Gerechtshof: ‘Delta onevenredig zwaar getroffen door splitsing’

Gerechtshof: ‘Delta onevenredig zwaar getroffen door splitsing’

2 november 2016In een tussenvonnis stelt het gerechtshof van Amsterdam dat energiebedrijf Delta onevenredig zwaar getroffen wordt door de verplichte splitsing in een netwerk- en een energiebedrijf. De reden is de verlieslijdende kerncentrale in Borssele, die niet zomaar te verkopen is.

Het hof stelt dat er een ‘adequate voorziening’ moet worden getroffen voor de kerncentrale in Borssele, die verlieslijdend is, maar niet zomaar aan iedereen verkocht kan worden. Om te kunnen beoordelen of die oplossing er is, vraagt het gerechtshof om extra informatie van Delta en het Rijk. Delta dringt al tijden aan op steun van het Rijk voor de kerncentrale in Borssele, en herkent zich dan ook in de uitspraak.

Uit een reactie van Delta
‘(…) ‘DELTA heeft steeds gesteld dat bij splitsing er sprake is van een voor DELTA onevenredige zware last. DELTA herkent zich dan ook in de conclusie van het Hof dat splitsing niet aan de orde mag zijn, zolang de Staat geen adequate nadeelcompensatie biedt voor het feit dat DELTA met een onverkoopbare kerncentrale achterblijft. DELTA verwacht dat door de Staat nu een echt adequate voorziening wordt aangeboden om het nadeel van DELTA te verzachten. DELTA gaat graag met de Staat en ACM in overleg om de consequenties van dit arrest te bespreken.’ (…)’

De Volkskrant kopt dat de redding van Delta ineens ophanden lijkt.

Uit een bericht van de Volkskrant
‘(…) De kerncentrale moet uiterlijk in 2033 dicht, en dan moet er een spaarpot zijn van 500 miljoen euro om de sloop te financieren. Dat zal vrijwel zeker niet lukken. Minister Kamp is alleen bereid tot financiële steun als Delta zijn netwerkbedrijf Enduris (en waterbedrijf Evides) verkoopt aan zijn eigen aandeelhouders: de provincie Zeeland (50 procent) en veelal Zeeuwse gemeenten. Het Amsterdamse Hof lijkt het precies andersom te zien: afstoten van Enduris kan pas worden afgedwongen als er geld op tafel komt. (…)’

Het vonnis komt terwijl Delta al druk bezig is onderdelen af te stoten om zich voor te bereiden op de gedwongen splitsing.

‘(…) Vorig jaar ging het vuilnisbedrijf Indaver al van de hand. Sinds het voorjaar worden kopers gezocht voor onder meer het klantenbestand, het kabelbedrijf Zeelandnet en een gascentrale. (…)’

Het FD stelt dat volgens ingewijden die verkoop al in een vergevorderd stadium zijn. Vorige week verkocht Delta duurzame activiteiten aan Eneco.

De passage over de onevenredig zware last voor Delta uit het tussenvonnis
‘(…) In het geval van Delta speelt echter een rol dat naast de nadelige gevolgen die (min of meer) aan het splitsen van een geïntegreerd energiebedrijf eigen zijn, sprake is van een specifiek nadeel doordat zij vanwege de kerncentrale in Borssele haar commerciële activiteiten niet aan een willekeurige partij zal kunnen verkopen. Het laat zich aanzien dat Delta hierdoor gedwongen zal zijn haar lucratieve netbeheer van de hand te doen en met de (naar door haar onweersproken is gesteld) verliesgevende commerciële activiteiten achter zal blijven en dat dit mogelijk het einde van haar bedrijf zal betekenen. Dit doet de vraag rijzen of handhaving van het groepsverbod in het geval van Delta een onevenredig zware last betekent en dat een redelijk evenwicht slechts kan worden bereikt indien Delta tot op zekere hoogte voor het te verwachten nadeel wordt gecompenseerd. Indien die vraag bevestigend moet worden beantwoord, zal het oordeel zijn dat handhaving van het groepsverbod zich niet verdraagt met artikel 1 EP, indien en voor zolang geen adequate voorziening wordt getroffen om het nadeel van Delta te verzachten. Het hof acht zich op dit punt nog onvoldoende voorgelicht en zal partijen de gelegenheid geven zich hierover bij akte nader uit te laten. (…)’

Bronnen
Tussenvonnis gerechtshof Amsterdam, 1 november 2016
FD, 1 november 2016: Gedwongen splitsing treft Delta ‘onevenredig’ zwaar
Volkskrant, 1 november 2016: Redding energiebedrijf Delta lijkt ineens ophanden
NRC Next, 2  november 2016: Gerechtshof: kerncentrale maakt splitsing Delta mogelijk onevenredig zware last
Delta, 1 november 2016: Reactie DELTA uitspraak Hof inzake splitsing

Foto: Delta

Auteur: Redactie

Reageren op dit artikel is niet mogelijk.