Nederland: in 25 jaar 13% meer CO2-uitstoot

Nederland: in 25 jaar 13% meer CO2-uitstoot

16 december 2016 – De Nederlandse economie groeide in de periode 1990-2015 met 64 procent; de CO2-uitstoot nam in die periode met bijna 13% toe. Zonder maatregelen zou dat 35% zijn geweest. De uitstoot van alle broeikasgassen samen daalde overigens wel; met bijna 3%. Dat meldt het CBS.

De CO2-uitstoot is wel minder toegenomen dan dan als er geen maatregelen waren genomen voor het reduceren van CO2-emissies.
Uit het bericht van het CBS
‘(…) De uitstoot van het bedrijfsleven zou—zonder maatregelen—met 35 procent zijn gegroeid ten opzichte van 1995, in plaats van de werkelijke 8 procent. Vooral energiebesparing bij bedrijven beperkte de groei van de CO2-uitstoot en in de chemie, landbouw en basismetaalindustrie leidde het zelfs tot minder CO2-uitstoot.
In de transportsector werd de behaalde winst door de verbeterde energie-intensiteit teniet gedaan door sterke productiegroei, en steeg de uitstoot.
Huishoudens stootten in 2015 ruim 2 procent meer broeikasgassen uit dan in 1990. De uitstoot van huishoudens nam onder andere toe omdat de bevolking groeide, met 13 procent. Het aantal woningen is gestegen en daarmee nam het aardgasverbruik toe voor het verwarmen van deze woningen. Dat woningen tegenwoordig veelal beter geïsoleerd zijn heeft dit niet kunnen compenseren. Ook steeg het aantal personenauto’s met 56 procent, al zijn deze over het algemeen steeds schoner en zuiniger.
Per inwoner daalde de uitstoot van broeikasgassen met 10 procent.

Nederlandse CO2-voetafdruk gedaald
De Nederlandse CO2-voetafdruk is tussen 2010 en 2014 gedaald met 8 procent. De voetafdruk omvat alle CO2-uitstoot veroorzaakt voor Nederlandse consumptie. Om aan de Nederlandse consumptiebehoefte te voldoen worden producten geïmporteerd. Bij het maken van deze producten komt CO2 vrij. Aan de andere kant veroorzaken Nederlandse bedrijven ook emissies die geen onderdeel uitmaken van onze voetafdruk, omdat ze exportproducten maken. Per saldo stoot Nederland meer CO2 uit voor het buitenland dan andersom, onder meer omdat we meer exporteren dan importeren. Onze importproducten zijn echter gemiddeld emissie-intensiever dan onze exportproducten. De daling van de voetafdruk komt volledig door het emissie-efficiënter produceren door Nederlandse bedrijven, de uitstoot veroorzaakt in het buitenland voor Nederlandse consumptie is juist gestegen. (…)’

Het totaal van alle broeikasgassen daalde wel, met bijna 3%
‘(…) Het klimaatverdrag van Parijs volgt internationale berekeningen (IPCC) van de uitstoot en volgens die cijfers is de uitstoot van broeikasgassen gedaald met 12 procent. Het verschil komt vooral door het niet meetellen van de sterk toenemende CO2-uitstoot van internationaal transport.

Bedrijven stoten minder broeikasgassen uit
Bedrijven zijn sinds 1990 minder broeikasgassen uit gaan stoten, terwijl de economie fors groeide. De daling van emissies door bedrijven is vooral te danken aan technologische ontwikkelingen en efficiënter energiegebruik in de industrie. In de landbouw daalde de uitstoot van broeikasgassen met 16 procent door onder andere een strenger mestbeleid en efficiëntere bedrijfsvoering. Elektriciteitsbedrijven zijn meer gaan uitstoten, met name door de grotere vraag naar elektriciteit. In de transportsector stegen de broeikasgasemissies met bijna 62 procent. De uitstoot van de Nederlandse luchtvaart is meer dan verdubbeld ten opzichte van 1990. De uitstoot van het wegvervoer en het vervoer over water stegen ook, maar in veel mindere mate. (…)’

Bronnen
CBS, 16 december 2016: Economie groeit, uitstoot broeikasgassen daalt
Relevante links van CBS
Broeikasgasemissies door de Nederlandse economie
Green growth in the Netherlands 2015
CO2-emissions on quarterly basis

Auteur: Redactie

Reageren op dit artikel is niet mogelijk.