar. Acht jaar later moet de kraan helemaal dicht zijn. Dat heeft het kabinet donderdag besloten. ,,De gaswinning gaat naar nul”, aldus minister Eric Wiebes (Economische Zaken en Klimaat).

Hoogstwaarschijnlijk wordt er in 2022 al minder dan 12 miljard kuub gewonnen, tegen 21,6 miljard kuub in een gemiddeld jaar nu. Als de komende jaren warmer zijn dan gemiddeld, kan de winning in 2022 zelfs al dalen tot 5 miljard kuub, aldus Wiebes. Bij een gemiddelde temperatuur zou de winning uitkomen op 7,5 miljard.

Hoe snel de winning omlaag kan hangt ook af van een reeks aanvullende maatregelen die de minister voor ogen heeft, zoals de bouw van een nieuwe stikstoffabriek voor 500 miljoen euro in Zuidbroek. Daarmee kan gas uit het buitenland geschikt worden gemaakt voor gebruik in Nederland. Mogelijk komt dat ook van ,,regimes die we niet zo prettig vinden als het onze”, maar dat is volgens Wiebes niet anders.

Met deze plannen zal uiteindelijk niet al het gas uit het veld worden gehaald, zei Wiebes. ,,Technisch is het mogelijk de gasbel helemaal uit te putten, maar of het maatschappelijk verantwoord is…” Wiebes wil nog niets kwijt over wat het dichtdraaien van de gaskraan het Rijk gaat kosten. ,,Daarover gaan we komende maand praten. Dit is een dag voor de veiligheid, niet voor de financiën.”

Nu de gaswinning versneld wordt afgebouwd, mogen Groningse dorpen als ’t Zandt volgens de minister weer hopen dat ze aan de sloophamer ontkomen. ,,Dat zou ik toch wel hopen. Als ik er zou wonen zou ik blij zijn”, zei Wiebes. Hij gaat ,,er met de regio over praten”.

Het kabinet acht de ,,gevolgen van de gaswinning maatschappelijk niet langer aanvaardbaar’’. ,,Alleen door het wegnemen van de oorzaak van het aardbevingsrisico kunnen de veiligheid en de veiligheidsbeleving in Groningen op afzienbare termijn worden gegarandeerd.”

De toezichthouder, het Staatstoezicht op de Mijnen, adviseerde na de zware aardbeving bij Zeerijp in januari om de gaswinning zo snel mogelijk af te bouwen naar 12 miljard kuub. Maar ook op dat niveau ,,blijft het risico op een zware aardbeving bestaan”, benadrukt de regering.

]]>
https://www.fluxenergie.nl/gaswinning-groningen-uiterlijk-in-2030-op-nul/feed/ 1
Nieuwe windturbines Yard draaien exclusief voor Eneco https://www.fluxenergie.nl/nieuwe-windturbines-yard-draaien-exclusief-voor-eneco/ https://www.fluxenergie.nl/nieuwe-windturbines-yard-draaien-exclusief-voor-eneco/#respond Thu, 29 Mar 2018 07:38:36 +0000 https://www.fluxenergie.nl/?p=61152 Eneco en Yard Energy hebben een exclusief ‘power purchasing agreement’ (PPA) gesloten. Daarin is overeengekomen dat Eneco zestien jaar lang alle stroom zal afnemen opgewekt door zes nieuw te bouwen windparken van Yard in Nederland.

Deze windparken zullen een gezamenlijke capaciteit van meer dan 200 MW hebben operationeel worden in respectievelijk 2019, 2020 en 2021. Met dit partnership vergroot Eneco haar capaciteit in windenergie met 15% tot een totaal van meer dan 1.500 MW. De zes nieuwe windparken zullen samen 48 windturbines tellen. Die zullen naar verwachting meer dan 700 GWh groene stroom per jaar opwekken, vergelijkbaar met het gemiddeld verbruik van ruim 233.000 huishoudens.

Yard Energy is opgericht in 2004. Het is nu één van de grootste private onshore windontwikkelaars in Nederland. Het huidige patrimonium telt 62 windturbines, samen goed voor 146 MW. Ze staan niet alleen in Nederland, maar ook in Finland en in Polen. De huidige plannen voorzien in de bouw van nog eens 51 turbines. Van vijf daarvan zijn de installatiewerken bezig.

]]>
https://www.fluxenergie.nl/nieuwe-windturbines-yard-draaien-exclusief-voor-eneco/feed/ 0
Geen kandidaten om zonnepark Tommelein te bouwen https://www.fluxenergie.nl/geen-kandidaten-om-zonnepark-tommelein-te-bouwen/ https://www.fluxenergie.nl/geen-kandidaten-om-zonnepark-tommelein-te-bouwen/#respond Thu, 29 Mar 2018 04:06:19 +0000 https://www.fluxenergie.nl/?p=61145 Geen enkel bedrijf is geïnteresseerd om het ‘zonnepark’ van Bart Tommelein (VLD) aan te leggen. Dat bleek uit zijn antwoord in het Vlaamse parlement, op vragen van Andries Gryffroy (N-VA) en Robrecht Bothuyne (CD&V), nochtans coalitiepartners van de Vlaamse energieminister.

In het kader van zijn ‘Zonneplan’ (2016) had Tommelein de ambitie uitgedrukt om installaties voor zonne-energie te bouwen langs spoorlijnen. Een eerste proefproject was gepland langs de hogesnelheidslijn Brussel-Aken, tussen Haasrode en Hoegaarden. Daar zou een vermogen tot 10 MW kunnen worden geïnstalleerd. Tommelein had aangegeven dat hij hierover midden 2016 in overleg was gegaan met zijn federale collega François Bellot (MR) en met spoorwegbeheerder Infrabel.

Bellot niet betrokken?

Maar in het federale parlement, waar Renate Hufkens (VLD) in juli 2016 een gelijkaardige vraag had gesteld, meldde Bellot begin maart 2018: “Mijn kabinet is ter zake niet in het bezit van een brief van minister Bart Tommelein. Mijn kabinet is op geen enkele wijze betrokken in de bedoelde gesprekken.” Maar Infrabel liet hem wel weten “dat er nog geen afgelijnd project bestaat en dus ook nog geen timing, noch een zicht op de kosten: alle technisch-financiële studies moeten nog opgestart worden.”

Tommelein bevestigt nu dat hij wel degelijk op 13 mei 2016 een brief heeft verstuurd naar Bellot. Tegelijk zet hij zijn collega uit de wind. “Deze brief bevatte de vraag om samen met Bellot te werken aan een structurele oplossing voor het plaatsen van windturbines in de buurt van luchthavens en luchtvaartapparatuur. In dit kader heb ik een persoonlijk overleg gehad met minister Bellot op 5 oktober 2016. Tijdens deze vergadering werd ook het project spoorwegbermen besproken. Verdere opvolging van dit project gebeurde echter via Infrabel en niet rechtstreeks met minister Bellot.”

