Kamp: ‘Niet aannemelijk dat gaswinning weer omhoog gaat’

Kamp: ‘Niet aannemelijk dat gaswinning weer omhoog gaat’

19 april 2016 – Minister Kamp heeft de Tweede Kamer geïnformeerd over het door de NAM vandaag ingediende winningsplan. Hoewel de NAM ‘ruimte laat’ voor een winning van 33 mrd m3 in plaats van 27 mrd m3, acht minister Kamp het ‘niet aannemelijk’ dat hij tot zo’n verhoging zal besluiten.

Minister Kamp zal over het winningsplan van de NAM advies vragen aan SodM, de Technische Commissie Bodembeweging (TCBB), de Mijnraad en de betrokken provincies, gemeenten en waterschappen en aan de Veiligheidsregio Groningen.

Uit de brief van minister Kamp aan de Tweede Kamer
‘(…)  Ik heb geconstateerd dat NAM in het winningsplan in combinatie met het bijbehorende meet- en regelprotocol ruimte laat voor het winnen van meer dan 27 miljard m3 per jaar met als bovengrens 33 miljard m3 per jaar. Ik zal SodM daarom in mijn adviesaanvraag verzoeken in het bijzonder aandacht te besteden aan het niveau van de winning. (…)  Ik hecht zeer aan deze adviezen en kan derhalve op dit moment geen uitspraken doen over het maximale winningsniveau. Echter, gegeven de ontwikkelingen in Groningen is het vanuit het oogpunt van het voorkomen van risico’s ten gevolge van de beweging van de aardbodem op voorhand niet aannemelijk dat het nog vast te stellen winningsniveau boven het huidige winningsniveau uitkomt.

In het nu voorliggende winningsplan geeft NAM aan dat op basis van een statistische analyse het aantal huizen dat niet voldoet aan de veiligheidsnorm 10-5 naar verwachting kleiner is dan waar eerder van uit is gegaan. Dit betekent echter geen directe aanpassing in de uitvoering van het versterkingsprogramma dat is opgenomen in het meerjarenprogramma Aardbevingsbestendig en Kansrijk Groningen. Inmiddels zijn inspecties gestart in Loppersum, ’t Zandt, Appingedam, Overschild en Ten Post. Aan de hand van deze inspecties zal worden bepaald of woningen moeten worden versterkt en zo ja op welke wijze. Daarnaast worden enkele honderden woningen van woningcorporaties in de kern van het gebied dit jaar daadwerkelijk versterkt. De reeds ingezette acties voor herstel van schade en het versterken van huizen zullen doorgaan, evenals het inspectieprogramma. Het inspectieprogramma is, samen met de berekening van het veiligheidsrisico, bepalend voor het vaststellen van het aantal woningen dat versterkt moet worden en waar die woningen zich bevinden. (…)’

De adviezen worden betrokken in het concept gaswinningsbesluit dat de minister van Economische Zaken in juli 2016 openbaar maakt. Daarna kan iedereen een zienswijze indienen. Deze zienswijzen worden betrokken bij het opstellen van het definitieve besluit. Eind september 2016 wordt het definitieve gaswinningsbesluit gepubliceerd. Dit besluit treedt op 1 oktober 2016 in werking.

160419-Gaswinningsbesluit

Bronnen
Brief minister Kamp aan de Tweede Kamer, 19 april 2016:  Planning instemmingsbesluit
gaswinning Groningenveld 
 (pdf, 3 pag.)
Ministerie van Economische Zaken, 19 april 2016: Naar een gaswinningsbesluit Groningen op 1 oktober 2016 
NAM, Winningsplan 2016 (pdf, 86 pag.)
NAM, bijbehorende documenten
Foto: FluxEnergie/© Paul Tolenaar
Portret Kamp: still uit video Rijksoverheid

Auteur: Redactie

Reageren op dit artikel is niet mogelijk.