Provincie Fryslân bereid € 127 mln in windpark IJsselmeer te steken

13 februari 2016De provincie Fryslân is bereid een krediet van € 127 mln te geven aan een in het IJsselmeer te bouwen windpark. Met het krediet wil de provincie bijdragen aan de energietransitiedoelstelling van Friesland voor 2025.

Uit een bericht van de provincie
‘(…) De provincie wil dat in 2025 een kwart van de benodigde energie in Fryslân zonder fossiele brandstoffen wordt opgewekt. Door mee te investeren in het windpark kan het college de belangen van de inwoners van Fryslân beter waarborgen. De coalitie heeft afgesproken hiervoor maximaal €127 miljoen te uit te lenen.
GS verbinden wel voorwaarden aan de investering in Windpark Fryslân. De provincie moet zeggenschap krijgen en de investering moet voldoende rendement opleveren. De eventuele opbrengsten wil GS gedeeltelijk beschikbaar stellen voor Friese dorpen met duurzame ambities. Verder wordt bekeken of met de revenuen de toerisme-economie in streken die last hebben van windmolens versterkt kan worden.
GS staan voor de keuze om aandelen te nemen of leningen te verstrekken, of beide. Ook het moment van ‘instappen’ (bouwfase of exploitatiefase) moet worden bepaald. Dit maakt verschil wat betreft risico’s en rendementen.
Investeren in het park is al met al een complexe zaak en vergt daarom gedegen onderzoek. Hetzelfde geldt voor de onderhandelingen met de initiatiefnemers. Mocht de provincie met de private initiatiefnemers tot overeenkomst komen dan gaat het om de grootste publiek private samenwerking in Nederland rond duurzame energie. Het onderhandelingsresultaat wordt op zijn vroegst over een half jaar ter besluitvorming aan Provinciale Staten voorgelegd. (…)’

Provincie mikt ook op zeggenschap
Uit een bericht van de Leeuwarder Courant
“(…) Met financiële deelname in Windpark Fryslân in het IJsselmeer mikt het provinciebestuur naast rendement op zoveel mogelijk zeggenschap. Die invloed kan helpen om het draagvlak van de bevolking voor de molens in het water te vergroten, denkt gedeputeerde Sander de Rouwe. (…) Aandelen, een lening of een achtergestelde lening. Dat zijn de drie manieren waarop de financiële participatie van maximaal 127 miljoen euro in het windpark kan plaatsvinden. De voorkeur van De Rouwe gaat uit naar aandelen, omdat daar zeggenschap aan is verbonden.  (…) De provincie wil dorpen en coöperaties gelegenheid geven in het windpark te participeren. Zelf een van de 89 beoogde molens aanschaffen om die als dorpsmolen te exploiteren is volgens De Rouwe praktisch en juridisch erg lastig. Het is eenvoudiger om deze groepen de kans te geven om via de provincie deel te nemen, bijvoorbeeld in de vorm van certificaten.
Het windpark komt er omdat de landelijke overheid dit eist. De provincie werkt er in de besluitvorming aan mee, voornamelijk door een ontheffing te verlenen op de Natuurbeschermingswet. (…)

Over het Windpark Fryslân
Uit de website over de plannen
‘(…) In het Friese deel van het IJsselmeer, nabij Breezanddijk, wordt de komende jaren Windpark Fryslân gerealiseerd. Dit deel van het IJsselmeer is door de provincie en het Rijk aangewezen voor grootschalige energieopwekking. Het windpark draagt in belangrijke mate bij aan de 530,5 MW duurzame energiedoelstelling die de provincie Friesland in 2020 wil realiseren.(…) Met een gepland vermogen van 250 tot maximaal 400 MW kan Windpark Fryslân met minimale overlast van geluid en slagschaduw genoeg windstroom leveren voor alle Friese huishoudens. Dankzij de realisering van dit windpark ver uit de kust wordt het Friese landschap zoveel mogelijk ontzien.

Het is de intentie van de initiatiefnemers om van Windpark Fryslân een windpark ‘Van en voor Friesland’  te maken. Het windpark zal inwoners van de provincie de mogelijkheid bieden financieel deel te nemen in het windpark. Ook wordt onderzocht hoe eigenaren van oudere, Friese landturbines deze kunnen omruilen voor deelname in Windpark Fryslân.
De plannen worden op dit moment samen met de betrokken overheden verder uitgewerkt en er wordt ook een uitvoerige milieueffectrapportage (MER) opgesteld. Het MER wordt naar verwachting in het voorjaar van 2015 gepubliceerd. (…)’

Film over de plannen (9 min)

Bronnen
Provinsje Fryslân, 11 februari 2016: Fries krediet voor Windpark in IJsselmeer
Leeuwarder Courant, 12 februari 2016: Aandeel windpark geeftprovincie zeggenschap (via Blendle)
Website Windpark Fryslân
RVO over stand van zaken (Bureau Energieprojecten Rijksoverheid)

Auteur: Redactie

Reageren op dit artikel is niet mogelijk.