Zeven bedrijven geselecteerd

“Het project spoorwegbermen wordt getrokken door Infrabel, dat hiervoor wel degelijk in een personeelsinzet voorziet. Deze personen hebben meermaals contact gehad met mijn kabinet voor de ontwikkeling van dit project. Infrabel organiseerde in eerste instantie een kwalificatieronde voor mogelijke leveranciers om een PV-project in een dergelijke technischere omgeving te realiseren. Zeven ondernemingen doorliepen die succesvol. Ze ontvingen een bestek voor de proeflocatie, waarbij ook een plaatsbezoek was georganiseerd. Infrabel vroeg deze kandidaten om een bestudeerd, technisch onderbouwd aanbod te doen. Het indienen van offertevoorstellen door de geselecteerde kandidaten diende als een eerste beoordeling van het financiële aspect. De geselecteerde bedrijven hadden tot begin december de tijd om hun offerte in te dienen. Infrabel heeft echter van geen van hen een aanbod ontvangen.”

Toen Infrabel informeerde naar de redenen en de belangrijkste hinderpalen voor het niet indienen van een aanbod verschafte een van de bedrijven verduidelijking. De te grote onzekerheid rond een aantal technische aspecten, zoals bodemstabiliteit van de bermen, concrete en correcte gegevens over de perceelgrootte en mogelijkheid tot en kosten van een netaansluiting in deze specifieke locatie spelen een voorname rol. “Tommelein laat het nu is deze betrokken partijen over om verder, bijvoorbeeld ook met de netbeheerder, na te gaan wat een economisch leefbare omgeving kan zijn voor een voldoende rendabel project. “Op die manier kan verder onderzocht worden hoe deze context gecreëerd kan worden, waarbij tevens een meer onderbouwd inzicht kan gegeven worden in de noodzakelijke steun.”

In Nederland gaat het sneller

“Als we zo’n grote oppervlakte aan terreinen ter beschikking hebben, begrijp ik niet waarom het zo lang moet duren,” meent Frederik-Willem Schiltz (VLD). “Als er in Nederland windmolenparken zonder subsidies worden gebouwd, dan is dat omdat de Nederlandse overheid stabiliteitsstudies heeft gepland en in infrastructuur heeft voorzien, zodat er duidelijkheid is over het concrete kader. Hier sleept dit dossier al twee jaar aan omdat Infrabel niet in staat is om een duidelijk kader aan te bieden. Dat is hemeltergend.”

]]>
https://www.fluxenergie.nl/geen-kandidaten-om-zonnepark-tommelein-te-bouwen/feed/ 0
Enorm zonnepanelenproject in Saudi-Arabië https://www.fluxenergie.nl/enorm-zonnepanelenproject-in-saudi-arabie/ https://www.fluxenergie.nl/enorm-zonnepanelenproject-in-saudi-arabie/#respond Wed, 28 Mar 2018 18:20:23 +0000 https://www.fluxenergie.nl/?p=61150 In Saudi-Arabië moet het grootste zonnepanelenproject in de wereld worden aangelegd. Dat project met een waarde van uiteindelijk 200 miljard dollar zal mede worden gefinancierd door het Japanse technologieconcern Softbank.

De capaciteit van het zonne-energieproject moet in 2030 uitkomen op 200 gigawatt. Dat zou goed zijn voor het jaarlijkse energieverbruik van tientallen miljoenen huishoudens. De deal werd in New York ondertekend door Softbank-topman Masayoshi Son en de invloedrijke Saudische kroonprins Mohammed bin Salman. Bin Salman is momenteel bezig met een bezoek aan de Verenigde Staten en praat daarbij onder meer met de top van het internationale bedrijfsleven over investeringen in zijn land.

Het zonnepark zou moeten leiden tot 100.000 arbeidsplaatsen en een enorme besparing van de energiekosten voor Saudi-Arabië, dat nu nog vooral energie opwekt met olie. Softbank heeft eerder al laten weten miljarden te willen investeren in projecten in Saudi-Arabië, waaronder in een nieuwe stad aan de Rode Zee en duurzame initiatieven.

]]>
https://www.fluxenergie.nl/enorm-zonnepanelenproject-in-saudi-arabie/feed/ 0
Nederlanders verbreken wereldrecords elektrisch rijden https://www.fluxenergie.nl/nederlanders-verbreken-wereldrecords-elektrisch-rijden/ https://www.fluxenergie.nl/nederlanders-verbreken-wereldrecords-elektrisch-rijden/#respond Wed, 28 Mar 2018 06:20:17 +0000 https://www.fluxenergie.nl/?p=61139 Drie Nederlanders hebben een nieuw wereldrecord elektrisch rijden gevestigd. In 24 uur tijd legden zij 2.888 kilometer af met een waterstofelektrische auto. Daarmee verbraken ze zowel het oude wereldrecord waterstofelektrisch als het wereldrecord batterij-elektrisch rijden.

Het eerste record stond met 2.383 kilometer op naam van The Viking & The Scientist, het tweede op naam van de Duitser Horst Lüning. Arjan de Putter, Bart Mulder en Eric de Putter begonnen op zaterdag 24 maart om 11.05 uur bij Tank & Rast Fürholzen-West in München aan hun recordrit. Vandaar uit bezochten ze de vulpunten Fürholzen-West, Vliegveld München, Pentling, Ingolstadt en Ulm. Daarbij respecteerden ze alle snelheidslimieten.

Hyundai-dealer Van der Linden Groep stelde de waterstofauto beschikbaar. Er waren steeds twee mensen aan boord, een chauffeur en een navigator. Bij elke tankbeurt voerde ze ook een wisselbeurt uit, zodat het derde teamlid kon uitrusten in een daarvoor meegenomen camper. Bij het plannen van de recordrit is rekening gehouden met de verkeersdrukte en het netwerk van vulpunten. Als gevolg van verkeersdrukte en enkele onverwachte files is tijdens de rit het rijschema aangepast.

Netwerk noodzakelijk

Met deze wereldrecordpoging wilden de drie Nederlanders aandacht vragen voor de mogelijkheden van waterstof als emissieloze brandstof voor personenauto’s. In Duitsland is er al een netwerk van meer dan veertig waterstofstations. In Nederland zijn dat er op dit moment drie. De Nederlandse regering heeft aangekondigd zeven nieuwe waterstofstations te willen openen.

]]>
https://www.fluxenergie.nl/nederlanders-verbreken-wereldrecords-elektrisch-rijden/feed/ 0
Toekomst voor afgedankte batterijen van elektrische auto’s https://www.fluxenergie.nl/toekomst-voor-afgedankte-batterijen-van-elektrische-autos/ https://www.fluxenergie.nl/toekomst-voor-afgedankte-batterijen-van-elektrische-autos/#respond Wed, 28 Mar 2018 04:50:11 +0000 https://www.fluxenergie.nl/?p=61135 Tijdens de beurs AutoTechnica in Brussels Expo hebben de Vlaamse en Brusselse ministers voor milieu, Joke Schauvliege (CD&V) en Céline Fremault (CDH) een akkoord ondertekend voor de inzameling en de recyclage van afgedankte batterijen waaronder batterijen van hybride, plug-in en elektrische voertuigen (EV-batterijen).

De andere ondertekenaars zijn Bebat en de federaties Traxio, Febiac (automobielsector) en FEE (elektriciteit en elektronica). Bebat is de organisatie die instaat voor de inzameling, het sorteren en recycleren van gebruikte batterijen. In dit akkoord erkennen zowel de overheden als Bebat dat het inzamelen en recycleren van batterijen, specifiek voor de groeiende emobility markt, cruciaal is. Wallonië tekende (nog) niet. De bevolkingsdichtheid is er kleiner, de afstanden tussen de centra groter en er zijn ook veel minder stedelijke agglomeraties en laadpalen. Elektrisch rijden komt er dan ook veel trager op gang dan in Vlaanderen en Brussel.

