CO2-emissies Nederland: voor het eerst een daling

7 juli 2015 – De cijfers over 2013 laten voor het eerst een daling in de Nederlandse CO2-uitstoot zien. Van 199 miljard kg in 2010 naar 184 miljard kg in 2013.

De cijfers zijn op 30 juni gepubliceerd door het Compendium voor de Leefomgeving en gebaseerd op een publicatie van CBS, PBL en Wageningen UR. De feitelijke emissies van 2013 zijn overigens nog altijd 15 miljard kg méér dan de uitstoot in het referentiejaar 1990. Van de CO2-uitstoot in 2013 kwam 17,8% voor rekening van verkeer en vervoer (excl. zeescheepvaart). Het Compendium geeft bij de cijfers (‘CO2-emissies verklaard, 1990-2013’) overigens geen verklaring.

Het overzicht van het Compendium zet ook de verschillen in de uitstootcijfers op een rij. ‘In de publicaties van onder meer PBL, CBS, IPCC verschijnen verschillende getallen voor de emissie van kooldioxide (CO2). Deze getallen gaan uit van dezelfde basiselementen, maar ontlenen hun bestaansrecht aan verschillende gebruiksdoeleinden.’

Emissietabel Compendium voor de Leefomgeving

1990 1995 2000 2005 2010 2013*
miljard kg
Gepubliceerde totalen
A. Feitelijke emissies 169 180 182 190 199 184
B. Milieurekeningen-emissies 180 196 202 210 217 202
C. IPCC-emissies 161 172 171 177 183 166
D. IPCC-emissies, voor temperatuur gecorrigeerd 165 173 174 177 177 163
E. Emissies volgens Klimaatverdrag (Kyoto) 164 175 174 180 186 170
Basiselementen
1. Stationaire bronnen1)2) 130,0 138,2 134,1 138,1 144,3 130,1
2. Kort-cyclische CO23) 6,0 6,5 8,2 10,8 13,6 13,0
3. Verkeer en vervoer, feitelijke emissies4) 27,1 29,0 32,0 33,3 33,5 32,8
4. Zeescheepvaart5) 3,6 3,7 4,6 5,1 5,1 4,8
5. Mobiele werktuigen 2,7 2,9 3,1 3,0 2,8 2,8
6. Mobiele werktuigen volgens IPCC 2,5 2,5 2,7 2,5 2,4 2,4
7. Verkeer en vervoer volgens IPCC 28,3 31,4 34,4 36,2 36,2 33,8
8. Temperatuurcorrectie 4,0 0,5 2,7 0,3 -6,2 -3,6
9. Bunkers 38,8 52,2 41,2 61,3 55,0 52,7
10 Landgebruik en bos (LUCF) 6) 3,0 2,9 2,9 3,0 3,0 3,4
11. Emissies van ingezetenen in het buitenland (+)6) 14,8 20,6 25,9 26,3 24,6 25,4
12. Emissies van niet-ingezetenen in Nederland (-)6) 4,7 4,9 5,9 6,7 6,5 6,8
Bron: Emissieregistratie, CBS. CBS/CLO/jun15/0170
1) Inclusief de indirecte emissie van CO2 (die bij gebruik van kortlevende producten, bijvoorbeeld oplosmiddelen, ontstaat). Voorheen ten onrechte ook wel potentiële CO2 genoemd.
2) Exclusief kort-cyclische CO2 van houtkachels en organisch afval/biochemische processen en indirecte CO2.
3) De CO2 uit deze bronnen wordt geacht op korte termijn weer te worden vastgelegd in biomassa en niet bij te dragen aan een toename van de CO2-concentratie in de atmosfeer. Het betreft het verbranden van hout en biogas en het verbranden en ontleden van gestort afval van organische herkomst en het vrijkomen van CO2 bij de rioolwaterzuiveringsinstallaties.
4) Emissie van CO2 op Nederlands grondgebied, exclusief zeescheepvaart en mobiele werktuigen.
5) Feitelijke emissies binnengaats en op het Nederlandse deel van het Continentaal Plat (NCP).
6) Netto emissie door vastlegging in bossen en inklinking van veengronden volgens de huidige klimaatverdragmethodiek
7) De cijfers over 2013 zijn voorlopig.
N.B. Een volledige reeks van de tabel: CO2-emissies verklaard.xls.

 

Verklaring van Rijksoverheid
In maart van dit jaar meldde de Rijksoverheid via Emissieregistraties.nl al dat de uitstoot van broeikasgassen in 2013 ‘licht gedaald’ was en gaf daar toen wel een verklaring bij: ‘De afname van 0,5 miljoen ton CO2-equivalenten is volledig toe te schrijven aan de daling van de CO2 emissies. De uitstoot van CO2 door industrie en verkeer is in 2013 gedaald met circa 2,2 miljoen ton CO2-equivalenten . Dit kwam door een lagere productie, een schoner autopark en minder verkeer. Deze daling werd voor een groot deel teniet gedaan door het koude voorjaar van 2013. Hierdoor werd meer aardgas verstookt voor de verwarming van woningen en kantoren. De uitstoot van de overige broeikasgassen bleef nagenoeg constant. Dit blijkt uit de definitieve cijfers over 2013 voor luchtemissies van de Emissieregistratie. De broeikasgascijfers zijn voor de gehele reeks 1990-2013 voor het eerst berekend volgens de meest recente IPCC-guidelines. Met name hierdoor en door een methodewijziging bij de bepaling van methaan in de landbouwsector is de uitstoot in 2012 bijna 5 megaton CO2-equivalenten hoger ten opzichte van vorig jaar.’

 

Bronnen
Compendium voor de Leefomgeving, 30 juni 2015: CO2-emissies verklaard, 1990-2013
Emissieregistratie.nl, 16 maart 2015: Uitstoot broeikasgassen licht gedaald in 2013

Auteur: Redactie

Reageren op dit artikel is niet mogelijk.