(foto: Staatstoezicht op de Mijnen)

SodM vraagt extra geld voor toezicht op gas, wind en geothermie

Om zijn groeiende huidige en nieuwe taken te kunnen uitoefenen en zijn verouderde ICT te vervangen heeft Staatstoezicht op de Mijnen (SodM) 5 miljoen extra geld nodig, bovenop de al begrote 9 miljoen. Dat is de overtuiging van de organisatie zelf. Of ze die ook krijgt zal voor 1 juni moeten blijken uit de Voorjaarsnota van minister van financiën Wobke Hoekstra (CDA).

De groei van de huidige taken zit onder andere in de beoordeling van Rapporten Inzage Grote Gevaren, en een forse toename van adviesaanvragen voor vergunningen voor zowel gaswinning als geothermie, stelt SodM in haar Jaarplan 2018. Nieuwe taken komen vooral voort uit de energie-ambities in het huidige regeerakkoord. Ze omvatten onder meer toezicht op ondergrondse opslag en windenergie, op de wet Voortgang Energietransitie (VET) en de wet Informatie-uitwisseling boven- en ondergrondse netwerken (Wibon). “De toename van deze taken vragen zowel om inhoudelijke expertise als om juridische capaciteit en capaciteit voor beantwoording van het toenemend aantal vragen van de Tweede Kamer, decentrale overheden en burgers”, klinkt het.

Ook vanwege de aardbeving in Zeerijp, begin dit jaar, wordt er steeds nauwer en met meer argwaan gekeken naar het beleid over de exploitatie van aardgas, de exploitatie zelf en het toezicht hierop. “Zowel de overheid en de ondernemingen als de toezichthouder zullen flink hun best moeten doen om het vertrouwen waar te maken en daar waar nodig terug te winnen,” stelt inspecteur-generaal Theodor Kockelkoren. “Voor SodM betekent dit in elk geval het helder uitleggen waar ze voor staat, waarom ze doet wat ze doet en wat daarvan de resultaten zijn. Juist ook als de resultaten onbevredigend zijn, zoals bijvoorbeeld bij de gaswinning in Groningen waar met heel veel onzekerheden gewerkt moet worden, is het belangrijk een hoge lat te hanteren voor openheid en begrijpelijkheid.”

Een van de nieuwe activiteiten in het toezichtgebied van SodM is de opslag van CO2. Daarom moeten SodM-medewerkers zich dit kennisgebied eigen maken.” En daarvoor moet er geïnvesteerd worden, zegt het jaarplan. “Net zo goed als ook verder geïnvesteerd moet worden om de beperkte kennis van de aardbevingsrisico’s van de gaswinning in Groningen verder te brengen.” In het gebruik van het woord beperkt lijkt flink wat onderhuidse kritiek verborgen, want de gaswinning in Groningen is al meer dan een halve eeuw bezig.

Prioriteiten

Het komende jaar maakt SodM er een prioriteit van een beeld te krijgen van hoe de industrie omgaat met het verouderen van installaties. Het zal een toetsingskader ontwikkelen om tijdens inspecties bij alle mijnbouwondernemingen te kunnen evalueren of de risico’s die gepaard gaan met het ouder worden van de installaties voldoende worden onderkend en aangepakt.

Cybersecurity

In nieuwe Cybersecuritywetgeving, die medio 2018 van kracht wordt, zal de olie- en gassector worden aangewezen als een van de vitale sectoren voor Nederland. Dit houdt in dat de sector zijn digitale systemen op een passende manier zal moeten beschermen. In nauwe samenwerking met Agentschap Telecom en samen met de sector zal SodM bepalen wat ‘passende’ bescherming betekent. Het toetsingskader Cybercrime dat dit jaar ontwikkeld wordt, moet inzicht verschaffen in de aanpak van ondernemingen bij het voorkomen van cybercrime en of zij voldoen aan de nieuwe wetgeving.

Radioactiviteit en geothermie

Met de hulp en de kennis van de Autoriteit Nucleaire Veiligheid en Stralingsbescherming gaat SodM ook thema-inspecties op het gebied van radioactieve stoffen uitvoeren in de geothermiesector, met als doel een beter inzicht te krijgen in de wijze waarop de sector omgaat met de vaak onverwachte aanwezigheid van radioactieve stoffen in opgepompt grondwater.

Auteur: Koen Mortelmans

Koen Mortelmans is freelance redacteur voor FluxEnergie en Nieuwsblad Transport.

Reageer ook

Nog maximaal tekens

Log in via een van de volgende social media partners om je reactie achter te laten.