Amsterdam wil fossielvrij

160223-AdamFossielvrij

23 februari 2016Het Amsterdamse College van B&W wil dat Amsterdam ‘fossiel vrij’ wordt. Dat schrijft het College aan de actiegroep ‘Amsterdam Fossielvrij’. Het College van B&W verbindt er overigens geen datum aan. De actiegroep is blij met de reactie van B&W.

Het College van B&W reageert op een brief van Amsterdam Fossielvrij. Daarin werd o.a. aandacht gevraagd voor het Havengebied.
Uit de brief van het College van B&W
‘(…) U roept het gemeentebestuur op om geleidelijk, verantwoord en binnen vijf jaar de financiële banden met de fossiele industrie af te bouwen. (…) Wij delen uw zorg over de klimaatverandering en waarderen dat u zich zo actief inzet om daar wat aan te doen. Er bestaat geen verschil van mening over het doel dat we voor ogen hebben: een fossielvrije gemeente. Er is overeenstemming over de noodzaak van een zo spoedig mogelijke transitie naar een fossielvrije economie zonder ons daarbij vast te leggen op een jaartal waarop deze gerealiseerd moet zijn. (…)
Om de discussie en het denken over de transitie van het havengebied te bevorderen en mo- gelijkheden te verkennen is afgesproken om op uw initiatief samen een bijeenkomst te organiseren voor de betrokken partijen in de haven. (…) De transitie naar een fossielvrije haven sluit aan op de ambitie die ook wij hebben. Het stimuleren van innovatie en circulaire bedrijvigheid en biobased economy bij de bedrijven in Amsterdam en niet in het laatst de bedrijven in het havengebied, is een van de speerpunten van de Agenda Duurzaam Amsterdam. (…)’
B&W schrijven verder dat de gemeente Amsterdam ‘het ABP per brief zal oproepen zich verder terug te trekken uit de fossiele industrie, te beginnen met kolen, nucleair en schaliegas’.

Amsterdam Fossielvrij: ‘Een goed begin’
Uit een persbericht van Amsterdam Fossielvrij
‘(…) De Amsterdamse coalitie van VVD, D66 en SP streeft naar een fossielvrije hoofdstad. Dit schrijft het College van B&W in een reactie op de oproep van een grote groep Amsterdammers onder wie Dolf Jansen, Ewald Engelen en Sven Jense. De inwoners vinden het onverantwoord nog te profiteren van een eindige industrie die de toekomst willens en wetens in gevaar brengt.
Vooral voor de Amsterdamse haven zijn de consequenties groot. De energiehaven is kwetsbaar voor de grote onzekerheid op de fossiele brandstof markt: de carbon bubble. Om internationale klimaatafspraken na te komen moet zeker 80 procent van de bekende reserves aan fossiele brandstoffen onder de grond blijven. Deze reserves worden stranded assets. Zakenbanken zoals Citibank zien deze financële zeepbel en raden beleggers daarom aan hun aandelen in de fossiele energie industrie, zoals ExxonMobil, Shell of kolenbedrijven, te verkopen. Steden als Oslo en Kopenhagen geven daar gehoor aan.
Pensioenfonds ABP heeft recent besloten om de CO2 uitstoot van hun beleggingen met 25 procent te reduceren. Amsterdam gaat als werkgever het ABP oproepen om verder te divesteren (aandelen fossiele energie industrie te verkopen). Ook is een onderzoek gestart naar fossiele banden die de gemeente zelf kan hebben. Met het twee jaar geleden verzelfstandigde Havenbedrijf is een dialoog gestart om “de discussie en het denken over de transitie van het havengebied te bevorderen en mogelijkheden te verkennen,” zo schrijft het College.
De briefschrijvers, verenigd onder de naam Amsterdam Fossielvrij, vinden dit een goed begin. Sven Jense: “Door het bezit van de grootste benzinehaven ter wereld en de tweede kolenhaven van Europa is Amsterdam sterk verweven met de fossiele industrie. In 2008 is besloten de infrastructuur voor fossiele brandstoffen niet in oppervlakte uit te breiden. Ook zijn er plannen om de groene bedrijvigheid in de haven (zoals biomassa, biobrandstoffen en hergebruik) te stimuleren. Maar er zijn nog geen concrete plannen voor de vermindering van de doorvoer van fossiele brandstoffen. Financiële gevolgen van een sterk verminderende vraag naar kolen en benzine zijn nog niet onderzocht.”
In het klimaatakkoord van Parijs is afgesproken de opwarming van de aarde tot bij voorkeur 1,5 graad te beperken. Hernieuwbare energie ontwikkelt zich snel, en investeerders trekken zich steeds vaker uit fossiele brandstof terug. Daarom is niet langer aannemelijk dat de afbouw van fossiele brandstoffen op een lineaire, geleidelijke en voorspelbare manier zal plaatsvinden. Wanneer de Gemeente en de haven nalaten zich hierop voor te bereiden, dan ​zijn de financiële consequenties voor de stad mogelijk ernstig.​ Pas als de haven fossielvrij wordt kan echt worden gesproken van een Fossielvrij Amsterdam.(…)’

