Energiebestuurders verbaasd over ‘lauwe ontvangst’ Energieagenda

Energiebestuurders verbaasd over lauwe reacties van de politiek op de Energieagenda

23 december 2016Een aantal energiebestuurders is zó verbaasd over de ‘lauwe ontvangst’ van de Energieagenda van minister Kamp dat zij er een open brief aan wijden.  De lijnen die de Energieagenda uitzet bieden juist een stabiele basis om de transitie op volle kracht voort te kunnen zetten, vinden zij.

De bestuurders zijn allen deelnemers aan de ‘Overlegtafel Energievoorziening’.
Open brief

‘(…) De Energieagenda van minister Kamp is lauw ontvangen door de politiek. Dat verbaast ons. De agenda geeft een duidelijke richting voor de versnelling van de energietransitie. Voor de Overlegtafel Energievoorziening, waar energieproducenten, consumenten, energiecoöperaties en netbeheerders samen verkennen welke aanpassingen van de spelregels in het energiesysteem nodig zijn, biedt de agenda daarvoor een welkome en stabiele basis. Wij roepen de politiek dan ook op om de lijn zoals in deze agenda wordt uitgezet, ook na de verkiezingen vast te houden.
De energietransitie leidt onherroepelijk tot een fundamentele aanpassing van de spelregels in het energiesysteem. Aan de Overlegtafel Energievoorziening verkennen wij met elkaar welke aanpassingen mogelijk en wenselijk zijn.

Het Nederlandse energiesysteem behoort tot de meest veilige, betrouwbare en efficiënte ter wereld. Een modern, fijnmazig netwerk van producenten, leveranciers en netbeheerders zorgt ervoor dat bedrijven, instellingen en huishoudens 24 uur per dag, zeven dagen per week over voldoende energie kunnen beschikken om in hun behoefte te voorzien.

Tot een aantal jaren geleden was dit een redelijk overzichtelijke wereld. Enkele grote producenten zorgden voor voldoende productie, de netbeheerders zorgden voor het transport en distributie en de leveranciers zorgden ervoor dat de gebruiker geen omkijken had. Deze overzichtelijke wereld is in hoog tempo aan het veranderen.

Consumenten plaatsen massaal zonnepanelen op hun dak, schaffen in toenemende mate elektrische auto’s aan en zetten thuis accu’s neer. Er komen nieuwe diensten, waarmee  consumenten optimaal kunnen profiteren van deze nieuwe technologieën. Deze diensten worden geleverd door bestaande partijen én door nieuwe (internationale) dienstverleners, zowel van binnen als van buiten de energiesector.

Restwarmte van de industrie, duurzaam opgewekt gas, aardwarmte en duurzame elektriciteit zullen aardgas de komende 30-35 jaar vervangen als energiedrager voor de warmtevoorziening in gebouwen. De lokale overheden spelen daarbij een essentiële rol. Grootverbruikers gaan nieuwe technologieën ontwikkelen om fossiele brandstoffen te vervangen door duurzame brandstoffen. Als daar behoefte aan is, zullen zij energie terugleveren in de vorm van elektriciteit, duurzaam opgewekt gas en/of warmte. Energiebesparing en flexibiliteit van energiegebruik op alle niveaus wordt steeds belangrijker.

Om te onderzoeken welke aanpassingen nodig zijn om ervoor te zorgen dat ook in deze nieuwe wereld het licht betaalbaar blijft branden, het huis betaalbaar verwarmd kan worden en de bedrijven concurrerend kunnen blijven opereren, is 2,5 jaar geleden de Overlegtafel Energievoorziening opgericht.

Deze aanpassingen zijn nodig om gebruikers, klein en groot, een volwaardig positie te geven, om voor alle partijen een gelijk speelveld te creëren en om het hele systeem te veranderen in een flexibel systeem waar tweerichtingsverkeer vanzelfsprekend is. Een systeem, waarin duurzame productie kan blijven groeien en waar het niet uitmaakt welke energiedrager je voor je licht, warmte of kracht gebruikt.

Er zijn tal van zaken die tot discussie leiden of nader onderzoek vergen. Maar  we zijn het eens over de noodzaak van forse investeringen en over de noodzaak om nu snel stappen te zetten om zo een degelijke basis te bieden voor de veranderingen in het energiesysteem.

Om te kunnen investeren is duidelijkheid nodig over doel en context van het overheidsbeleid. De Energieagenda draagt hier in belangrijke mate aan bij. Het is een consistent verhaal om te komen tot drastische CO2-reductie. De belangrijkste bijdragen worden in hun onderlinge samenhang beschreven en de Europese context staat er mede borg voor dat het beleid op lange termijn consistent blijft.

Een verdere uitwerking van de Energieagenda moet investeringszekerheid creëren voor alle partijen die de komende decennia zullen investeren in de energietransitie. Daarnaast legt de Energieagenda ook de basis voor de samenleving om mee te doen bij deze verandering.

Vanzelfsprekend is het aan de politiek om een oordeel te geven over doel en aanpak van de transitie. Maar wij doen een dringend beroep op de politieke partijen, ook zij die nu tot onze verbazing zo sceptisch reageren op deze agenda, om nu en ook na de verkiezingen vast te houden aan de lijn en kaders die in de Energieagenda zijn uitgezet. Wij zijn ervan overtuigd, dat alleen zo een stabiele basis ontstaat om de transitie op volle kracht voort te kunnen zetten.

Teun Bokhoven (voorzitter NVDE),
Han Fennema (CEO Gasunie),
Hans Grünfeld (directeur VEMW),
Medy van der Laan (voorzitter Energie-Nederland),
Roger Miesen (CTO RWE),
Peter Molengraaf (voorzitter Netbeheer Nederland, CEO Alliander),
Ben Voorhorst (COO TenneT),
Siward Zomer (directeur ODE Decentraal)   (…)’

Over de Overlegtafel Energievoorziening
Aan de Overlegtafel Energievoorziening spreken Energie-Nederland, Netbeheer Nederland, Duurzame Energie-Koepel, Natuur en Milieu, VEMW, ODE-Decentraal, Gasunie en het ministerie van Economische Zaken (als toehoorder) over de toekomst van het energiesysteem. Uitgangspunt is het Energieakkoord voor duurzame groei, dat de ambitie heeft Nederland in 2023 op 16% duurzame energie te brengen, substantieel energiebesparing te realiseren en de economische structuur te versterken.

Bronnen
De brief is eerder vandaag gepubliceerd op Energeia (Registratie)

Auteur: Redactie

Reageren op dit artikel is niet mogelijk.