Netwerkbedrijven hebben wat ruimte nodig voor de energietransitie

10 mei 2016 – Gisteren besloot de Autoriteit Consument & Markt (ACM) dat netbeheerder Alliander door mag gaan met zijn ‘nevenactiviteiten’. RWE/Essent had  de ACM gevraagd er een stokje voor te steken, maar dat weigerde de ACM. De brancheorganisatie Netbeheer Nederland is daar blij mee.

Uit het bericht van de ACM over het ACM-besluit
‘(…) Alliander mag doorgaan met zijn nevenactiviteiten. RWE/Essent had ACM gevraagd hier handhavend tegen op te treden maar de huidige wet biedt daarvoor geen aanknopingspunten. Dat betekent dat Energy Exchange Enablers (EXE), HOOM en MPARE (dochters van Alliander) respectievelijk de softwaredienst voor energietransacties, advisering over energiebesparing en het platform voor energiedata mogen voortzetten. De nevenactiviteiten van Alliander houden volgens ACM verband met diensten die verwant zijn aan infrastructuur. Bovendien houden de activiteiten geen energieproductie, -levering of –handel in.
Tijdens het rondetafelgesprek in de Tweede Kamer in maart 2015 over de rol van het netbeheer heeft ACM opgemerkt dat netwerkbedrijven steeds meer nevenactiviteiten ontplooien. Volgens ACM moet ervoor worden gewaakt dat deze activiteiten door hun aard of omvang risico’s inhouden voor het netbeheer. ACM is voorstander van een duidelijke afbakening van de rol van netwerkbedrijven, om mogelijk marktverstorend gedrag te voorkomen. Dit is ook de insteek van het wetsvoorstel Voortgang Energietransitie, dat ter consultatie ligt. Daarnaast roept ACM de netwerkbedrijven op om transparant te zijn over hun activiteiten. (…)’

.
‘Netbeheerders moeten de energietransitie faciliteren’
De brancheorganisatie van de netbeheerders, Netbeheer Nederland, is blij met de uitspraak van de ACM.

Uit een persbericht van Netbeheer Nederland
‘(…) Netwerkbedrijven [moeten]  de ruimte hebben om activiteiten te ontwikkelen die nodig zijn om de energietransitie aan te jagen. Netwerkbedrijven en netbeheerders voelen al geruime tijd de maatschappelijke opdracht om mee te gaan in de ontwikkelingen naar een nieuw energiesysteem, en Netbeheer Nederland ziet zich door het onderzoek gesteund in haar visie om de energietransitie te faciliteren.

Nederland staat voor een grote uitdaging: hoe komen we naar een volledig duurzame energievoorziening. Consumenten worden prosumenten, centraal opgewekte fossiele energie wordt in toenemende mate vervangen door decentraal opgewekte duurzame energie en er is sprake van een toenemende elektrificatie van de maatschappij. Voor ons liggen vraagstukken met betrekking tot grootschalige energiebesparing, minder gebruik van aardgas en grootschalige verduurzaming van energie-opwek. Dit stelt onze samenleving voor de opgave om de publieke belangen van betrouwbaarheid, betaalbaarheid en bereikbaarheid van het energiesysteem te waarborgen. (…)
Belangrijkste voorwaarde is dat de activiteiten bijdragen aan het beheer van netwerken, dat de netwerkbedrijven zich onthouden van productie, handel of levering van energie en dat de activiteiten geen risico vormen voor de gereguleerde netbeheerder.

Wet Onafhankelijk Netbeheer
De afgelopen vijftien jaar is de energiesector veranderd in een geliberaliseerde energiemarkt. Onder regie van de overheid en met de Wet Onafhankelijk Netbeheer (WON) voor duidelijke spelregels. De ACM voerde dit onderzoek uit naar de activiteiten van netwerkbedrijf Alliander. In dit onderzoek zijn geen onrechtmatigheden geconstateerd. De ACM bevestigt nogmaals dat de splitsingswet (Wet Onafhankelijk Netbeheer) bewust de ruimte laat voor netwerkbedrijven om activiteiten te ontwikkelen die een link hebben met energienetwerken. Vanuit hun kerntaak om met een betrouwbaar, betaalbaar en toegankelijk netwerk een steeds duurzamere energievoorziening te realiseren, willen netbedrijven deze nieuwe ontwikkelingen voortvarend faciliteren. “De uitspraak van ACM bevestigt de visie die Netbeheer Nederland hierover de afgelopen tijd heeft uitgedragen en sterkt ons in de overtuiging om de energietransitie te blijven faciliteren”, zegt directeur André Jurjus.

Energiebesparing
Activiteiten die netwerkbedrijven ontwikkelen, kunnen betrekking hebben op energiebesparing vanwege de directe impact hiervan op de bestaande energienetten. Dit kan bijvoorbeeld door bewoners te ondersteunen bij het maken van keuzes voor energiebesparingsmogelijkheden die door bouw- en installatiebedrijven worden aangeboden. “Energiebesparing door huiseigenaren kan leiden tot vermindering van de netbelasting. Daarmee kunnen in potentie investeringen in de capaciteit van de netten worden verminderd.” Naast activiteiten gelieerd aan energiebesparing dragen ook activiteiten die de flexibiliteit van het energiesysteem vergroten zoals vraagsturing bij aan een betrouwbare, duurzame energiehuishouding. (…)’

 

Bronnen
ACM, 9 mei 2016: Alliander mag nevenactiviteiten voortzetten
Netbeheer Nederland, 9 mei 2016: Netbeheer Nederland tevreden met uitspraak ACM

 

Auteur: Redactie

Reageren op dit artikel is niet mogelijk.