Shell: ‘Wind op zee straks even belangrijk als aardgas’

25 april 2016 – Nederland kan in 2030 5 tot 10 GW wind op zee hebben en in 2050 kan dat zelfs 50 GW zijn, stelt Shell. In een uitgelekt lobbydocument van Shell aan de Tweede Kamer speelt offshore wind een even grote rol in de energievoorziening als aardgas. 

Oliemultinational Shell stuurde eerder deze maand een wensenlijstje naar de Tweede Kamer. In het lobbydocument onder meer de wens dat een nieuw kabinet fors inzet op offshore windenergie.

Uit de brief van Shell aan de Tweede Kamer
‘(…) Wind op Zee is de potentiele nieuwe Nederlandse energiebron en kan een met aardgas vergelijkbare rol spelen in een CO2 armer energiesysteem. De ruime beschikbaarheid van wind, de aanwezige ruimte, de nabije markt en geringe waterdiepte maken het Nederlandse deel van de Noordzee een uniek stuk onontgonnen wingebied voor energie, met een potentieel tot >50GW in de periode tot 2050. Daarbij gaat het om gebieden die ver uit het zicht van de kust liggen.
Opschalen en tenderen op grotere schaal is daarbij essentieel voor het behalen van een snellere kostenreductie (berekeningen geven aan dat er mogelijk tot 25% – bovenop de reeds afgesproken 40% reductie – te behalen is door industrialisatie / standaardisatie). Er liggen grote kansen voor Nederlandse banen en bedrijven, vooral de offshore industrie (Vlissingen, Rotterdam, Den Helder en Delfzijl).
De huidige Nederlandse wetgeving en tendersystematiek is internationaal succesvol in het stimuleren van kostenreductie. Maar er is nog geen beleid voor de periode vanaf 2020/23. Het is zeer wenselijk om snel beleid te formuleren voor het realiseren van dit potentieel. Er zijn belangrijke bottlenecks, met name bij de aansluiting van het net op zee en bij ruimtelijke ordeningsvraagstukken. Dit vereist een integrale aanpak en intensieve samenwerking tussen overheid en private partijen.

Daarom moet er nu duidelijkheid voor post 2019 worden gecreëerd en bevelen wij aan:

  • Formuleer een visie voor het realiseren van het potentieel van wind op de Noordzee vanaf 2020
  • Maak het mogelijk om te bieden op een grotere combinatie van kavels. Bieden kan nu op 1 enkele of 2 gecombineerde kavels (elk 350MW); maak het mogelijk om op 3 of meer kavels te bieden, of introduceer een combinatie van tenderen op grote en kleine schaal. Dat versnelt kostenreductie door industrialisatie voordelen.
  • Ga zo snel mogelijk door met de ruimtelijke ordeningsstappen voor het IJmuiden Ver gebied (met potentieel van 5 – 6 GW).
  • Zet een publiek-private samenwerking op, gericht op grootschalige uitrol van wind op zee en een versnelde kostenreductie en innovatie.
  • Voer stimulerend beleid voor het opslaan en omzetten in warmte en mobiliteit (inclusief conversie naar watersof) van door Wind op Zee opgewekte stroom.
  • Werk samen met de landen rondom de Noordzee aan een gemeenschappelijke agenda om schaalvergroting en kostenreductie mogelijk te maken (interconnectoren, subsidiestromen, innovatie). (…)’

Bij de huidige stand van de technologie, zijn voor 5 tot 10 GW in 2030 duizend tot tweeduizend windturbines op zee nodig, aldus de Leeuwarder Courant.

Uit het bericht van de Leeuwarder Courant
‘(…) Op de Noordzee staan nu windparken die samen een vermogen hebben van minder dan een halve Gigawatt. Het huidige kabinetsbeleid voorziet in een uitbreiding naar 4,5 Gigawatt tot en met 2023. (…)’

Shell toont de laatste tijd meer interesse in duurzame energie, met name offshore windenergie. Naar verluidt – Shell heeft nog niet bevestigd – gaat het bedrijf in een consortium met Eneco, Vestas en Van Oord meebieden in een aanbesteding voor een windpark op de Noordzee.

Bronnen
Shell, ongedateerd: Shell input Verkiezingsprogramma’s Tweede Kamer 2017 (via FD)
AD, 25 april 2016: Shell ziet toch brood in windmolens op zee (via Blendle)
Leeuwarder Courant, 25 april 2016: Shell: van aardgas naar zeewind

Foto: Vestas

Auteur: Redactie

Reageren op dit artikel is niet mogelijk.