Windmolens mogen in Nederland dichter bij huis staan

WINDPARK WIERINGERMEERwindturbine-met-boerderij

8 september 2015 – Windmolens mogen in Nederland veel dichter bij huizen staan dan in de ons omringende landen. Dat concludeert akoestisch adviesbureau M+P na onderzoek van geluidsnormen.

M+P onderzocht de geluidsnormen die gelden voor windmolens in Nederland, Denemarken, Duitsland en België (waar Vlaanderen en Wallonië totaal verschillende regels hanteren). Doordat de normen heel verschillend geformuleerd zijn en uitgaan van uiteenlopende methodes voor de berekening, zijn ze moeilijk te vergelijken. M+P rekende twee scenario’s door voor de vier landen en Nederland had de minst strenge regels.

Scenario 1: een losse windmolen in ruraal gebied; afstand turbine – woning
Nederland: 220 meter
Vlaanderen: ca 290 meter
Wallonië en Duitsland: 400 meter
Denemarken: 600 meter

Scenario 2: een rij van vijf windturbines bij een dorp in de buurt; afstand windpark – woonkern
Nederland: 400 meter
Wallonië: 800 meter
Vlaanderen: 880 meter
Duitsland: 920 meter
Denemarken: 1050 meter

M+P

Onderzoeker Edwin Nieuwenhuizen schrijft in een blog over het onderzoek
‘(…) Maar is er dan iets mis? Nee, de norm is vergelijkbaar met de Nederlandse normstelling voor industrie, wegen en spoorwegen. Dat betekent dat er door de windmolens niet meer hinder wordt veroorzaakt dan door bijvoorbeeld een nieuwe snelweg, een nieuwe spoorverbinding of nieuw industrieterrein. Daarvan vinden we als maatschappij ook dat die er mogen komen. Onze geluidnormen zijn Europees gezien helemaal niet achterhaald. (…)’

NRC ziet het anders en schrijft dat de conclusie van M+P niet strookt met wat het ministerie van Infrastructuur en Milieu en pleitbezorgers van windenergie stellen. Daarvoor haalt de krant een kamerbrief van minister Schultz van Haegen aan.

Uit de kamerbrief van Schultz, 22 juni 2015
‘(…) De Nederlandse norm is niet duidelijk afwijkend van normen in andere Europese landen en komt vrijwel overeen met de aanbevelingen van de WHO voor beperking van het geluidniveau buitenshuis in de nacht. (…)
Op basis van de inhoudelijke inzichten van het kennisbericht concludeer ik dat de huidige norm voor geluidhinder van windturbines (47 dB-Lden en 41 dB-Lnight) geen wijzigingen behoeft. De huidige norm en het bijbehorende reken- en meetvoorschrift vragen wel om een goede informatievoorziening over geluid en de te verwachten hinder bij concrete plannen voor windenergie. (…)’

Nederlandse Vereniging Omwonenden Windturbines (NLVOW) liet in augustus al weten de Tweede Kamer opnieuw te willen informeren, omdat Schultz de Tweede Kamer ‘volkomen verkeerd heeft geïnformeerd.

Afwijking van de norm
In haar brief aan de Tweede Kamer schrijft Schultz dat er ruimte is voor afwijking van de norm als de situatie daarom vraagt.

Uit de Tweede Kamerbrief van Schultz
‘(…) Naar mijn mening lenen de aandachtspunten zich niet voor het formuleren van generieke maatregelen. De aandachtspunten kunnen echter een goede basis vormen voor maatwerk voor initiatiefnemers of voor het bevoegd gezag bij concrete plannen voor windparken. (…)’

Maar daar wordt weinig gebruik van gemaakt, ontdekte de Stichting Windmolenklachten. De Stichting vond vijf gevallen van maatwerk, waarmee een strengere norm voor een speciale situatie wordt bedoeld.

Uit een bericht van Stichting Windmolenklachten
‘(…) Via een WOB verzoek (Wet openbaarheid bestuur) is gevraagd naar de toepassing van de mogelijkheid om een strengere geluidsnorm voor windturbinegeluid toe te passen ter bescherming van omwonenden. De uitkomst van het onderzoek is schokkend. Er wordt niet of nauwelijks gebruik gemaakt van de mogelijkheid om een dergelijke strengere norm toe te passen. (…)’

Participatie
Nieuwenhuizen adviseert in zijn blog de overheid en het bedrijfsleven te kijken naar de ervaring die is opgedaan bij geluidshinder door spoorwegen en snelwegen.

  • transparantie: duidelijke en onafhankelijke informatie over de geluidshinder en mogelijk geluidsdemo’s om voorbeeld te laten horen
  •  geluidshinder bekijken per woning; geluid kan sterk verschillen in verschillende huizen
  • participatie bewoners: in exploitatie, knop om turbine stil te zetten als ze veel last hebben of goedkope stroom als turbine hard draait.

Bronnen
NRC, 7 september 2015: Windmolens in Nederland mogen wél vlak bij een huis
M+P en Müller-BBM GmbH, juni 2015: Rapport: Differences in noise regulations for wind turbines in four European countries
M+P, 7 september 2015: Blog Edwin Nieuwenhuizen: Aanpak van geluidhinder van windturbines
Stichting Windmolenklachten, 3 september 2015: Geen toepassing Maatwerk windturbinelawaai!
Stichting Windmolenklachten, 3 september 2015: Geen toepassing van maatwerkvoorschrift windturbinegeluid (pdf)
FluxEnergie, 5 augustus 2015: Omwonenden windmolens gaan werk minister over doen

Foto: Windpark Wieringermeer
Grafiek: M+P

Auteur: Redactie

Reageren op dit artikel is niet mogelijk.