Tweede Kamer wil geen parlementaire enquête gaswinning – Groningen geeft niet op


22 februari 2017
Een motie die een parlementaire enquête wilde naar de besluitvorming sinds 1959 rond de gaswinning in Groningen is gisteren door de Tweede Kamer verworpen. De pogingen vanuit Groningen om tot een parlementaire enquête te komen gaan echter gewoon door.

De betreffende motie was al op 3 maart 2015 ingediend door Esther Ouwehand van de Partij voor de Dieren.

Tekst van de motie
‘(…) De Kamer, gehoord de beraadslaging,
constaterende dat de Onderzoeksraad Voor Veiligheid in zijn onderzoek naar de besluitvorming rond de gaswinning in Groningen van 1959 tot 2013 harde conclusies trekt over de wijze waarop de Staat is omgegaan met de veiligheid van Groningen;
van mening dat de Kamer er baat bij heeft om de besluitvorming zelf grondig te onderzoeken om hieruit lessen te trekken voor de toekomst, en dat de mogelijkheid om betrokkenen onder ede te horen hierbij grote toegevoegde waarde heeft;
verzoekt het presidium, een commissie samen te stellen die de voorbereidingen treft voor een parlementaire enquête naar de besluitvorming over de gaswinning in Groningen,
en gaat over tot de orde van de dag. (…)’

Stemming
De aanwezige leden van de fracties van de SP, de PvdD, GroenLinks, 50PLUS, de Groep Kuzu/Öztürk, Monasch, de ChristenUnie, het CDA en de PVV stemden vóór en de overige fracties tegen. De motie was daarmee verworpen.

Esther Ouwehand (Partij voor de Dieren): Lessen uit het verleden

Nauwelijks discussie
Er was op 3 maart 2015 eigenlijk geen discussie over de noodzaak van een parlementaire enquête.
Uit het kamerverslag van toen (n.a.v. het Rapport Onderzoeksraad Voor Veiligheid over ‘het gasgebouw’)
‘(…) Mevrouw Ouwehand (PvdD): “Het spijt me” zeggen en niks veranderen aan de situatie zoals zij nu is, daaraan heeft niemand iets. Onderwijl zijn er de waarschuwingen dat de veiligheid van de Groningers nog steeds gevaar loopt bij het gaswinningsbesluit van de minister, terwijl wij weten wat we zouden moeten doen om de veiligheid wel te borgen. Als hierin niets verandert, heeft het helemaal geen zin om met deze minister en deze minister-president te spreken over de aanbevelingen van de Onderzoeksraad Voor Veiligheid. Die aanbevelingen zijn belangrijk. Ik denk dat er een parlementaire enquête nodig is om de lessen uit het verleden goed te kunnen trekken en te voorkomen dat dit in ons land nog een keer gebeurt.  (…)
Minister Kamp: In de motie op stuk nr. 129 stelt mevrouw Ouwehand dat er een parlementaire enquête zou moeten worden voorbereid. Ik laat het oordeel over die motie graag aan de Kamer. Het is aan de Kamer om te bepalen hoe zij het kabinet wil controleren. Daarover heb ik verder geen opvatting. (…)’
De ingediende motie werd aangehouden in afwachting van een nadere discussie over het rapport van de Onderzoeksraad Voor Veiligheid. De motie bleef als ‘aangehouden’ staan tot gisteren.

Eerder ook al een poging gestrand
Vorig jaar juni deden de kamerleden Dik-Faber (ChristenUnie) en Wassenberg (PvdD) ook al een poging om tot een parlementaire enquête te komen (‘overwegende dat waarheidsvinding essentieel is met het oog op het werken aan herstel van vertrouwen voor de Groningers en overwegende dat het nodig is dat de Tweede Kamer zich een diepgaand inzicht verwerft in de vraag hoe het gasgebouw vanaf 1963 heeft gefunctioneerd, hoe is omgegaan met risico’s en veiligheid van burgers, hoe de politieke besluitvorming is verlopen en wat de invloed en belangen van particuliere bedrijven zijn’). Ook deze poging strandde.
Groningse petitie om tot een parlementaire enquête te komen 
In Groningen is een actie van start gegaan om tot een parlementaire enquête te komen. De intitiatiefnemers zijn allerminst uit het veld geslagen door de afwijzing van de motie gisteren. Of Facebook schrijven ze: ‘Steeds meer steun voor parlementaire enquête gaswinning Groningen. Maar nog altijd te weinig. Nu zijn CDA en Groenlinks ook mee gegaan. Lobbyen werkt. Petitie leveren we in bij de nieuwe regering. Grote kans dat hij het dan wel haalt.’
De petitie heeft op dit moment nog niet al te veel ondertekenaars (bijna 4.000).
Uit de tekst over de petitie
‘(…) Wees solidair en ondersteun de Groningers in hun verzoek om een Parlementaire enquête gaswinning. De afgelopen jaren is er vanuit Groningen door verschillende groepen en partijen om een parlementaire enquête gevraagd. De Groningers verdienen de waarheid. Met transparantie win je vertrouwen. (…)’

Bronnen
Tweede Kamer, 21 februari 2017: Verslag plenaire vergadering
Tweede Kamer, Handelingen, 3 maart 2015: Rapport Onderzoeksraad Voor Veiligheid over het gasgebouw
Parlementaire Monitor ANP, 16 juni 2016: Motie van de leden Dik-Faber en Wassenberg
Parlementaire enquête gaswinning, Facebook
Website petitie Parlementaire enquête gaswinning
Foto: Facebook PE Gaswinning. Portretfoto: PvdD

Auteur: Redactie

Reageren op dit artikel is niet mogelijk.