ASN Bank

150206-ASN-750

‘Voor de wereld van morgen’

De ASN Bank positioneert zich als een bank ‘voor de wereld van morgen’. Dat betekent dat de bank nadrukkelijk kiest vóór duurzame energie en vóór eerlijke handel. En dat betekent ook dat de bank even nadrukkelijk kiest tégen kinderarbeid en tégen de wapenindustrie.

Of, zoals de ASN Bank het zelf op zijn website verwoordt: ‘De samenleving duurzamer en eerlijker maken. Dat is het ideaal van de ASN Bank. We nemen onze verantwoordelijkheid voor de wereld van morgen. Daarom werken we aan verandering in de wereld van vandaag. Samen met onze klanten. We werken aan ons ideaal via onze financieringen en beleggingen. En ook via sponsoring, donaties, kennisuitwisseling en samenwerking met allerlei mensen en organisaties.’

Zon en wind

Over duurzame energie schrijft de bank: ‘Essentieel voor een duurzame samenleving is dat er duurzame energie beschikbaar is. Die wordt opgewekt uit bronnen die niet kunnen opraken, zoals zon en wind – ofwel hernieuwbare energiebronnen. De productie van energie uit deze bronnen belast het milieu veel minder dan energie uit niet-duurzame, fossiele bronnen.
De opwekking van niet-duurzame energie gaat gepaard met veel uitstoot van broeikasgassen en vervuiling van het milieu. Dit heeft een grote negatieve invloed op ons klimaat en onze leefomgeving. Bovendien wordt deze energie opgewekt met fossiele brandstoffen, waarvan de voorraad beperkt is. Zowel olie, kolen en gas als uranium kunnen opraken.
Wij willen bijdragen aan het oplossen van het klimaatprobleem. Daarom investeren wij in echt duurzame energie, zoals projecten voor zonne- en windenergie. We beoordelen de bedrijven en landen waarin we beleggen of die we financieren waarin we investeren, op hun CO2-uitstoot. En we hebben onszelf als doel gesteld om in 2030 per saldo klimaatneutraal te zijn. Niet alleen met onze kantooractiviteiten, maar ook – en met een veel grotere impact – met onze financieringen en beleggingen.’

Duurzaamheidscheck

Bij alle potentiële investeringen onderzoekt de ASN Bank of ze voldoen aan de duurzaamheidscriteria van de bank. Hoe dat onderzoek plaatsvindt is voor iedereen na te lezen in de issuepaper ‘Duurzaamheidsonderzoek in de praktijk’ (pdf, 24 pag.). Voor de duurzaamheidsonderzoeken heeft de bank een speciale afdeling ‘Duurzaamheidsbeleid & -Onderzoek’ (DBO) in het leven geroepen.

‘Een leefbare aarde voor iedereen’

Het beleid m.b.t. duurzame energie is een directe afgeleide van het klimaatbeleid dat de bank wil voeren. Ook dat beleid is vastgelegd, tot en met de selectiecriteria die de bank toepast ‘bij alles wat de bank doet’: ‘ASN Bank Klimaatbeleid: Een leefbare aarde voor iedereen’ (pdf, 14 pag., maart 2013).
De bank onderschrijft daarin de rapporten van het International Panel on Climate Change (IPCC). ‘Het is zeer waarschijnlijk vastgesteld, dat wil zeggen met een wetenschappelijke zekerheid van 90% tot 95%, dat:

  • de opwarming het gevolg is van de menselijke uitstoot van broeikasgassen in de atmosfeer;
  • de belangrijkste menselijke activiteit die bijdraagt aan de toename van CO2 de verbranding van fossiele brandstoffen is; verandering van landgebruik levert een belangrijke, maar kleinere bijdrage;
  • de temperatuurstijging van de aarde in de 21e eeuw hoger zal zijn dan de stijging van 0,74 graden Celsius in de 20e eeuw, en 0,8 graden Celsius vanaf het begin van de metingen tot nu;
  • de CO2-concentratie in de atmosfeer is opgelopen van 379 ppm 5 in 2005 tot 390 ppm in 2011; dat is zeer ruim boven de natuurlijke bandbreedte van 180 ppm tot 300 ppm van de laatste 650.000 jaar.’

Bronnen
Website ASN Bank
Interactieve wereldkaart met duurzame ASN-projecten