Bebat maakt zich op voor een belangrijke groei van de e-mobility markt in België en het recycleren van afgedankte EV-batterijen. Door het met de milieuministers afgesloten akkoord kan Bebat verder invulling geven aan de aanvaardingsplicht die rust op producenten en invoerders van alle types van gebruikte batterijen, waaronder ook EV-batterijen.

Sterke toename verwacht

Bebat legt zich reeds sinds enkele jaren ook toe op het recycleren van EV-batterijen. Het wil nu inspelen op de groeiende vraag van de auto-industrie, die een sterke stijging in het aantal elektrische- en hybride voertuigen kent. Naar verwachting zullen tegen 2020 10% van alle nieuwe voertuigen elektrisch zijn. “Bebat zal de rol van after-care partner voor de auto-industrie vervullen dankzij haar jarenlange ervaring in het recycleren van zowel huishoudelijke, industriële als EV-batterijen. In onze meer dan 24.000 inzamelpunten kunnen gebruikte batterijen gratis worden gedeponeerd. In 2017 zamelde Bebat meer dan 3.000 ton batterijen in. Over In het totaal heeft Bebat in de laatste vijf jaar 10.000 EV-batterijen opgehaald en laten recycleren door de beste recyclagebedrijven in België en Europa,” zegt Peter Coonen, gedelegeerd bestuurder van Bebat. “

]]>
https://www.fluxenergie.nl/toekomst-voor-afgedankte-batterijen-van-elektrische-autos/feed/ 0
Waterstofleiding Gasunie verbindt Dow met Yara https://www.fluxenergie.nl/waterstofleiding-gasunie-verbindt-dow-met-yara/ https://www.fluxenergie.nl/waterstofleiding-gasunie-verbindt-dow-met-yara/#respond Tue, 27 Mar 2018 10:06:40 +0000 https://www.fluxenergie.nl/?p=61127 Dow Benelux, Yara en Gasunie hebben in het Industrieel Museum in Sas van Gent overeenkomsten gesloten voor de realisatie van de Green Deal ‘Waterstof voor de regio’. Ze zijn van plan waterstof voor industriële toepassing uit te wisselen via een in onbruik geraakte gastransportleiding.

Het ondergronds transport via het gasnetwerk moet zorgen voor een efficiënt en veilig vervoer van waterstof. De samenwerking maakt onderdeel uit van de Industriesamenwerking voor duurzame groei binnen het Smart Delta Resources platform, (SDR) dat wordt gefaciliteerd door de Zeeuwse ontwikkelingsmaatschappij Impuls. SDR is een samenwerkingsverband van elf energie- en grondstof-intensieve bedrijven in de zuidwestelijke deltaregio. Het wil via cross-sectorale energie- en grondstofconcepten in de regionale procesindustrie een bijdrage leveren aan een duurzame industrie.

De overeenkomst tussen Dow, Yara en Gasunie is de eerste stap naar de realisatie van de waterstofleiding tussen Dow in Terneuzen en Yara in Sluiskil. Wanneer de benodigde vergunningen zijn verkregen, kan de ombouw van de gastransportleiding en de aansluitingen van Dow en Yara starten. Naar verwachting zal hiermee in mei een aanvang worden gemaakt en wordt de leiding in het vierde kwartaal van 2018 ingezet voor het transport van waterstof.

Daling energieverbruik & CO2-besparing

De waterstof die vrijkomt bij de kraakinstallaties van Dow wordt ingezet als grondstof voor de producten van Yara. Yara is een Noors beursgenoteerd bedrijf. Het maakt stikstofhoudende minerale meststoffen en industriële chemicaliën. Het gebruik van waterstof zal leiden tot een daling van het energiegebruik van in eerste instantie 0,15 PJ per jaar. Daarnaast levert het een CO2-besparing op van 10.000 ton. Op termijn kan ook ICL-IP waterstof afnemen. ICL-IP is wereldwijd een van de grootste producenten van kunstmeststoffen en brandvertragers.

Gasunie Waterstof Services (GWS) zal het transport van waterstof tussen Dow in Terneuzen en Yara in Sluiskil verzorgen. GWS is een dochteronderneming van Gasunie. De waterstofleiding in Zeeland is de eerste infrastructuur die GWS in beheer neemt.

“Het is voor de industrie een grote uitdaging om de overheidsdoelstellingen voor CO2-reductie te realiseren,” zegt Gerard van Pijkeren, directeur Gasunie Waterstof Services (GWS). “Waterstof kan als grondstof en als brandstof dienen en bijdragen aan het verlagen van de CO2-emissie in de industrie. De overheid wil dat de CO2-uitstoot in Nederland al in 2030 49% lager is dan in 1990. Als we in 2030 over voldoende waterstof willen beschikken, moeten we nu zowel stappen zetten om de productie op te schalen, als om een dekkend waterstoftransportnetwerk aan te leggen.”

“Dit restwaterstofproject is een volgende stap om onze ambitie voor een zero-emission plant te realiseren,” geeft Michael Schlaug, algemeen directeur van Yara Sluiskil aan. “Sinds 2005 heeft Yara de broeikasgasemissie van haar grootste productievestiging met 60% gereduceerd. Dit terwijl onze productie met 1,5 miljoen ton toenam in diezelfde periode. Nadat we binnen ons hek tegen de grenzen van energie-efficiency aanliepen, zijn we buiten verder gegaan om onze ambitie te verwezenlijken.

]]>
https://www.fluxenergie.nl/waterstofleiding-gasunie-verbindt-dow-met-yara/feed/ 0
Antwerpen wil nutsbedrijven bundelen https://www.fluxenergie.nl/antwerpen-wil-nutsbedrijven-bundelen/ https://www.fluxenergie.nl/antwerpen-wil-nutsbedrijven-bundelen/#respond Tue, 27 Mar 2018 08:10:03 +0000 https://www.fluxenergie.nl/?p=61122 De raden van bestuur van de Antwerpse energie-intercommunales Imea en Iveg en die van kabelintercommunale Integan gaan hun algemene vergaderingen vragen om hun fusie goed te keuren. Die zullen zich in juni hierover kunnen uitspreken. Als de aandeelhouders dit goedkeuren kan op 1 april 2019 Fluvius Antwerpen worden opgericht, een nieuwe intercommunale voor meerdere nutsvoorzieningen in de regio Antwerpen.

De huidige Vlaamse kaart van netbeheerders is een lappendeken. Gas en elektriciteit tellen samen elf netbeheerders, stuk voor stuk intercommunales. Dat is historisch zo gegroeid. Sommige ervan waren al vanaf het begin pure overheidsinstellingen, andere werden gedomineerd door privépartner Electrabel. Sinds de uitstap van Electrabel, intussen Engie, groeide het verlangen om de netbeheerders samen te voegen. Zo’n ingreep kan de efficiëntie vergroten de overheadkosten –vooral die van de talrijke bestuursmandaten– verlagen. Maar ze brengt ook logisch met zich mee dat de nettarieven overal dezelfde worden. Een goede zaak voor onder meer heel wat West-Vlaamse gemeenten, maar vooral de Antwerpse consumenten zouden dan meer moeten betalen voor elektriciteit en gas.

