Energiebesparing: sloop en nieuwbouw beter dan renovatie

25 september 2015 – Uit een onderzoek van TNO blijkt dat voor energiebesparing bestaande huizen beter vervangen kunnen worden door nieuwsbouw. Vervanging  biedt meer kansen om de doelstellingen uit het Energieakkoord te halen, dan renovatie.

Uit een bericht van TNO
‘(…) Voor Het Nederlands Verbond Toelevering Bouw onderzocht TNO de effecten van een grotere inzet op de vervanging van woningen, op de realisatie van de Nederlandse energiedoelstellingen. Vervangende nieuwbouw brengt de realisatie van de afspraken uit het Energieakkoord dichterbij.
Nederland staat voor de belangrijke opgave het woningbestand te vernieuwen. Veel woningen in ons land zijn kort na de oorlog gebouwd en raken aan het einde van hun technische levensduur. Daardoor voldoen een toenemend aantal woningen niet meer aan de moderne eisen m.b.t veiligheid, duurzaamheid en wooncomfort. Ze zijn  verouderd, slecht geïsoleerd en het energieverbruik is daardoor onnodig hoog. Vernieuwing is noodzakelijk. Maar de afweging die partijen moeten maken tussen renovatie of nieuwbouw is een lastige. Het Nederlands Verbond Toelevering Bouw (NVTB) gaf TNO opdracht onderzoek te doen naar het potentieel van het opschalen van vervangende nieuwbouw in de bestaande woningvoorraad.

Afnemende kwaliteit van woningen
De gemiddelde leeftijd van de Nederlandse woningvoorraad loopt op, waardoor een steeds groter gedeelte niet meer voldoet aan de eisen van de moderne tijd. Het huidige vervangingstempo van de woningvoorraad is op nationaal niveau 0,4%. Daarmee duurt het 250 jaar voordat alle woningen vernieuwd zijn, terwijl de kwaliteit van de verouderende woningen steeds verder zal afnemen.

Realisatie Energieakkoord
De uitvoering van de afspraken in het Energieakkoord om via renovatie woningen een hoger energielabel toe te kennen, levert een energiebesparing op van 32,4%. Door E-, G- of F-label woningen niet te renoveren maar grotendeels te vervangen, loopt dit percentage op tot 47,1%. Als alleen woningen van woningcorporaties worden vervangen bedraagt de besparing 37,9%.

Kosten en baten
Vervanging van alle woningen met energielabel E, F en G door energieneutrale nieuwbouw leidt in de periode tot 2050 tot een totale extra besparing van 27,4 miljard euro op de energiekosten en een verbetering van de WOZ-waarde van 45 miljard euro. Daarin zijn de bespaarde energiekosten na 2050 nog niet meegenomen. De totale extra benodigde investering ten opzichte van de huidige situatie bedraagt 145,1 miljard euro. Aan directe en indirecte werkgelegenheid levert de investering in de vervanging 35.000 voltijdsbanen op. Daarnaast zijn er positieve effecten te verwachten op de btw-inkomsten en andere belastinginkomsten van het Rijk.

Betere afweging
De keuze welk deel van de woningvoorraad de komende jaren behouden moet blijven, welk deel toe is aan renovatie en wat in aanmerking komt voor vervanging, hangt af van de bouwkundige kwaliteit, het eigendom en het gebied waar de woning zich bevindt. Voor de ene woning is renovatie verstandig, voor de andere vervangende nieuwbouw. De inzet op beide moet hoe dan ook in een hogere versnelling; de vraag is alleen wat de juiste balans is tussen die twee. (…)’

Bronnen
TNO, (geen datum, waarschijnlijk 23 september 2015): Vervanging reëel alternatief voor renovatie van woningen
Rapport: Vervangende nieuwbouw (pdf, 49 pag.)
Rapport, samenvatting: Door vervangende nieuwbouw komen ambities Energieakkoord binnen bereik
(pdf, 4 pag.)

Auteur: Redactie

Reageren op dit artikel is niet mogelijk.