Subsidieregelingen energie-innovatie op 1 april 2016 open

Subsidieregelingen energie-innovatie op 1 april 2016 open

1 februari 2016 – Het ministerie van Economische Zaken stelt dit jaar 125 miljoen euro beschikbaar voor energie-innovatieprojecten, via diverse subsidieregelingen van de Topsector Energie. De regelingen zijn nu gepubliceerd in de Staatscourant: aanvragen indienen kan vanaf 1 april 2016.

Uit een bericht van EZ
‘(…) Innovatie is cruciaal in de transitie naar meer duurzame energie. Daarom stelt Economische Zaken sinds 2012 binnen de topsector Energie subsidie beschikbaar voor energie-innovatieprojecten van privaat-publieke samenwerkingsverbanden (overheid, kennisinstellingen en bedrijfsleven). Hiermee wordt onderzoek, ontwikkeling en demonstratie rond duurzaam opgewekte energie, energiebesparing en slimme inpassing van energie gestimuleerd. Op de subsidiemogelijkheden voor systeemintegratie en Maatschappelijk Verantwoord Innoveren (MVI Energie) na, gaan de subsidieregelingen allemaal open op 1 april 2016. Op 1 juli gaan de laatste regelingen nog open.

Demonstratie energie-innovatie
Onder de regelingen valt ook de regeling Demonstratie energie-innovatie (DEI), die voortkomt uit het Energieakkoord. Er zijn twee wijzigingen ten opzichte van 2015. Ten eerste is het maximale subsidiebedrag per project verhoogd van vier miljoen euro naar zes miljoen euro. Ten tweede zijn dit jaar ook pilotprojecten voor energiebesparing in de industrie toegestaan. De stap naar het doen van een definitieve investering  bij energiebesparingsprojecten in de industrie is groot zonder  de mogelijkheid van eerst een pilot. De mogelijkheden van de DEI zijn op dit gebied verruimd .

Wijzigingen in 2016
In 2016 zijn naast de DEI meerdere regelingen gewijzigd. De regeling hernieuwbare energie, gericht op het kostenefficiënt realiseren van de hernieuwbare energiedoelstelling van 16% in 2023, staat nu een heel jaar open. Wind op zee R&D-projecten worden weer gerangschikt op kwaliteit in  een zogenaamde tenderprocedure. Zo kunnen de beste projecten worden gehonoreerd.  In de regeling voor BBE Innovatieprojecten zijn nu ook groen gas projecten mogelijk. De regelingen voor energiebesparing in de industrie (de JIPs en de early adopterprojecten), zijn verbreed naar verduurzaming van de energiehuishouding. Ook is het maximale subsidiebedrag voor deze early adopterprojecten verlaagd van € 75.000 naar € 50.000 om met het beschikbare budget zoveel mogelijk projecten te kunnen ondersteunen. Voor een volledig overzicht van de wijzigingen: www.rvo.nl/topsector-energie.

Over de Topsector Energie
De Topsector Energie organiseert en stimuleert de innovatiekracht van de energiesector door de innovatiebudgetten van overheid, kennisinstellingen en het bedrijfsleven te bundelen in gezamenlijke programma’s. Doel: meer Nederlandse concurrentiekracht, werkgelegenheid en welvaart en een duurzamere energiehuishouding. De subsidieregelingen kwamen tot stand in nauwe samenwerking met de Topconsortia voor Kennis en Innovatie (TKI’s). De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO.nl) voert de regelingen uit in opdracht van het ministerie van Economische Zaken. (…)’

Bronnen
RVO, 1 februari 2016: Subsidieregelingen energie-innovatie 1 april 2016 open
Foto: ADM (foto FluxEnergie/© Paul Tolenaar)

Auteur: Redactie

Reageren op dit artikel is niet mogelijk.