De operationele taken worden nu uitgevoerd door twee werkmaatschappijen, Eandis en Infrax. Die zullen op 1 jullie 2018 samensmelten tot Fluvius.

Vorig jaar sprong de instap van het Chinese State Grid in Eandis af, niet om geopolitieke redenen, maar omdat de stad Antwerpen de stekker trok uit de hiervoor noodzakelijke fusie van de netbeheerders. Dit kon doordat Antwerpen een ruime meerderheid van aandelen heeft in een van die netbeheerders, Imea. De stad Antwerpen heeft de intentie om het beheer van de nutsvoorzieningen in Antwerpen te bundelen in één intercommunale. De andere gemeenten die nu participeren in Integan, Imea of Iveg kunnen dan in 2019 beslissen of ze mee in Fluvius Antwerpen stappen dan wel uitstappen en zich bij de wellicht eengemaakte (nieuwe) netbeheerder voor de rest van Vlaanderen aansluiten. Fluvius zou als werkmaatschappij voor beide nieuwe netbeheerder kunnen blijven werken.

Lappendeken

Imea is bevoegd voor energiedistributie in het grootste deel van de stad Antwerpen en in vijf andere gemeenten. Iveg is actief in de overige delen van de stad Antwerpen en in zestien gemeenten in voornamelijk de provincie Antwerpen. Naast energie staat het in sommige gemeenten ook in voor riolering. Bepaalde gemeenten zijn voor aardgas aangesloten bij een andere netbeheerder dan voor aardgas. Integan is een intercommunale voor kabel- en telecomdiensten in veertien steden en gemeenten in de provincie Antwerpen, niet precies dezelfde als die van Imea en Iveg.

Iveg-voorzitter en CD&V-burgemeester van Nijlen Paul Verbeeck steunt de fusie, maar bij de andere kleine gemeenten klinkt terughoudendheid. Ze vrezen de dominantie van de stad Antwerpen. “We bekijken nog alle mogelijkheden, maar het valt te vrezen dat de kleinste gemeenten helemaal geen vertegenwoordiger zullen hebben in de raad van bestuur en alleen hun stem kunnen laten horen op de algemene vergaderingen,” zegt André Van de Vyver (Groen), burgemeester van Zwijndrecht.

“Wellicht is deze fusie slechts een tussenstap,” oppert Frank Wilrycx (VLD), burgemeester van Merksplas. “We hebben toelichting gevraagd, maar nog niet ontvangen. Zo is het financiële plaatje nog niet duidelijk. Hoe zal bijvoorbeeld de waarde van de huidige aandelen in Iveg worden bepaald bij een eventuele uitstap?” Intuïtief is hij niet geneigd mee in Fluvius Antwerpen te stappen. “Het grondgebied van Merksplas sluit geografisch niet aan bij dat van Antwerpen en randgemeenten. Bovendien zitten we met onze 10.000 inwoners in een wanverhouding tegenover Antwerpen, met zowat 450.000 inwoners. Samenwerking met onze buurgemeenten lijkt me logischer. Maar een stroomlijning van netbeheerders is wenselijk. Nu hebben we een netbeheerder voor gas en een andere voor elektriciteit.”

Uit twee ogenschijnlijk kleine fouten in het persbericht over de beoogde fusie van Imea, Iveg en Integan blijkt dat de ongerustheid van de kleine gemeenten voor Antwerpse dominantie niet onterecht is. Zo wordt alleen Antwerpen er een stad genoemd, de stad Mortsel wordt erin omschreven als een gewone gemeente. En het woord gemeente heeft er een kleine g, maar Stad Antwerpen draagt er een hoofdletter S.

]]>
https://www.fluxenergie.nl/antwerpen-wil-nutsbedrijven-bundelen/feed/ 0
Offshore-wind moet groeien naar 11,5 gigawatt https://www.fluxenergie.nl/offshore-wind-moet-groeien-naar-115-gigawatt/ https://www.fluxenergie.nl/offshore-wind-moet-groeien-naar-115-gigawatt/#respond Tue, 27 Mar 2018 07:20:25 +0000 https://www.fluxenergie.nl/?p=61120 Tot 2023 worden op basis van het Energieakkoord uit 2013 op de Nederlandse Noordzee vijf windparken gebouwd met een totaal vermogen van 3,5 gigawatt, bovenop de 1 GW van bestaande windparken. Volgens het regeerakkoord moet er tussen 2024 en 2030 nog eens 7 GW aan windparken op zee bij komen.

Vandaag heeft het kabinet met de ‘Routekaart windenergie op zee 2030’ zijn plannen voor de doorgroei van windenergie op zee tussen 2024 en 2030 gepresenteerd. Deze routekaart geeft aan welke windenergiegebieden op de Nederlandse Noordzee wanneer en met welke omvang uitgegeven en in gebruik genomen worden. De voortzetting van dit beleid van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat voor wind op zee geeft zowel de offshore windindustrie als netbeheerder TenneT duidelijkheid en continuïteit. De windparken die in de komende jaren worden voorbereid komen in Hollandse Kust (west), Ten noorden van de Waddeneilanden en IJmuiden Ver.

Net als de huidige routekaart, die geldt tot 2023, is dit een belangrijke leidraad in de verdere uitrol van wind op zee tot 2030. TenneT sluit de windparken aan via een net op zee. Het afgelopen jaar heeft TenneT voorwerk gedaan om tot innovatieve en kosteneffectieve netconcepten te komen voor deze windparkaansluitingen.

Om offshore windenergie op grote schaal en op grotere afstand kosteneffectief aan te kunnen sluiten, zoals in IJmuiden Ver het geval is, wordt de toepassing van gelijkstroomverbindingen noodzakelijk. Verdere innovatie moet het mogelijk maken dat deze gelijkstroomverbindingen een vermogen krijgen tussen de 1.200 en 2.000 MW. Deze hogere vermogens maken het mogelijk IJmuiden Ver met minder verbindingen (o.a. kabels) en met minder ruimtelijke impact in te passen.

TenneT onderzoekt samen met de betreffende ministeries de mogelijkheid om in IJmuiden Ver een eiland te realiseren waarop conversie- en transformatorstation kunnen worden geplaatst. Windparken worden hier vervolgens op aangesloten. Dit is mogelijk goedkoper dan meerdere grote gelijkstroomplatforms op zee. Een eiland biedt – naast de mogelijke kostenvoordelen – ook mogelijkheden voor omzetting van windenergie naar waterstof, het faciliteren van een zogenoemde Windconnector, en haven- en onderhoudsfaciliteiten. Een Windconnector naar het Verenigd Koninkrijk maakt het mogelijk de infrastructuur te gebruiken voor zowel de aansluiting van windparken als verdere integratie van de internationale elektriciteitsmarkt. Het net op zee kan op deze manier tot wel twee keer efficiënter worden benut. Dit draagt bij aan een verlaging van de kostprijs van windenergie op zee (link Persbericht Windconnecter). Een eiland bij IJmuiden Ver kan ook waardevolle ervaringen opleveren voor een grootschaliger energie-eiland verder weg op de Noordzee na 2030.