Petitie Amsterdam Fossielvrij
Vanuit ‘Amsterdam Fossielvrij’ loopt er momenteel ook een petitie in de vorm van een verzoek aan het College van B&W.
Tekst petitie:
‘(…) Wij – inwoners van Amsterdam – roepen het gemeentebestuur op geleidelijk, verantwoord en binnen vijf jaar hun financiële banden met de fossiele industrie af te bouwen en daarbij:

1. Geen nieuwe investeringen in de fossiele industrie te doen, binnen een half jaar een onderzoek te publiceren over de huidige investeringen en financiële banden van de gemeente met de fossiele industrie en eventuele bestaande investeringen binnen vijf jaar te divesteren.

2. De gevolgen door te rekenen van sterke afname in het verbruik van fossiele brandstoffen voor het Westelijk Havengebied en een plan te ontwikkelen voor een toekomstbestendig, fossielvrij havengebied zonder de CO2 uitstoot van de Nuon Kolencentrale, met oog op een sterke afname van kolen- en oliedoorvoer; met name met oog voor verdwijnende en nieuw op te bouwen werkgelegenheid.

3. Het ABP – het pensioenfonds van de gemeente – op te roepen niet meer te investeren in de fossiele industrie en zich daarmee als werkgever aan te sluiten bij de groeiende groep pensioendeelnemers die het ABP oproepen uit olie, kolen en gas te stappen.

4. De bankiers van de gemeente (de ING en de Bank Nederlandse Gemeenten) te vragen om te garanderen dat het gemeente-geld niet in de fossiele industrie geïnvesteerd wordt; als deze garantie niet gegeven kan worden, het geld onder te brengen bij een instelling die deze garantie wel kan geven; en vast te leggen deze afweging bij elke vernieuwing van de bankcontracten opnieuw te maken.

Waarom is het belangrijk?
Recente berekeningen laten zien dat 80% van de bewezen reserves van de fossiele brandstof industrie (kolen, olie, gas) niet verbrand kunnen worden willen we de gemiddelde temperatuurstijging beperken tot de internationaal afgesproken 2 graden Celsius. Investeringen in deze voorraden zijn dus kwetsbaar; de dreigende koolstof bubbel.
Fossiele industrie draagt direct bij aan klimaatverandering. Profiteren van fossiele brandstoffen is daarom niet alleen economisch onverstandig maar ook moreel verwerpelijk. Bovendien is het niet nodig. De hernieuwbare energie sector groeit erg snel. Hierin investeren zal innovatie en werkgelegenheid stimuleren. Met het oog op de VN klimaatonderhandelingen in december in Parijs (COP21) kan Amsterdam een voorbeeld stellen. Door te divesteren en te herinvesteren kan de Gemeente Amsterdam laten zien dat zij ook daadwerkelijk voor de belangen van haar jongste inwoners staat. (…)’

Bronnen
Brief College van B&W Amsterdam (ongedateerd, vermoedelijk rond 16 februari 2016)
Amsterdam Fossielvrij (persbericht staat niet online)
Petitie aan B&W Amsterdam

Auteur: Redactie

Reageren op dit artikel is niet mogelijk.