Energiebedrijven prijzen Kamp om Nationale Energiedialoog

19 januari 2016 – Energie-Nederland ziet het Energierapport als een solide basis voor de Nationale Energiedialoog die het ministerie de komende maanden met de samenleving wil voeren.

Uit een persbericht van Energie-Nederland
‘(…) Het Energierapport bevestigt de weg die de energiebedrijven reeds zijn ingeslagen, op weg naar een duurzame CO2-neutrale energievoorziening. Energie-Nederland zal vanuit dat perspectief ook actief aan de dialoog deelnemen.

Stabiliteit waarborgen tijdens transitie
Het realiseren van de energietransitie is een grote uitdaging waaraan Energie-Nederland en de aangesloten volop bijdragen met de realisatie van meer duurzame energie, CO2-reductie en energiebesparing. Het Energieakkoord is daarbij leidend.
Daarnaast vraagt de energietransitie ook om andere spelregels om de stabiliteit te waarborgen. Energie-Nederland heeft daarom samen met een aantal organisaties op voorhand inbreng geleverd voor het Energierapport.

Energie-Nederland heeft waardering voor de innovatieve aanpak van de dialoog en zal daar graag aan bijdragen. Anders dan voorgaande Energierapporten, bevat dit Energierapport geen beleidsvoornemens, maar een beschrijving van trends en ontwikkelingen in de energiediscussie. Het rapport vormt daarmee de basis voor een open gesprek met alle belanghebbenden, zowel op nationaal als regionaal niveau.

Nieuwe bril
Energie-Nederland vindt het interessant dat het rapport de functies van energie centraal stelt in plaats van de traditionele sectorale aanpak. Voordeel van deze functionele benadering, die eerder werd bepleit door de Raad voor de Leefomgeving, is dat het een veel vrijer debat mogelijk maakt over de vraag hoe we naar onze economie en energievoorziening kijken. De opzet van het rapport maakt het gemakkelijker om zo sectoroverstijgend naar de energietransitie te kijken.

Regionale schaal
Ten slotte is Energie-Nederland blij dat het rapport erkent dat energie geen louter nationaal vraagstuk meer is: zowel de Europese als de lokale invalshoek worden steeds belangrijker. Het kabinet verkent met het Energierapport welke beleidsaanpassingen nodig zijn. Omdat energie ook steeds vaker kleinschaliger en regionaal wordt geproduceerd, is het logisch meer op regionale schaal de voelhoorns uit te steken. (…)’

 

Nieuwe spelregels voor een duurzaam en stabiel energiesysteem’ 
De ‘inbreng voor het Energierapport’ waar in het persbericht van gesproken wordt verwijst naar ‘Nieuwe spelregels voor een duurzaam en stabiel energiesysteem’ dat oktober 2015 werd gepresenteerd door de ‘Overlegtafel Energievoorziening’, een initiatief van Netbeheer Nederland en Energie-Nederland. Deelnemende organisaties zijn verder de Duurzame Energie Koepel, Natuur en Milieu, VEMW, ODE Decentraal en Gasunie. (Het ministerie van Economische Zaken was toehoorder.)

Bronnen
Energie-Nederland, 18 januari 2016: Energierapport: solide basis voor Nationale Energiedialoog
Energie-Nederland, 8 oktober 2015: Breed draagvlak voor toekomstige veranderingen in het energiesysteem (inclusief link naar rapport)
Illustratie: Energie-Nederland

Auteur: Redactie

Reageren op dit artikel is niet mogelijk.