Pleidooi voor een ‘Informatiehuis Energie’

8 juli 2015 – Door data van het energiegebruik van huishoudens en bedrijven optimaal uit te wisselen tussen netbeheerders en energieproducenten kan de energiesector misschien wel € 200 mln besparen.

Die uitwisseling zou het best kunnen geschieden via een ‘Informatiehuis Energie’ dat een soort nationaal knooppunt zou moeten worden voor alle gegeven van energiegebruik en energieopwek.

In Ensoc wijst Frits de Jong (Geonovum) er nog eens op dat de energietransitie niet zonder die ‘linked data’ kan. De Jong: ‘De transitie in de energiesector, waarbij het accent steeds meer verschuift van centraal naar decentraal/lokaal, houdt onder meer in dat netbeheerders hun bestaande IT-systemen moeten integreren met primaire netbeheerprocessen en dat netbeheerders, producenten en consumenten steeds vaker onderling hun verbruik zullen moeten afstemmen. Goede gegevensverwerking is daarbij van cruciaal belang. Een groot deel van die gegevensverwerking heeft betrekking op overheidsgerelateerde gegevens, die in toenemende mate in basisregistraties zijn vastgelegd. Zoals de Basisregistratie Adressen en Gebouwen (BAG) of de Basisregistratie Grootschalige Topografie (BGT). Verder zorgt het opendatabeleid van de overheid voor steeds meer beschikbare gegevens en hebben gegevens over bedrijfsmiddelen steeds vaker een ruimtelijke component. Een effectieve koppeling met deze domeinen levert veel toegevoegde waarde op: het schrappen van dubbele registraties en dubbele processen en gebruikmaken van betere (geo-)informatie. De ontwikkeling van smart grids is aanleiding geweest om te onderzoeken welke mogelijkheden bestaan om deze verbindingen te leggen en uit te testen in zogenoemde proeftuinen.’

Wat zijn dan de baten van zo’n gegevensuitwisseling? De Jong noemt een betere voorspelbaarheid van het energieverbruik en de energieopwek, en hij noemt het voorkomen van graafschade en de elektriciteitsonderbreking daardoor.

Uit een bericht van het project CERISE-SG (Combineren van Energie- en Ruimtelijke Informatie Standaarden als Enabler – Smart Grids)
‘(…) De kwantitatieve business case voor het scenario ‘Hergebruik data binnen energiesector’ is zeer duidelijk positief, tegen de ingeschatte kosten van 13 miljoen euro voor de periode van 2015-2020 staat een verwachte opbrengst van 204 miljoen euro. Daarmee wordt ingeschat dat er een gemiddelde baat van 191 miljoen euro te realiseren is in de periode 2015-2020 door bedrijven in en gerelateerd aan de energiesector door het hergebruik van bestaande data. Gezien de beperkte groep geïnterviewde experts moet bij deze bedragen rekening worden gehouden met een marge van 30%. Dit resulteert in een bandbreedte van 166 – 220 miljoen euro voor de baat. (…)’
Het CERISE-SG project wordt uitgevoerd door een consortium bestaande uit: TNO, TU Delft, Alliander, Geonovum en Geodan.

Conclusie van De Jong in Ensoc
‘(…) Wil de gewenste transitie binnen de Nederlandse energiemarkt slagen, dan is een goed georganiseerde, open energie-informatievoorziening op nationaal niveau van vitaal belang. Door kwalitatief betrouwbare referentiedata, metingen en modellen kunnen burgers, overheden, bedrijven en wetenschappers betere beslissingen nemen en adviezen geven over verduurzaming van energiegebruik, klimaatbeleid en voorgenomen investeringen. In dat kader zou een ‘Informatiehuis Energie‘ uitkomst kunnen bieden. Dat zou kunnen fungeren als een nationaal knooppunt om de informatievoorziening duurzaam beschikbaar, bruikbaar en betrouwbaar te maken. Het Informatiehuis Energie zou de weg kunnen wijzen naar informatie die momenteel al beschikbaar is en de verschillen en gebruiksmogelijkheden toe kunnen lichten voor potentiële gebruikers. Waar is het wachten op…? (…)’

 

Bronnen
Ensoc, 1 juli 2015: Koppelen gegevens over energiegebruik levert miljoenenbesparing op
Cerise nieuwsbrief, mei 20125: Maatschappelijke Kosten-Baten Analyse

Auteur: Redactie

Reageren op dit artikel is niet mogelijk.