In 2030 zal op een groot aantal momenten het aanbod van elektriciteit uit hernieuwbare energiebronnen samen naar verwachting groter zijn dan de vraag. Dit vraagt om een verdere transitie naar een duurzaam energiesysteem. Denk aan elektrificatie bij verwarming van gebouwen, mobiliteit en de industrie. Ook de omzetting van elektriciteit naar waterstof is een serieuze te onderzoeken mogelijkheid.

]]>
https://www.fluxenergie.nl/offshore-wind-moet-groeien-naar-115-gigawatt/feed/ 0
Hoogste Nederlandse hoogspanningsmast staat in Abennes https://www.fluxenergie.nl/hoogste-nederlandse-hoogspanningsmast-staat-in-abennes/ https://www.fluxenergie.nl/hoogste-nederlandse-hoogspanningsmast-staat-in-abennes/#respond Mon, 26 Mar 2018 09:48:18 +0000 https://www.fluxenergie.nl/?p=61115 Nabij de Ringvaart in Abbenes (Haarlemmermeer) heeft Wagenborg VWT in opdracht van hoogspanningsnetbeheerder Tennet de hoogste wintrackmast van Nederland geplaatst. Deze mast heeft een hoogte van 80 meter en weeg 50 ton. Hij maakt deel uit van de Noordring, de nieuwe 380 kV-hoogspanningsverbinding tussen Beverwijk en Bleiswijk.

Deze verbinding is met een lengte van 65 kilometer de langste Nederlandse bovengrondse hoogspanningsverbinding in Nederland. Ze is belangrijk voor de leveringszekerheid van elektriciteit in de Randstad en voor het transport van groene energie uit de windparken, die voorzien zijn in de Noordzee.

De andere nieuwe hoogspanningsmasten tussen Beverwijk en Bleiswijk bestaan uit twee delen, samen goed voor een lengte van 50 tot 55 meter. De mast in Abennes bestaat uit drie delen. Bij de Ringvaart zijn de masten extra hoog om de scheepvaart een veilige doorvaarhoogte te garanderen. Aan de andere zijde van de Ringvaart, in de gemeente Kaag en Braassem, had Tennet al een extra hoge mast geplaatst. Deze hoogspanningsmast is ‘slechts’ 76 meter hoog, omdat deze gemeente 4 meter hoger ligt dan Abbenes. De hoogspanningslijnen, zes bundels met elk vier lijnen, worden nog voor de zomer in de wintrackmasten getrokken.

Een deel van de Noordring, 10 van de 65 km, is ondergronds aangelegd, zodat er nauwelijks lokale impact is op het landschap. “Meer kan gewoonweg nu niet. We zijn nog aan het experimenteren met ondergrondse 380 kV-transmissie, over in totaal 20 km in heel Nederland,” zegt Tennet-woordvoerster Eefje van Gorp. “In de Randstad 380 kV Zuidring ligt nabij Delft 10 km 380 kV ondergronds. Deze verbinding wordt samen met TU Delft en TU Eindhoven nauw gemonitord.” In België heeft netbeheerder Elia de Stevinverbinding –essentieel voor het transport van de stroom uit de toekomstige winparken in de Noordzee naar het binnenland– deels ondergronds aangelegd.

Halverwege 2019 klaar

Momenteel worden er volop hoogspanningsmasten geplaatst tussen Vijfhuizen en Bleiswijk. 59 staan er al, 54 komen er nog bij. Tussen Beverwijk en Bleiswijk zijn al 38 masten in gebruik genomen. In totaal bestaat de Randstad 380 kV-Noordring uit 151 masten. Halverwege 2019 moet hij klaar zijn voor ingebruikname.

Tennet is als transmissienetbeheerder actief Nederland en Duitsland. Met ruim 23.000 kilometer aan hoogspanningsverbindingen en ongeveer 4.000 medewerkers verzorgt het de elektriciteitsvoorziening voor 41 miljoen eindgebruikers.

]]>
https://www.fluxenergie.nl/hoogste-nederlandse-hoogspanningsmast-staat-in-abennes/feed/ 0
Elia versterkt greep op Duits transmissienet 50Hertz https://www.fluxenergie.nl/elia-versterkt-greep-op-duitse-transmissienet-50hertz/ https://www.fluxenergie.nl/elia-versterkt-greep-op-duitse-transmissienet-50hertz/#respond Mon, 26 Mar 2018 07:13:31 +0000 https://www.fluxenergie.nl/?p=61110 Elia, de Belgische transmissienetbeheerder voor elektriciteit, verhoogt zijn belang in het Duitse net 50Hertz van 60 naar 80%. Die beslissing zorgt in Duitsland voor opluchting, want de andere kandidaat-overnemer was het Chinese State Grid.

50Hertz is een van de vier transmissienetbeheerders in Duitsland, bevoegd voor Hamburg en in de Duitse deelstaten op het grondgebied van de vroegere DDR (Oost-Duitsland). In 2010 kocht Elia van Vattenfall 60% van de aandelen in Eurogrid, de holding boven 50Hertz. Sindsdien is 50Hertz in de jaarcijfers van Elia goed voor ongeveer de helft van de winst.

De overige 40% van de aandelen in Eurogrid is in handen van het Australische infrastructuurfonds IFM Investors. De Australiërs wensten de helft daarvan te verkopen. Ze hadden een bod ontvangen van State Grid en waren ze daarmee zelfs akkoord gegaan. Maar de Duitse publieke opinie reageerde erg onrustig. Elia maakt nu gebruik van zijn voorkooprecht om dit pakket zelf over te nemen.

Het zal de transactieprijs, 976,5 miljoen euro, deels (70%) financieren via hybride leningen en deels (30%) via de uitgifte van obligaties. Een en ander zal geen gevolgen hebben op de transmissietarieven in de facturen van de elektriciteitsverbruikers. Deze tarieven zijn zowel in België als in Duitsland gereguleerd.

State Grid in Europa

Het aandeel van Elia zelf is genoteerd op de beurs van Brussel. De belangrijkste aandeelhouder is de gemeentelijke holding Publi-T. Voor State Grid is het de twee keer dat het een Europese overname gekelderd ziet door een onderneming die wordt gecontroleerd door de Belgische gemeenten. Twee jaar gebeurde dit met het Belgische distributienetbedrijf Eandis. Het slaagde er wel in strategische belangen op te bouwen in stroomnetbedrijven in Griekenland, Italië en Portugal.

Volgens sommige media zou de Duitse regering bij Elia hebben aangedrongen om gebruik te maken van zijn voorkooprecht. Elia ontkent dit. Maar er zou ook overleg zijn geweest tussen de Duitse en de Belgische regering. Sinds onder meer de overname van robotproducent Kuka door Chinezen is er in Duitsland een wet tot stand gekomen die Chinese staatsbedrijven verbiedt participaties van 25% of meer te bezitten in Duitse bedrijven. Maar zelfs 20% in een bedrijf zoals 50Hertz lag er erg gevoelig.

]]>
https://www.fluxenergie.nl/elia-versterkt-greep-op-duitse-transmissienet-50hertz/feed/ 0
Nima Tolou Ingenieur van het Jaar https://www.fluxenergie.nl/nima-tolou-ingenieur-van-het-jaar/ https://www.fluxenergie.nl/nima-tolou-ingenieur-van-het-jaar/#respond Fri, 23 Mar 2018 06:10:16 +0000 https://www.fluxenergie.nl/?p=61106 Het Koninklijk Instituut Van Ingenieurs (Kivi) heeft Nima Tolou uitgeroepen tot Ingenieur van het Jaar. Hij ontving hiervoor tijdens de Dag van de Ingenieur in Groningen de Prins Friso Ingenieursprijs 2018 in het bijzijn van de prinsessen Beatrix en Mabel.

