Energiedialoog: honderden standpunten verzameld

Energiedialoog: honderden standpunten verzameld

22 november 2016Gisteren zijn de resultaten van de Energiedialoog aan de Tweede Kamer aangeboden. Een enorme hoeveelheid standpunten en informatie moet helpen bij het formuleren van het energiebeleid voor de periode na het nu lopende Energieakkoord (na 2023).

Uit een bericht van Mijn Energie 2050
‘(…) Het uiteindelijke doel is om in 2050 minimaal 80 procent minder CO2 uit te stoten, met een tussendoel – dat al eerder werd vastgesteld – van 40 procent in 2030. Om dat te halen zijn extra afspraken nodig voor nodig na het aflopen van het energieakkoord in 2023. In december wordt daarom een nieuwe Energieagenda aangeboden aan de Tweede Kamer, als wegwijzer naar een duurzame energietoekomst. (…)’

Minister Kamp presenteerde de Tweede Kamer de resultaten van de Energiedialoog gisteren per brief.
Uit de brief van minister Kamp: ‘(…)De uitkomsten van de dialoog, hoe variërend ook qua inhoud, zijn te zien als een breed gedragen maatschappelijk signaal om een stevig vervolg te geven aan de weg die we met het Energieakkoord zijn ingeslagen. De Energiedialoog geeft een aansporing om richting, regie en leiderschap vanuit het Rijk in de periode tot 2050 te koppelen aan ruimte voor innovatieve oplossingen en maatschappelijke initiatieven en voor regionale en lokale diversiteit en inpasbaarheid van concrete activiteiten in de publieke ruimte. Met name vanuit het bedrijfsleven en de financiële sector is een sterke wens uitgesproken voor stabiel beleid voor de periode volgend op de looptijd van het Energieakkoord, als basis voor investeringszekerheid. Verder namen bij gesprekken over de transitie in de regio thema’s als urgentie, bewustwording en draagvlak een centrale plaats in. Het meenemen van bewoners bij de energietransitie is daar een belangrijk punt van aandacht. Denk daarbij aan onderwerpen als de overgang naar CO2-neutrale regio’s, wijken zonder aardgas, elektrisch vervoer en de lokale en regionale opwekking van energie. Niet alleen burgers, maar ook lokale en regionale overheden en coöperaties hebben in dat kader eenduidig aangegeven dat de transitie alleen zal slagen als de inwoners zich voldoende betrokken voelen. Hun zorg is dat die bewustwording en betrokkenheid nog te beperkt zijn en dat het Rijk en lokale overheden één boodschap over de noodzaak en de onontkoombaarheid van de energietransitie moeten uitdragen. (…)’

Wat gebeurt er met de resultaten?
Minister Kamp: ‘(…) De Energiedialoog levert belangrijke inbreng voor de Energieagenda, die in het najaar wordt gepubliceerd en waarin de ambities en de maatregelen voor de periode na 2023 worden beschreven. Ondertussen worden de gesprekken tussen en met overheden, bedrijfsleven, organisaties en burgers voortgezet. De dialoog vormt zo een belangrijke basis voor een brede maatschappelijke betrokkenheid. (…)’

De Energiedialoog in cijfers

  • De Energiedialoog liep drie maanden (van 7 april tot 8 juli 2016).
  • 144 bijeenkomsten, georganiseerd door 86 organisaties (waarvan 62 maatschappelijke en private organisaties en bedrijven en 24 overheidsorganisaties).
  •  Meer dan 3000 mensen woonden de bijeenkomsten bij.
  • Ook dialoog via website (www.mijnenergie2050.nl) en sociale media. (Website meer dan tienduizend bezoekers).
  • 157 documenten ingebracht door deelnemers.

De rapportage

Bronnen
Mijn Energie 2050, 21 november 2016: Opbrengsten Energiedialoog naar Tweede Kamer 
Brief minister Kamp aan de Tweede Kamer (pdf, 54 pag.) (Met overzicht deelnemende organisaties, overzicht schriftelijke inbreng, korte samenvattingen bijeenkomsten)
Foto: MijnEnergie2050.nl

 

Onderwerpen: ,

Auteur: Redactie

Reageren op dit artikel is niet mogelijk.