foto: Water-link

Antwerpse nutsbedrijven samen onder de grond

De Antwerpse leidingwaterleverancier en rioolbeheerder Water-link en de lokale kabelnetbeheerder Integan gaan samenwerken met de Vlaamse distributienetbeheerders voor elektriciteit en aardgas, Eandis en Infrax. In eerste instantie zullen ze de toestand van alle ondergrondse leidingen bundelen op één digitale kaart. Op die manier krijgt het stadsbestuur een belangrijk nieuw strategisch instrument om toekomstige werken efficiënter aan te pakken een de prioriteiten vast te stellen.

Dit alles kan op termijn leiden tot het ontstaan van één enkele beheersmaatschappij voor alle nutsleidingen op het grondgebied van de stad Antwerpen en mogelijk enkele aangrenzende gemeenten. Die lokaal overkoepelende netbeheerder kan eventueel bepaalde operationele taken toevertrouwen aan Fluvius, de geplande fusiemaatschappij tussen Eandis en Infrax.

Harde lessen geleerd

De samenwerking is het gevolg van lessen uit het verleden. Rond 2010 werd de heraanleg van de Bisschoppenhoflaan in de deelgemeente Deurne overwogen. Destijds had Water-link geen detailgegevens over de staat van het drinkwater- en rioleringsstelsel. De vervanging van de ondergrondse infrastructuur leek niet dringend aan de orde en werd bijgevolg niet voorzien. De gevolgen daarvan waren opeenvolgende breuken, plaatselijke herstellingen en finaal toch de vernieuwing van meer dan zeven kilometer drinkwaterleiding. Het is geen uniek voorbeeld.

De afgelopen jaren ontwikkelde Water-link een digitale toestandskaart voor drinkwater en riolering. Eandis en Infrax beschikken over soortgelijke datasets van hen elektriciteits- en aardgasnetten. Integan beheert dan weer de gegevens van het kabelnetwerk. De data van deze bedrijven worden de komende maanden verzameld in één gezamenlijke toestandskaart. Op die manier krijgen beleidsmakers een waardevol inzicht in de toestand van alle assets van het openbaar domein. Op basis van algoritmes kan de toestandskaart bovendien voorspellen welke werken zich binnen een tijdspanne van vijf jaar in de toekomst zullen aandienen.

“Voor Antwerpen, waar een groot deel van het net decennia geleden werd aangelegd, is een dergelijk instrument bijzonder nuttig om de komende investeringen in het publiek domein efficiënt en doelmatig te plannen,” zegt André Gantman, voorzitter van Water-link. “Door een opeenvolging van werken op eenzelfde locatie te vermijden wordt op kosten bespaard, verlopen de werken met minder hinder voor de burger en verbetert de impact op de stedelijke mobiliteit.”

De partners zullen hun geïntegreerde toestandskaart klaar hebben tegen het einde van dit jaar, zodat de besturen van de stad en haar deelgemeenten haar dan als beleidsinstrument kunnen gebruiken.

Primeur

Het geïntegreerde multi-utility beheerplan is volgens KPMG Global Asset Management Competence Center uniek in Europa. Het vult de bestaande best practices aan met nieuwe, innovatieve methodologieën. Toch zijn er al eerder samenwerkingen tussen nutsmaatschappijen ronkend aangekondigd en geïmplementeerd. Bovendien is er Klip, een Vlaamse kaart van de ondergrondse nutsleidingen. En het nieuwe samenwerkingsverband omvat lang niet alle nutsmaatschappijen. Zo ontbreekt telefoniebedrijf Proximus, dat wel van de partij is in het bestaande Synductis.

“De samenwerking in Synductis er erop gericht voor werken waarvan de uitvoering al is beslist de activiteiten van de verschillende spelers op elkaar af te stemmen, om zo weinig mogelijk hinder te veroorzaken voor de omwonenden,” zegt Steven de Schrijver, COO bij Water-link. Klip staat vooral ten dienste van aannemers, om te vermijden dat ze tijdens hun werken bestaande leidingen beschadigingen. “In de nieuwe samenwerking bekijken we de uit te voeren werken als totaalpakketten. De mate waarop één of andere ingreep dringend is bepaalt dan mee de planning van andere lokale ingrepen.” Er worden dan ook veel meer gegevens gedeeld dan bij eerdere projecten. “We starten met een beperkt aantal deelnemers. Maar het is de bedoeling om op termijn ook andere nutsmaatschappijen mee in bad te nemen, net als het Vlaams agentschap dat instaat voor wegenwerken.”

Auteur: Koen Mortelmans

Koen Mortelmans is freelance redacteur voor FluxEnergie en Nieuwsblad Transport.

Reageer ook

Nog maximaal tekens

Log in via een van de volgende social media partners om je reactie achter te laten.