Het Kivi kent deze prijs jaarlijks toe aan de ingenieur die zich onderscheidt in expertise, innoverend vermogen, maatschappelijke impact en ondernemerschap. De 35-jarige Tolou is medeoprichter van de startup Flexous en universitair docent in precisiemechatronica aan de TU Delft. Hij gebruikte zijn kennis van elastische mechanismen en micro-elektromechanische systemen (Mems) voor het ontwikkelen van een horloge met een compleet nieuw tijdmechanisme in een hecht team met de afdeling Tag Heuer/Zenith van uurwerkenproducent Moët Hennessy Louis Vuitton (LVMH)) en Flexous.

Batterijloze apparaten

Daarbij zette hij een 350-jarige techniek op z’n kop. De door Tolou ontworpen oscillator die het traditionele drijfveermechaniek in het horloge vervangt, is ook op andere manieren te gebruiken. In een horloge zet de oscillator energie namelijk om in bewegingen, maar het tegenovergestelde –bewegingen omzetten in energie– blijkt ook mogelijk. Met dit principe heeft Tolou een sleutel in handen voor batterijloze sensoren en andere microwatt apparaten die hun energie uit de omgeving halen.

Het toepassingsgebied is volgens het Kivi enorm, van Internet of Things tot de healthcare sector, met bijvoorbeeld batterijen voor een pacemaker die opgeladen worden door de beweging van het hart zelf.

Publieksprijs

Jan Klok (34) kwam als winnaar uit de publieksstemming van de Prins Friso Ingenieursprijs. Als procestechnoloog bij Paqell en project manager bij Wetsus weet hij theoretische inzichten te valoriseren door de snelle omzetting van onderzoeksresultaten naar de praktijk. Klok zorgt voor een belangrijke vergroening, stelt de jury, onder andere binnen de traditionele olie- en gassector. Zijn onderzoek heeft een sterk verbeterde ontzwavelingstechnologie opgeleverd, waarbij bacteriën het werk doen en er minder bijproducten tijdens het proces vrij komen.

Runner-up

Runner-up 2018 is Sander den Blanken (44), algemeen directeur van Arup Nederland. Hij erkent de maatschappelijke opgave van het (her)ontwikkelen, reconstrueren en innoveren van het materiaal staal, door gebruik te maken van de circulaire mogelijkheden. Tevens zet Sander den Blanken zich in voor het Platform Stalen Bruggen, geïnitieerd door TNO en de TU Delft, om ingenieurs te stimuleren hun expertise te delen.

Aanstormend talent

Korné Walhout (27), algemeen directeur bij Walhout Civil, ontving de prijs voor Aanstormend Talent. Walhout werkte de afgelopen jaren aan innovatieve projecten, waaronder de berging van de Costa Concordia, en het crisismanagement en het herstel van havens, vaargeulen en waterkeringen op Sint Maarten, Saba en Sint Eustatius na orkaan Irma.

]]>
https://www.fluxenergie.nl/nima-tolou-ingenieur-van-het-jaar/feed/ 0
Wind gaat extra geld in Belgische schatkist blazen https://www.fluxenergie.nl/wind-gaat-extra-geld-in-belgische-schatkist-blazen/ https://www.fluxenergie.nl/wind-gaat-extra-geld-in-belgische-schatkist-blazen/#respond Fri, 23 Mar 2018 04:27:05 +0000 https://www.fluxenergie.nl/?p=61102 Vanaf dit jaar geniet de Belgische fiscus mee van de winsten behaalde door de coöperaties voor duurzame energie. Sommige coöperanten zullen ook wat extra dividend incasseren, anderen zullen moeten inleveren.

Dat heeft te maken met de veranderingen in de belastingwetgeving. Tot einde 2017 waren dividenden van coöperatieve aandelen vrijgesteld van belastingen tot maximaal 190 euro per jaar en per belastingplichtige. Wanneer het brutobedrag bij een coöperatieve hoger lag, moest deze zelf 30% roerende voorheffing inhouden op het hogere bedrag en dit doorstorten aan de fiscus.

Coöperanten die dividenden ontvingen uit meerdere coöperatieven en daarmee boven de 190 euro uitkwam, moesten het bedrag boven de 190 euro het volgende jaar aangeven in hun belastingaangifte.

Vanaf de dividenden die dit jaar worden uitbetaald geldt een omgekeerde aanpak. De coöperaties moeten vanaf de eerste eurocent roerende voorheffing inhouden en op de rekening van de fiscus storten. Coöperanten die een deel van of heel de roerende voorheffing willen recupereren zullen dit moeten aangeven. Een eventuele vergetelheid werkt dus niet meer in hun voordeel, maar in hun nadeel.

Nieuw en algemeen plafond

Ook het plafond van 190 euro verdwijnt. In plaats daarvan komt er een algemene vrijstelling op alle dividenden uit aandelen van maximaal 627 euro. Ook dit verloopt via de belastingaangifte van het volgende jaar, zodat de ingehouden roerende voorheffing ruwweg anderhalf jaar in de schatkist blijft zitten.

Concreet betekent dit dat wie uitsluitend coöperatieve aandelen bezit en daarvoor maximaal 190 euro aan dividend incasseert niets verliest of wint, maar wel anderhalf jaar extra moet wachten op 30% van dit bedrag. Wie uitsluitend coöperatieve aandelen bezit, maar jaarlijks tussen 190 en 627 euro aan bruto dividend incasseert, doet een goede zaak. Wie grotere pakketten aandelen bezit die dividenden uitreiken –coöperatieve en andere– ziet het vroegere voordeel van coöperatieve ten opzichte van andere aandelen wegvallen.

Rendement blijft mooi

De belangrijkste coöperatie in België is Cera, gegroeid uit de Raiffeisenkassen en nu referentieaandeelhouder van de bank KBC, goed voor meer dan 400.000 coöperanten. De laatste jaren herwon de coöperatieve bedrijfsvorm aan populariteit in de sector hernieuwbare energie, vooral in windenergie, maar ook in zonne-energie en waterkracht.

De wetswijzing maakt investeren in energie-coöperaties niet plots een tweede of derde keus. De grootste ervan, Ecopower (ruim 50.000 aandeelhouders), keerde vorig jaar een dividend van 4% uit. Het regionale Wase Wind keerde zelfs 5,5% uit streeft ernaar om dit jaar –het boekjaar eindigt pas op 31 maart– weer te doen. Zelfs met 30% belasting eraf blijven dit uitzonderlijke cijfers.

]]>
https://www.fluxenergie.nl/wind-gaat-extra-geld-in-belgische-schatkist-blazen/feed/ 0
Assen en Zwolle koplopers in opladen elektrische auto’s https://www.fluxenergie.nl/assen-en-zwolle-koplopers-in-opladen-elektrische-autos/ https://www.fluxenergie.nl/assen-en-zwolle-koplopers-in-opladen-elektrische-autos/#respond Thu, 22 Mar 2018 10:42:17 +0000 https://www.fluxenergie.nl/?p=61083 Assen en Zwolle nemen het voortouw wat betreft het opladen van elektrische auto’s in grote steden. Dit blijkt uit een onderzoek van Newmotion.

