NAM wil betere uitleg verlaging gaswinning

NAM wil betere uitleg verlaging gaswinning

29 mei 2017De NAM is het niet eens met het voornemen van minister Kamp om de gaswinning in Groningen per oktober met tien procent te verlagen. Kamp nam dat besluit op advies van het Staatstoezicht op de Mijnen (SodM). De NAM diende een zienswijze in tegen het besluit en de achterliggende motivering.

Per 1 oktober 2017 gaat de gaswinning in Groningen met tien procent naar beneden. Dat nam minister Kamp zich in april voor, op basis van een advies van het SodM. De aanleiding van dit advies was de plotselinge toename van het aantal bevingen rond Loppersum.

Uit een bericht van de NAM
‘(…) We hebben – na de aankondiging medio april van het voorgenomen besluit – een zienswijze ingediend. Deze zienswijze hebben wij integraal gepubliceerd op onze website. De twee belangrijkste punten van onze reactie, zoals verwoord in deze zienswijze, zijn:

  • Er is een veiligheidsnorm voor seismisch risico in het Groningenveld. Deze is vastgesteld door de Minister, maar lijkt niet toegepast te worden in het nu genomen besluit. Dit bevreemdt ons;
  • Aan de hand van o.a. die norm werkt het instemmingsbesluit dat thans van kracht is naar behoren. Met het nieuwe besluit en de daaraan ten grondslag liggende motivering, is het voor NAM niet langer duidelijk op welke basis zij de gaswinning uitvoert. Een stabiel en rechtszeker kader is belangrijk voor onze organisatie.

De gehele onderbouwing is terug te vinden in de gepubliceerde zienswijze.

We zijn het besluit aan het bestuderen en daarna zullen wij aangeven of we in beroep gaan bij de Raad van State. (…)’

In de zienswijze, die het bedrijf naar minister Kamp stuurde, stelt de NAM dat er rechtsonzekerheid’ ontstaat door het voornemen om de gasproductie te verlagen.

Uit de zienswijze van de NAM
‘(…) De gaswinning op basis van het Instemmingsbesluit geschiedt zorgvuldig. De algehele seismiciteit in het Groningen veld is afgenomen en NAM signaleert en reageert adequaat op ontwikkelingen. Wanneer nodig, bieden het Instemmingsbesluit en de Mijnbouwwet- en regelgeving de grondslag tot aanscherping van de geldende voorschriften. Daarmee is een kader gecreëerd op basis waarvan NAM meent dat zij deze winningsperiode veilig én planmatig kan winnen. Met uw Voornemen ontstaat er een situatie van rechtsonzekerheid. Het is voor NAM niet langer duidelijk op basis van welke filosofie zij de gaswinning exploiteert. Bij NAM komt daardoor de vraag op of zij al dan niet op basis van louter de vermeende eis tot garantie van absolute veiligheid/de borging van alle risico’s moet gaan winnen, hetgeen volgens NAM tot op heden nimmer de systematiek is geweest. Indien dat toch wel het geval is, dan zou dat een nieuw winningsplan vereisen. (…)’

Bronnen
NAM, 24 mei 2017: Reactie NAM op wijzigingsbesluit gaswinning
NAM, 12 mei 2017: Zienswijze
RTV Noord, 24 mei 2017: NAM wil betere uitleg bij verlaging gaswinning
FluxEnergie, 18 april 2017: Gaswinning Groningen gaat omlaag – Minister volgt advies SodM
FluxEnergie, 18 februari 2017: Aantal aardbevingen rond Loppersum neemt toch weer toe

Foto: NAM

Auteur: Redactie

Reageren op dit artikel is niet mogelijk.