‘Proefboringen Schiermonnikoog hebben nauwelijks effect op Waddenzee’

‘Proefboringen Schiermonnikoog hebben nauwelijks effect op Waddenzee’

28 oktober 2016 – De twee proefboringen naar aardgas van ENGIE bij Schiermonnikoog zullen nauwelijks effect op de Waddenzee hebben. Dat beweren ENGIE en vergunningverlener EZ tegenover de Raad van State.

Deze week was de zitting van de Raad van State in de zaak van de Waddenvereniging, Natuurmonumenten , de gemeente Schiermonnikoog en eilanders tegen de vergunning voor de proefboringen. Zij vinden dat de proefboringen alsnog moet verboden moeten worden.
Tijdens de zitting klonk al door dat de vergunning voor ENGIE wel degelijk rechtsgeldig is. Maar de bezwaarmakers wezen erop dat de Tweede Kamer tegen is en in de nieuwe Mijnbouwwet al een verbod op dergelijke boringen heeft opgenomen. Maar die wet wacht nog op behandeling door de Eerste Kamer.
Uit een verslag van de Leeuwarder Courant
‘(…) Rechter en staatsraad F. Michiels benadrukte tijdens de zitting dat Eerste en Tweede Kamer niet over het verlenen van vergunningen gaat. Daar gaat de minister over en die moet beslissen op basis van bestaande wetgeving en niet toekomstige.
Wouda erkende daarop dat de twee proefboringen op 5 kilometer uit de Noordzeekust naar de letter van de huidige Mijnbouwwet en Natuurbeschermingswet misschien mogelijk zijn, maar niet zonder een zogenoemd rijksinpassingsplan (een soort bestemmingsplan). En dat plan ontbreekt hier.
De woordvoerder van EZ ontkende met klem dat een inpassingsplanprocedure noodzakelijk is. Mocht de Raad van State die procedurefout toch afstraffen, dan zal dat welhaast zeker funest blijken voor de proefboringen.
Volgens ENGIE en EZ hebben de twee proefboringen nauwelijks effect op de Waddenzee. „Het gaat om twee proefboringen in de Noordzee op 5 kilometer van de kust. Eén van drie maanden en één van vier maanden. Bovendien boren we in het winterseizoen zodat niemand er last van heeft”, aldus een woordvoerder van ENGIE. (…)’

Op de vrees van de bezwaarmakers dat de proefboringen slechts een opstapje zijn naar het daadwerkelijk winnen van gas, onderstreepte een van de rechters dat daarvoor een aparte procedure gevoerd moeten worden.

kamp-met-kinderen-300x169.jpg

‘Kleine toezegging Kamp’
Overigens deed minister Kamp op 5 oktober tijdens zijn bezoek aan Schiermonnikoog in dit verband nog wel de toezegging dat een aanvraag voor een exploitatieboring zal worden behandeld conform de nieuwe Mijnbouwwet.
Uit een bericht van Niet Boren voor Schiermonnikoog
‘(…) Daarin zijn ook eisen opgenomen op het gebied van natuur en milieu. Er moet worden geboord op ten minste 18,2 km uit de kust en de winning zal moeten worden gedaan door middel van een boorput onder water. Het gewonnen gas zal via het NAM-platform bij Ameland door een transportbuis op de zeebodem naar Groningen worden getransporteerd. Deze eisen leveren voor Engie extra kosten op. Er zal over een aantal km schuin moeten worden geboord en de NAM zal moeten worden betaald voor het transport. (…)’

De Raad van State doet binnen zes tot twaalf weken uitspraak.

Uit de dossier-samenvatting van de Raad van State
‘(…) Vergunningen voor gasboringen in de Noordzee bij Schiermonnikoog
Zitting over de natuurvergunning die de staatssecretaris van Economische Zaken aan ENGIE E&P Nederland B.V. heeft verleend voor twee proefboringen naar aardgas in de Noordzee ten noorden van Schiermonnikoog. De zitting gaat ook over de omgevingsvergunning die de minister van Economische Zaken heeft verleend aan ENGIE voor het oprichten van een boorplatform. De vergunningen maken twee proefboringen met tijdelijke boorplatforms mogelijk op ongeveer 5 kilometer en 8 kilometer ten noorden van Schiermonnikoog. De eerste proefboring vindt plaats in de periode oktober 2017 tot en met maart 2018 en de tweede proefboring van oktober 2018 tot en met maart 2019. Twee bewoners van Schiermonnikooghebben bezwaren tegen de vergunningen en komen daartegen in beroep bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. Volgens hen is er onvoldoende onderzoek gedaan naar de gevolgen van het boren. Zij zijn bang dat deze tot bodemdaling en daarmee tot aardbevingen leiden. Ook vrezen zij voor schadelijke gevolgen voor dieren in de Noordzee en de natuurwaarden op Schiermonnikoog. De besluiten zijn volgens een van de omwonenden bovendien in strijd met de Grondwet en het Europees Verdrag tot bescherming van de Rechten van de Mens (EVRM). Daarnaast heeft een aantal natuur- en milieuorganisaties, waaronder de Waddenvereniging, bezwaar gemaakt tegen de vergunningen. Ook zij vrezen negatieve gevolgen voor de natuurwaarden en dieren. Zo zijn de gevolgen van de toename van licht en geluid voor de zee-eenden onderschat, aldus de organisaties. Ook zijn de boringen volgens hen niet nodig. Zij voeren daarnaast procedurele en technische bezwaren aan. Zo stellen zij dat het zogenoemde Programma Aanpak Stikstof van toepassing zou zijn op het boren. Tenslotte komen ook twee vissersverenigingen tegen de besluiten in beroep bij de Afdeling bestuursrechtspraak. Zij vinden dat het ministerie meer rekening moet houden met de belangen van garnalenvissers. De boringen zijn volgens hen schadelijk voor de garnalenvisserij. (zaaknummer 201604492/1) (…)’

Bronnen
Leeuwarder Courant, 26 oktober 2016: ‘Nieuwe procedure voor proefboringen’ (via Blendle)
Raad van State, 25 oktober 2016: Vergunningen voor gasboringen in de Noordzee bij Schiermonnikoog
Niet Boren Voor Schiermonnikoog, 5 oktober 2016: Kleine toezeggingen minister Kamp

Zie ook
FluxEnergie, 6 juni 2016: Kamp over gasboring Schiermonnikoog: ‘Ik kon niet weigeren’
FluxEnergie, 15 juni 2016: Kamermeerderheid tegen gasboringen bij Schiermonnikoog
FluxEnergie, 17 juni 2016: Kamp houdt vast: tóch proefboringen bij Schiermonnikoog
FluxEnergie, 21 juli 2016: Honderden bezwaren bij RvS tegen boring bij Schiermonnikoog
FluxEnergie, 19 augustus 2016: Engie stelt beslissing over proefboring bij Schiermonnikoog uit
Foto: still uit video van www.nietborenvoorschiermonnikoog.com

Auteur: Redactie

Reageren op dit artikel is niet mogelijk.