De aanbieder van laadoplossingen analyseerde de afgelopen twee jaar zo’n 6 miljoen publieke laadsessies in Nederland. Zo liet Assen in 2017 een stijging van het aantal laadsessies van bijna 50% zien ten opzichte van een jaar eerder. Op de tweede plaats komt Zwolle, waar het aantal sessies een groei van 36% liet zien. Het onderzoek van NewMotion laat ook zien dat het totale aantal laadsessies op Europees niveau met 20% is gestegen.

Ook in de Randstad werd in 2017 aanzienlijk vaker ‘gestekkerd’ dan in 2016. Zo sloot men in Den Haag 211.000 keer een auto aan op een publieke laadpaal, 26,5% vaker dan in 2016. Ook in Amsterdam en Rotterdam nam het aantal sessies toe, met respectievelijk ruim 18% en bijna 17%.

Minder vaak laden in Middelburg en Den Bosch

Niet overal in Nederland was sprake van een groeiend aantal laadsessies. Zo waren er vorig jaar in Middelburg ruim 100 laadsessies minder – een daling met meer dan 7%. In Den Bosch nam het aantal sessies af met iets meer dan 4%. Opvallend genoeg werden in deze stad meer kWh geladen, ondanks een teruglopend aantal laadmomenten.

20% meer laadsessies in Europa

In Duitsland, Frankrijk, het Verenigd Koninkrijk en Nederland nam het aantal publieke laadsessies in 2017 met 20% toe. In totaal werd er ruim 3 miljoen keer gebruikgemaakt van de publieke laadpunten in het NewMotion-netwerk. Met name Duitsland laat een exponentiele groei van 356% zien ten opzichte van 2016.

]]>
https://www.fluxenergie.nl/assen-en-zwolle-koplopers-in-opladen-elektrische-autos/feed/ 0
Financiële rugwind voor Innogy Eemshaven https://www.fluxenergie.nl/financiele-rugwind-voor-innogy-eemshaven/ https://www.fluxenergie.nl/financiele-rugwind-voor-innogy-eemshaven/#respond Thu, 22 Mar 2018 10:20:48 +0000 https://www.fluxenergie.nl/?p=61079 Innogy staat een flinke stap dichter bij de bouw van het nieuwe windpark Eemshaven. De aanvraag van het elektriciteitsbedrijf voor overheidssubsidie vanuit Stimulering Duurzame Energieproductie (SDE+) is goedgekeurd.

Windpark Eemshaven zal een vermogen krijgen van circa 50 MW. Het wordt uitgebouwd in drie zones, Oostpolder, Westereems III en Oostpolderdijk. Tegen Oostpolder, het grootste van deze drie deelparken, loopt nog een procedure bij de Raad van State. De uitspraak kan nog een half jaar op zich laten wachten.

Innogy wil hier acht turbines met een gezamenlijk vermogen van ongeveer 33 MW plaatsen. De lokale coöperatie Waddenwind wil hier dertien turbines plaatsen, samen goed voor 52 MW. Ook zij hebben een subsidie-aanvraag ingediend. De procedure bij de Raad van State is ook tegen de bouw van deze turbines gericht.

Meer overheidsgrond ter beschikking stellen

In Oostpolderdijk plant Innogy drie turbines op de zeedijk ten oosten van de haven. De zeedijk is eigendom van de Nederlandse staat. “Innogy pleit al langer voor de ontwikkeling van duurzame energie op rijksgronden. Recent meldde het voortgangsrapport over het Energieakkoord dat de overheid hierop wil inzetten. Wij kijken ernaar uit om hieraan mee te werken,” zet Jorrit de Jong, woordvoerder van Innogy.

De twee nieuwe turbines voor Westereems III moeten twee kleinere en oudere exemplaren vervangen in het noordwesten van de haven. De nieuwe windtiurbines zullen niet op dezelfde plaats staan als de oude, want daar komt er een heliport.

Indien de Raad van State groen licht geeft zal het nieuwe windpark in 2019 en 2019 worden gebouwd. Daarmee zou de provincie Groningen ook haar provinciale taakstelling van 855,5 MW op het land in 2020 halen.

]]>
https://www.fluxenergie.nl/financiele-rugwind-voor-innogy-eemshaven/feed/ 0
Shell-topman Ben van Beurden: fossiele brandstoffen nog hard nodig https://www.fluxenergie.nl/shell-topman-ben-van-beurden-fossiele-brandstoffen-nog-hard-nodig/ https://www.fluxenergie.nl/shell-topman-ben-van-beurden-fossiele-brandstoffen-nog-hard-nodig/#respond Wed, 21 Mar 2018 09:19:12 +0000 https://www.fluxenergie.nl/?p=61075 “Er is meer nodig voor een schonere toekomst dan een groter aantal elektrische auto’s. Bovendien kunnen we op dit moment nog niet zonder fossiele brandstoffen.” Dat was de boodschap van Shell-topman Ben van Beurden maandagavond tijdens de eerste Elsevier Economielezing in de Rode Hoed in Amsterdam. “Zelfs als iedereen op stroom (of waterstof) gaat rijden, kunnen we niet zonder gas of olie.”

“Ik weet dat sommige mensen denken dat de wereld morgen – en anders overmorgen – kan stoppen met traditionele brandstoffen. Als dat inderdaad zou kunnen, dan zou ik dat van harte toejuichen. Al was het maar omdat ik denk dat Shell succesvol kan zijn in welk energiesysteem dan ook. Maar het is allemaal niet zo eenvoudig als wel eens wordt beweerd”, vertelde de bestuursvoorzitter van Shell.

Volgens Van Beurden zijn elektrische auto’s slechts een deel van de oplossing. “Volgens Bloomberg’s New Energy Finance Forecast heeft rond 2040 1 op de 3 auto’s op de wereld een stekker. Volgens de Boston Consultancy Group is tien jaar eerder, rond 2030, de helft van alle auto’s al (deels) elektrisch. Het zal hoe dan ook hard gaan.” Maar deze ontwikkeling verloopt niet overal en voor iedereen even snel, voorspelt Van Beurden. “Zo kan iedereen zich voorstellen dat het commercieel personenvervoer snel overstapt op elektrisch rijden. Taxichauffeurs rijden bijvoorbeeld veel kilometers en verdienen daardoor de investering in een dure elektrische auto snel terug.”

Investering

“Maar stel je voor dat het omaatje waar tweedehandsautohandelaren het altijd over hebben, echt bestaat. Ze heeft het niet breed, maar ze komt rond. Ze gebruikt haar autootje alleen voor de wekelijkse boodschappen. Maar ze rijdt zo weinig dat ze de investering in een nieuwe elektrische auto er nooit uit haalt. De realiteit dicteert dat mensen dan minder snel geneigd zijn om zo’n investering te doen. Is dit leuk? Nee. Is dit hoe het werkt? Ik ben bang van wel.”

Daarnaast verschilt de verspreiding van de elektrische auto volgens Van Beurden per land en streek. “Ook dit hangt sterk samen met de prijs van het voertuig, het aantal kilometer dat mensen met hun auto rijden, de staat van de infrastructuur en de kosten van elektriciteit in vergelijking met andere brandstoffen. Misschien heb ik het mis, maar ik geloof bijvoorbeeld niet dat de miljard mensen die op dit moment geen toegang hebben tot elektriciteit hun eerste stroom zullen gebruiken om hun Tesla op te laden.”

