TenneT: eerste contract voor ontwikkeling net op zee

26 november 2014 – TenneT heeft een contract gesloten voor de ontwikkeling van een elektriciteitsnet op zee voor het transport van de energie die door windparken wordt opgewekt.

Uit het persbericht van TenneT:
TenneT maakt vaart met de ontwikkeling van een net op de Nederlandse Noordzee. Voor het windgebied Borssele heeft TenneT ARCADIS in consortium met Pondera Consult gecontracteerd voor begeleiding van de milieueffectrapportage (MER) en de vergunningsaanvragen.
Windgebied Borssele is het eerste van drie door het Ministerie van Economische Zaken aangewezen gebieden dat ontwikkeld wordt voor de bouw van windparken en het aansluiten van deze windparken op het net op land. Economische Zaken heeft TenneT in een richtinggevend besluit aangewezen als netbeheerder op zee. Daarmee zal TenneT verantwoordelijk worden voor de aansluiting van 3.450 megawatt (MW) aan nieuwe offshore windparken. Volgens het SER Energie-akkoord moet in 2023 in totaal 4.450 MW aan windvermogen op zee operationeel zijn.
Sr. Manager TenneT Offshore NL, Marco Kuijpers: “We willen vaart maken. De uitvoering van de routekaart voor de ontwikkeling van duurzame energie op de Nederlandse Noordzee is ambitieus. Voor grote infrastructurele projecten als deze is goede samenwerking met alle stakeholders van groot belang. Dus, gezamenlijk aan de slag met het overzichtelijke plan voor de ontwikkeling wind op zee dat door het Ministerie van Economische Zaken in september is gepresenteerd.”

TenneT hecht veel waarde aan de inbreng van lokale belanghebbenden om de impact van de nieuwe infrastructuur helder in kaart te brengen en waar mogelijk te beperken. In samenwerking met de overheid, de ministeries van Economische Zaken en Infrastructuur & Milieu en Stichting Natuur en Milieu streeft TenneT naar maximaal draagvlak voor haar activiteiten. Bij de ontwikkeling van het project zal TenneT dan ook zeker de dialoog met stakeholders aangaan en waar nodig expertise inschakelen, bijvoorbeeld op het vlak van ruimtelijke inpassing en ecologie.
De netaansluitingen in Borssele gaan bestaan uit twee offshore platforms van 700 MW voor vier kavels van 350 MW binnen windenergiegebied Borssele. Ieder platform wordt met twee hoogspannings-elektriciteitskabels (220 kV) met het hoogspannings-elektriciteitsnetwerk van TenneT op land verbonden. Hoogspanningsstation Borssele (380 kV) van TenneT zal hiervoor worden uitgebreid.
In opdracht van TenneT gaat ARCADIS (in consortium met Pondera) nu alle noodzakelijke documenten voorbereiden (milieueffectrapportage, achtergronddocumenten en vergunningaanvragen) ten behoeve van de besluitvorming. Ook het strategische advies rondom het vergunningenproces en de consultatie van bevoegde gezagen en stakeholdermanagement hoort bij de vraag aan ARCADIS en Pondera.

Uit het persbericht van ARCADIS:
ARCADIS heeft samen met Pondera Consult opdracht gekregen van TenneT voor de begeleiding van de milieueffectrapportage (m.e.r.) procedure voor de eerste offshore netaansluiting in Nederland. TenneT TSO wordt in Nederland verantwoordelijk voor de aansluiting van offshore windparken op de Noordzee. Windgebied Borssele is het eerste gebied dat ontwikkeld wordt. Dit is in 2014 door het Ministerie van Economische Zaken besloten.
De netaansluiting bestaat uit twee offshore platformen van 700 MW voor vier kavels binnen windenergiegebied Borssele. De scope van de m.e.r. procedure bestaat uit twee platforms, twee 220 kV elektriciteitskabels per platform naar het land en de aansluiting op het onshore hoogspanningselektriciteitsnetwerk.
Het doel van de opdracht van het consortium van ARCADIS en Pondera is het voorbereiden van alle noodzakelijke documenten (Milieueffectrapportage, achtergronddocumenten en vergunningaanvragen) ten behoeve van de besluitvorming. Ook het strategische advies rondom het vergunningenproces en de consultatie van bevoegde gezagen en stakeholdermanagement hoort bij de vraag aan ARCADIS en Pondera.
“De ontwikkeling van alternatieve energiebronnen is belangrijk om Nederland minder afhankelijk te maken van fossiele brandstoffen en zo bij te dragen aan de vermindering van de CO2 uitstoot van ons land,” aldus algemeen directeur Gert Kroon van ARCADIS.  “Met onze diepgaande kennis van milieuregelgeving en ruime ervaring in het afhandelen van omvangrijke MER-trajecten verwachten wij waarde te kunnen toevoegen voor TenneT in dit proces.”

Bronnen
TenneT, 26 november 2014: TenneT sluit eerste contract voor ontwikkeling net op zee
ARCADIS, 26 november 2014: Consortium ARCADIS en Pondera Consult winnen opdracht TenneT voor begeleiding m.e.r.-procedure eerste offshore netaansluiting in Nederland

Aansluiting wind op zee in Nederland – schematisch

Onderwerpen: ,

Auteur: Redactie

Reageren op dit artikel is niet mogelijk.