‘Veel meer huizen aansluiten op restwarmte’

‘Veel meer huizen aansluiten op restwarmte’

1 december 2015 – Een slimmer en massaler gebruik van restwarmte kan jaarlijks 2 Megaton CO2-uitstoot besparen. Een aantal provincies en gemeenten willen in 25 jaar 1,5 miljoen woningen en kantoren aansluiten op duurzame warmte.

Het Groeiplan Warmte is een initiatief van de provincies Zuid-Holland, Noord-Holland, Gelderland en Limburg, de gemeenten Amsterdam, Rotterdam, Nijmegen, Ede, Delft, Leiden, Stichting Natuur & Milieu, Nuon, Eneco, EnNatuurlijk, Stadsverwarming Purmerend, Metropoolregio Rotterdam Den Haag, Alliander Duurzame Gebiedsontwikkeling en de Nederlandse Vereniging Duurzame Energie.

Hulp nodig van het Rijk
Uit een bericht van Binnenlands Bestuur
‘(…) Regionale en lokale partijen zoals overheden en warmtebedrijven willen hierin investeren, maar hebben daarbij hulp nodig van het rijk. Zo willen ze dat de rijksoverheid de energiebelasting van gas en elektriciteit gelijktrekt en aanleg van hoofdtransportleidingen als nutsvoorziening aanmerkt. Vrijdag overhandigden de achttien partijen hun groeiplan aan de leden van de vaste Kamercommissie voor Economische Zaken. Kern van het idee is dat gemeenten en provincies de regie voeren om te komen tot de meest efficiënte energievoorziening in een wijk. Zij kunnen schakelen met lokale energie-initiatieven, woningbouwcorporaties, kantoren en verschillende warmteleveranciers. Op deze manier kunnen warmtebedrijven niet alleen in nieuwe, maar ook in bestaande wijken warmtenetten realiseren. De winst daarvan voor de overstap naar duurzame energie is groot. ‘Onze energievraag bestaat voor 60 procent uit warmte’, stelt Jan Jacob van Dijk, Gelders gedeputeerde voor Energietransitie. ‘Ook het beter benutten van duurzame restwarmte is nodig  om de gewenste energietransitie te bereiken. Samenwerking is daarbij nodig.’ (…)’

Er staat helaas geen boete op het uitstoten van warmte
Uit een bericht van de provincie Zuid-Holland
‘(…) De vraag naar warmte vormt meer dan de helft van onze energiebehoefte. Omdat bij veel productieprocessen warmte vrijkomt, is de realisatie van warmtenetten dan ook een efficiënte weg naar minder CO2-uitstoot. Doordat er geen boete ligt op het uitstoten van warmte worden bedrijven niet gestimuleerd om dit te verminderen. Hierdoor is het niet interessant voor bedrijven om hun restwarmte te laten hergebruiken, bijvoorbeeld voor het verwarmen van woningen, gebouwen of kassen.
De bestaande energienetten zijn landelijk en door de overheid aangelegd. Het Rijk kan helpen de realisatie van warmtenetten te stimuleren door dit in wetgeving, aanleg van hoofdleidingen en belasting op te pakken. (…)’

Het aanbod van de betrokken provincies, gemeenten en bedrijven
Uit het Groeiplan Warmte
‘(…) De Partijen realiseren een groei naar 1.150.000 warmteklanten in 2030 met doorkijk naar 1.500.000 warmteklanten in 2040. Hiervoor investeren de gemeenten en provincies in de benodigde processen om samen met andere stakeholders inzichtelijk te maken waar welke maatregelen het meest kosteneffectief zijn en werken zij een roadmap uit hoe deze transitie kan plaatsvinden. Warmtebedrijven realiseren de uitrol van warmtenetten in nieuwe en bestaande wijken en investeren in de transitie naar duurzame(re) bronnen. De rijksoverheid zorgt voor de condities, zoals een goede CO2 beprijzing, zodat de transitie kan plaatsvinden door groei van warmteklanten. Daarnaast zorgt de rijksoverheid voor het mogelijk maken van de realisatie van de warmte transportleidingen (backbones). (…)’

Tempo maken!
Uit een bericht van Nuon
‘(…) “Nederland gaat liefst zo snel mogelijk over van gas naar duurzame warmte. Elektrificatie met warmtepompen staat voorop en soms gebruik van restwarmte en geothermie . Essentieel is maatwerk op wijkniveau. Dit groeiplan biedt hele goede handvatten voor de spannende transitie naar een duurzame warmtevoorziening van heel Nederland. En nu samen aan de slag!”, aldus Tjerk Wagenaar van Natuur & Milieu. De sector pleit voor groei van duurzame (rest)warmte. Alexander van Ofwegen, directeur Warmte Nuon: ”Een aantrekkelijk prijsaanbod zal bepalend zijn om klanten de stap te laten maken van het huidige gasgebruik naar warmte gebruik. Daarvoor zijn dan wel maatregelen nodig en ondersteuning vanuit de Rijksoverheid. Bijvoorbeeld door financier te worden van grote warmte transportleidingen. (…)’

Bronnen
Binnenlands Bestuur, 1 december 2015: Provincies en gemeenten willen impuls voor restwarmte
Provincie Zuid-Holland, 30 november 2015: Groeiplan warmte voor TK-leden
Nuon, 27 november 2015: Oproep aan Tweede Kamer om gebruik warmte te stimuleren
Rapport, 27 november 2015: Groeiplan Warmte (pdf, 5 pag.)
Foto
Aanleg Nuon Noorderwarmte: Nuon en AEB Amsterdam werken samen aan een 16 km lange warmtetransportleiding ‘Noorderwarmte’ om Amsterdam Noord van schone warmte te voorzien. De warmtetransportleiding is nodig om bestaande en toekomstige woningen in Amsterdam Noord te voorzien van schone warmte vanuit AEB Amsterdam. De verwachting is dat in 2030 in Amsterdam Noord 20.000 huishoudens zijn aangesloten op het stadswarmtenetwerk. Uitbreiding van het warmtenetwerk in Amsterdam is een van de pijlers van ‘Duurzaam Amsterdam’. De ambitie is dat in 2040 230.000 woningen op warmte zullen zijn aangesloten. Dit is ongeveer 40% van de bebouwing van de stad. Het gaat hierbij om nieuwe en bestaande woningen en gebouwen.
(Foto: Nuon/Jorrit Lousberg)

Onderwerpen:

Auteur: Redactie

Reageren op dit artikel is niet mogelijk.