Groeiende markt

Volgens berekeningen van het scenarioteam van Shell neemt het aandeel van elektriciteit in de totale energiebehoefte van de wereld de komende jaren flink toe. “Tegen 2035 kan het al 30% zijn. En 50% rond 2060. Het is een groeiende markt en Shell wil hierin dan ook een steeds actievere rol spelen. Zo kunnen mensen inmiddels op steeds meer plekken met behulp van Shell hun elektrische auto opladen, thuis, op het werk en op onze tankstations. En zet Shell, bijvoorbeeld met de overname van het Britse energiebedrijf First Utility, stappen op de markt voor de stroom die uit het stopcontact komt.”

Als we de energietransitie tot een succes willen maken, moeten we teleurstellingen voorkomen, vindt Van Beurden. “Als de teleurstelling namelijk te groot is, dan stel je je doelen niet bij, maar dan geef je op. En dat kunnen we ons niet veroorloven. Daarvoor is het te belangrijk. Grote veranderingen gaan in kleine stappen. We moeten hoog mikken, graag zelfs, maar onze doelen moeten ook haalbaar zijn.”

De volledige tekst van de speech is hier terug te lezen. 

]]>
https://www.fluxenergie.nl/shell-topman-ben-van-beurden-fossiele-brandstoffen-nog-hard-nodig/feed/ 0
Belgische waterkracht blijft overwegend Waals https://www.fluxenergie.nl/belgische-hydro-elektriciteit-blijft-overwegend-waals/ https://www.fluxenergie.nl/belgische-hydro-elektriciteit-blijft-overwegend-waals/#respond Wed, 21 Mar 2018 05:48:59 +0000 https://www.fluxenergie.nl/?p=61056 In de loop van 2017 zijn in België vijf extra installaties voor de productie van hydro-elektriciteit opgeleverd. Het gaat overwegend om oude watermolens, die nu opnieuw draaien. Ook na deze bescheiden toename blijft hydro-elektriciteit in België een overwegend Waals gebeuren.

Het hele Belgische productiepark voor hydro-elektricteit heeft, mits er voldoende water door de rivieren stroomt, een vermogen van 109,4 MW. Dat is ongeveer een kwart van de kleinste Belgische kernreactor en vergelijkbaar met een bescheiden traditionele elektriciteitscentrale.

Van de 154 Belgische waterkrachtcentrales staan er 141 in Wallonië en 13 in Vlaanderen. Wallonië dankt dit overwicht vooral aan zijn geografie. In vermogen is dit overwicht nog indrukwekkender: 106,5 van de 109,4 MW is Waals. De meeste waterkrachtcentrales staan in de stroombekkens van de Maas, de Amblève, de Semois en de Chiers. De zes centrales langs de Maas stroomafwaarts van Namen zijn samen goed voor 60% van het totale vermogen.

2017 was een zwak jaar voor de Belgische waterkracht, zegt Apere, de Waalse organisatie voor de promotie van groene stroom. Door de droogte viel de elektricteitsproductie per installatie terug tot 70 à 75% van het verwachte jaargemiddelde.

Productiepark blijft zachtjes groeien

2018 lijkt een beter jaar te zullen worden, door de ingebruikname van nieuwe installaties. De opvallendste uitbreidingen zijn de capaciteitsverhoging van de centrale van Méry langs de Ourthe tot 100 kW en de ingebruikname van een installatie van 2,3 MW op de sluis van Ternaaien (Lanaye), de verbinding van de Maas met het Albertkanaal. In Tailfer langs de Maas komt er 1,5 MW bij en in Kain langs de Schelde 171 kW. Ook de renovatie van oude watermolens blijft op koers.

]]>
https://www.fluxenergie.nl/belgische-hydro-elektriciteit-blijft-overwegend-waals/feed/ 0
Transformatoren onderzeese Cobra-kabel aangekomen in Eemshaven https://www.fluxenergie.nl/transformatoren-onderzeese-cobra-kabel-aangekomen-in-eemshaven/ https://www.fluxenergie.nl/transformatoren-onderzeese-cobra-kabel-aangekomen-in-eemshaven/#respond Wed, 21 Mar 2018 05:10:42 +0000 https://www.fluxenergie.nl/?p=61070 De transformatoren voor de onderzeese hoogspanningskabel Cobracable zijn aangekomen op de bouwplaats in Eemshaven. Het transport vanuit de Siemensfabriek in Neurenberg gebeurde in drie fasen: eerst op een oplegger, dan op een schip en daarna weer op een oplegger,

Cobracable is een een 325 kilometer lange kabelverbinding met een capaciteit van circa 700 MW tussen Eemshaven en het Deense Endrup. De verbinding wordt uitgevoerd als een hoogspanningsgelijkstroomkabel (High Voltage Direct Current, HVDC) omdat er gelijkstroom weinig verliezen veroorzaakt bij elektriciteitstransport over lange afstanden. Twee convertorstations op land, één in Nederland en één in Denemarken, zijn nodig om de kabel aan te kunnen sluiten op het Nederlandse, respectievelijk Deense transportnet. De kabel moet in de tweede helft van 2019 in bedrijf zijn.

De converterstations zullen de elektriciteit, naargelang de transportrichting, omzetten van gelijkstroom naar wisselstroom en vice versa. De transformator past er vervolgens de wisselspanning van de converter aan wordt aan de spanning van het Nederlandse net (380 kV) aan, zodat de stroom die over de Cobra-kabel kan worden getransporteerd probleemloos kan worden aangesloten op de hoogspanningsnetten in Denemarken (400 kV) en in Nederland (380 kV).

Duurzaamheid en leveringszekerheid

Cobracable speelt een belangrijke rol in de verwezenlijking van een duurzame, internationale elektriciteitsmarkt. Nederland en Denemarken kunnen met de kabel groene stroom uitwisselen op een eenvoudige, veilige en milieuvriendelijke wijze. Zo kan Nederland bijvoorbeeld meer duurzame windenergie importeren uit Denemarken. Op momenten dat er weinig wind is in Denemarken, kan de kabel de leveringszekerheid van elektriciteit in Denemarken vergroten.

Siemens is als leverancier van de elektrische installatie tevens verantwoordelijk voor de plaatsing daarvan in de converterstations in Nederland en Denemarken. In Nederland neemt Siemens daarnaast ook het civiele gedeelte van het converterstation voor zijn rekening. De Nederlandse transportnetbeheerder Tennet legt de onderzeese kabel aan.

In 2008 realiseerde Tennet ook al de Norned-kabel tussen Nederland en Noorwegen (capaciteit: 700 MW, lengte: 580 km) en in 2011 de BritNed-kabel tussen Nederland en het Verenigd Koninkrijk (capaciteit: 1.000 MW, lengte: 260 km). Daarnaast legt Tennet Nordlink aan. Deze onderzeese kabel tussen Duitsland en Noorwegen krijgt een capaciteit van 1.400 MW en zal naar verwachting in 2020 gereed zijn.

]]>
https://www.fluxenergie.nl/transformatoren-onderzeese-cobra-kabel-aangekomen-in-eemshaven/feed/ 0